0

The Cham Reinvent Brussels Activiteitenverslag 2017 Nl © Zoom Architecture

Rekruteren met Select Actiris, eenvoudig en gratis. biedt diensten aan die uw aanwerving vereenvoudigen. • Een consultant gespecialiseerd in uw activiteitensector • Een selectie van maximum 6 kandidaten die aan het gewenste profiel voldoen • Tips om uw loonkosten te optimaliseren • Administratieve ondersteuning bij het aanwerven van jongeren en stagiairs Om gratis gebruik te maken van onze diensten, surf naar www.actiris.be Werkgevers vertrouwen ons! Ontdek de getuigenis van in dit nummer. Actiris verandert de toekomst van uw bedrijf www.actiris.be Met de steun van het Europees sociaal fonds

3, 2, 1… The Cham! Geachte mevrouw, geachte heer, Dit is niet zomaar een jaarverslag. U vindt er natuurlijk een overzicht van onze actie tijdens de afgelopen 12 maanden, een analyse van de economie in ons Gewest en de resultaten van onze zesmaandelijkse enquête onder de Brusselse ondernemers … Kortom, alles wat u van een jaarverslag mag verwachten. Maar wij kijken ook verder, de toekomst tegemoet. Hier onthullen we ‘The Cham’, een project waarmee uw Kamer van Koophandel letterlijk een nieuw gezicht krijgt. Het project is nog aan het rijpen, maar geeft nu al concreet gestalte aan een aantal elementen. Drie kenmerkende getallen: sel, 300 The Cham bouwt voort op 300 jaar geschiedenis en initiatieven van de Kamer van Koophandel van Brusgedaan. 500 The Cham is ook een adres: nummer 500 van de Louizalaan, het hoofdkwartier van de Brusselse ondernemingen. Lokale en internationale ondernemers vinden daar een ‘Resource Office’, een trefpunt en een ideale plek om van gedachten te wisselen. Het is ook een gedeelde werkruimte die heel wat troeven concentreert: deskundigen en adviseurs (van Beci en zijn partners), gespecialiseerde ruimten (informatie, loketten, evenementen, opleidingen en coaching), tools (Ideation Room, Data Wall …) en ontspanning (open office, terras …). ‘De 500’ is duidelijk ‘The place to be’. 2100 The Cham stemt het imago en de beroepen van de Kamer van Koophandel af op de context van het ondernemerschap in de 21e eeuw. De toekomstvisie voor de decennia tussen nu en 2100 richt zich vooral op de technologische doorbraken en de opkomst van nieuwe werkmodi (New Ways Of Working, Smart Ways Of Working…). Zo krijgen projectdragers steeds de allerbeste ondersteuning, naast concrete oplossingen voor de uitdagingen en vraagstukken van de toekomst. The Cham? Een project dat wij graag met u delen. Olivier Willocx, Gedelegeerd bestuurder van Beci Beci Activiteitenverslag 2017 | 1 ten dienste van de ondernemersgemeenschap in onze stad. De Kamer innoveert en past zich aan. Dat heeft ze altijd

Inhoud BECI activiteitenverslag 2016-2017 Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx ow@beci.be Louizalaan 500 — 1050 Brussel T +32 2 648 50 02 — F +32 2 640 93 28 www.beci.be Redactie Media Coordinator Emmanuel Robert er@beci.be T +32 2 643 78 44 Productie Opmaak : Isabelle André Impression : DB Print Vertaling : Litteris Foto’s: Reporters, behalve anders aangegeven Publiciteit Anne Schmit asc@beci.be T +32 2 563 68 53 Membership Émilie Croin T +32 2 643 78 08 ecr@beci.be Deze publicatie bestaat ook in het Frans. BRUXELLES ENVIRONNEMENT ENTREPRISE DYNAMISCHE ECO LEEFMILIEU BRUSSEL ONDERNEMING DYNAMIQUE label n. 2014/351/2 3 The Cham’, de Kamer van Koophandel anders opgevat 6 Business en new deal: vier vooraanstaande figuren delen hun visie 10 ‘The Cham’, hoofdkwartier van de Brusselse ondernemers 14 Indicatoren: cijfergegevens over Brussel 19 De politieke barometer: de mening van de ondernemers 23 Thierry Willemarck: “Beci moet met de tijd mee” 26 Beci zet in op digitale kanalen 28 Het Kenniscentrum, als think tank 34 Oprichten, herstarten, overnemen: driemaal ondernemen! 39 De wereldwijde kansen van de internationale handel 41 Het steeds hernieuwde vormingsaanbod 43 De Kamer van Koophandel: ook permanente vorming LEEF MILIE U BRUSSEL 44 2016-2017: foto’s van een jaar Beci actualiteiten 46 Who’s who: teams en afdelingen 10-32-2225 10-32-2225 PRINTED ON TCF PAPER 2 | Beci Activiteitenverslag 2017

« The Cham » De kamer van koophandel anders opgevat “The Cham”, stelt Thierry Willemarck, “is de Kamer van Koophandel aangepast aan de bedrijfswereld van de 21e Brussel. “Met de digitalisering en de mobiliteit dook een aantal verstorende eeuw.” Deze visie steunt op de concepten van digitalisering, lenigheid en samenwerking. Hiermee moeten we de opdrachten van de Kamer voor de vijf à tien komende jaren nieuw definiëren. Ons doel is de dienstverlening aan de gemeenschap van Brusselse ondernemingen. Cédric Lobelle & Emmanuel Robert nieuwe modellen op. Het begrip ‘werk’ is aan het verschuiven en de opkomende technologische doorbraken gaan de modellen nog verder door elkaar schudden. Hoog tijd dus om onszelf in vraag te stellen. Wat is onze meerwaarde? Waarom sluit een onderneming zich vandaag bij een kamer van koophandel aan?” ‘T Met de digitalisering en de mobiliteit dook een aantal verstorende nieuwe modellen op. Hoog tijd dus om onszelf in vraag te stellen. Thierry Willemarck, Voorzitter he Cham’? In dit stadium gewoon een titel bovenaan een werkdossier waarvan de bladzijden momenteel geschreven, geschrapt en bijgestuurd worden. Het denkproces ging een aantal maanden geleden van start en loopt nog steeds. Het is te vroeg voor een detailoverzicht van de inhoud, maar de algemene visie verduidelijken we graag: het wordt een ‘kamer van koophandel 2.0’, afgestemd op de uitdagingen van de 21e eeuw. Een snel veranderende wereld “De bedrijfswereld verandert pijlsnel”, stelt Thierry Willemarck, de voorzitter van de Kamer van Koophandel van “De kamers van koophandel ontstonden uit de vrije vereniging van ondernemers en wederzijdse hulp”, verklaart secretaris-generaal Joëlle Evenepoel. “Deze waarden zijn nog steeds actueel. We blijven een gemeenschap van ondernemers ten dienste van … ondernemers. Dat zit ons in de genen. Vanzelfsprekend onderzoeken wij al wat omgaat in de bedrijfswereld, en we passen ons aan. Dit doen we dagelijks. En het is ook de reden van onze ISO 9001 certificering, voor een correct beheer van de voortdurende verbetering. Naast deze constante aanpassing aan de werkelijkheid op het terrein, nemen we wat afstand om na te denken over onze beroepen en ons aanbod. Desnoods schaven we bij, in functie van een coherente langetermijnvisie. Wie willen wij zijn en vertegenwoordigen, binnen vijf tot tien jaar? Daar gaat het om.” Beci Activiteitenverslag 2017 | 3

“Wat wij in vraag moeten stellen, is niet zozeer onze opdracht dan wel de manier waarop wij die vervullen. Dit is een fundamentele voorwaarde om nuttig te blijven voor de gemeenschap van onze leden.” Open trekken Het basisbeginsel van deze hervorming is openheid, aldus gedelegeerd bestuurder Olivier Willocx. “Ten eerste, open staan voor verandering. Wellicht hebben weinig vroegere generaties zoveel technologische en sociaaleconomische omwentelingen doorstaan als wij. We moeten volledig open staan voor innovatie en waakzaam blijven voor de constante veranderingen. Dit geldt ook naar onze leden toe: de onderneming moet zich in de Kamer thuis voelen. Vandaar het belang van een perfect onthaal. Ons netwerk moet eveneens open zijn: wij brengen ondernemingen samen in een gemeenschap om gedachtewisseling, samenwerking, zakendoen en ook gemeenschappelijk optreden te bevorderen.” “Wij willen de Kamer van Koophandel zowel letterlijk als figuurlijk open trekken”, besluit Thierry Willemarck. “Wij willen open staan voor ondernemingen, innovatie en de nieuwe vormen van samenwerking. Dit zal met allerlei veranderingen gepaard gaan, o.a. de verbouwing van ons pand, digitalisering, nieuwe werkgewoontes enz.” Tot zover de denkpistes die het project ‘The Cham’ momenteel bewandelt en waarvan we de hoofdlijnen elders in dit verslag toelichten. • Het basisbeginsel van deze hervorming is openheid: open staan voor verandering; open staan voor onze leden; open staan via ons netwerk. Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder Het strategisch plan Brussel 2025 De werking van Beci volgt haar strategisch plan dat in 2015 werd bepaald en dat een tienjaren-visie inhoudt voor Brussel (dus tot 2025). Deze visie streeft drie grote doelstellingen na: • Het Brusselse Gewest moet de rijkste regio van Europa worden qua BBP per inwoner; • De werkloosheid moet onder 10% dalen (15% bij de jongeren); • Brussel moet als Gewest worden erkend in domeinen als mobiliteit, veiligheid, fiscale aantrekkelijkheid, milieu en sociale vrede – kortom een gewest waar mensen graag wonen en werken. De kamers van koophandel ontstonden uit de vrije vereniging van ondernemers en wederzijdse hulp. Deze waarden zijn nog steeds actueel. Joëlle Evenepoel, Secretaris-Generaal Om deze visie waar te maken, bepaalde Beci vier prioriteiten: • Een gunstig zakelijk klimaat tot stand brengen en het ondernemerschap aanmoedigen; • Meer macht voor de werkgevers dankzij de relevantie en het representatief karakter van Beci; • De overheidsspelers en -organen attent maken op hun verantwoordelijkheden; • Erop toezien dat de overheid de beginselen van subsidiariteit en goed beleid correct naleeft. 4 | Beci Activiteitenverslag 2017

www.beci.be

Business & new deal Business is business! De context is echter wel niet meer dezelfde als vroeger. Denk maar aan de digitalisering van de economie, de nieuwe attitudes ten aanzien van het werk, het beroep op freelancers voor bepaalde opdrachten enz. Zijn onze bedrijven op deze kar gesprongen? Op welke kar zouden ze moeten springen, in feite? Vier vooraanstaande figuren van de zakenwereld leveren ons hun kijk op zaken. Cédric Lobelle & Didier De Keyser “De uitdaging van de digitalisering speelt zich vooral in het hoofd van de ondernemers af” Thierry Geerts – Country Director van Google België “W ij Belgische ondernemers zijn nogal conservatief ingesteld. Daarmee ontsnappen we aan ‘hypes’ – wat in se positief is – maar passen we ons ook veel trager aan. Met deze aanpak stonden we redelijk sterk tijdens de crisis van 2008, maar we beseffen vandaag nog niet voldoende hoe dringend wij naar het digitale tijdperk moeten overstappen. Belgen zijn historisch producenten (farmaca, automobiel …) eerder dan handelaars, in tegenstelling tot de Nederlanders bijvoorbeeld. Nochtans biedt het internet geweldige commerciële uitzichten! En dan is er nog de hiaat tussen de Belgische consument, die de digitale 6 | Beci Activiteitenverslag 2017 technologie ondertussen volledig onder de knie heeft, en de ondernemer, die zover nog niet staat!” “De huidige wetgeving promoot nauwelijks de overgang. Ze belemmert hem ook niet en is dus geen excuus om de digitalisering niet te versnellen. Des te meer omdat digitalisering op zich niet bijzonder duur uitvalt, vrij gemakkelijk kan worden toegepast en veel kan opbrengen. Maar je moet het willen, het inzien en het begrijpen. Het is een mentaal proces! De Kamer van Koophandel van Brussel vervult dus vandaag een belangrijke rol: de digitalisering betekent niets minder dan een nieu© Reporters

we industriële revolutie. Daarom is het ook logisch dat ondernemers geruststelling en informatie zoeken bij hun beroepsverenigingen. De Kamer van Koophandel moet hiertoe bijdragen via events, debatten, publicaties en contacten, maar ook als lobby die druk uitoefent op de politieke wereld.” “De New Ways of Working, de Smart Ways of Working, de creatie van starters … We mogen deze fenomenen niet los van elkaar benaderen, want ze maken allemaal integraal deel uit van de digitale revolutie. En precies door deze revolutie verandert niet alleen het aanbod van het product of de dienst, maar ook de verkoop en de marketing, evenals de manier waarop de productie wordt aangepakt, in het raam van de industrie 4.0, de NWOW e.d. Meer nog: door de rampzalige situatie van de mobiliteit in Brussel en het gebrek aan politieke visie en middelen, wordt telewerk waarschijnlijk de enige, geloofwaardige en positieve oplossing voor dit probleem. De autonome voertuigen zullen slechts op langere termijn een oplossing bieden. Bij Google zijn er geen bedrijfswagens en zeer weinig parkeerplaatsen. Wij zetten werknemers, klanten en partners aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets, en vaker een beroep te doen op telewerk en video conferencing.” “Belgische starters koesteren kleine dromen” “We hebben al veel vertraging opgelopen, want de starters die voor tewerkstelling zorgen in de Silicon Valley zijn ondertussen al 5, 10 of 15 jaar bezig. Bij ons zijn ze veel jonger en als ze succes oogsten zal de impact slechts binnen 5 of 10 jaar meetbaar zijn. In afwachting focussen we best op de verandering van bestaande ondernemingen, die tewerkstelling hebben gecreëerd en dat nog steeds doen. Maar we zitten nog met een mentaliteitsprobleem: onze dromen zijn te bescheiden! Van een Belgische starter zal u vernemen dat hij iets van plan is in zijn streek, hooguit iets zal proberen in Nederland of in Frankrijk en eventueel aan de andere kant van de taalgrens. De Chinezen en de Amerikanen houden er andere dromen op na: ze willen de wereld veroveren! Wij zijn te bescheiden, onvoldoende ambitieus, we zijn geen veroveraars.” • “Brussel heeft eerst en vooral een nieuwe visie nodig” Luc de Brabandere – Bedrijfsfilosoof, Boston Consulting Group “B ij zijn ontstaan is geen enkel idee op zich goed; dit gebeurt slechts in een tweede fase. Eerst verschijnt het concept. Pas daarna onderzoeken we het en maken we er een ‘goed idee’ van. Hou dus rekening met de twee stappen in het denkproces: de creatie en daarna de beoordeling. Maar laten we een onderscheid maken. Als u echt creatief te werk gaat, stelt u zich, in aanwezigheid van een vermoedelijk goed idee, de volgende vraag: ‘Ja, en?’ eerder dan ‘Ja, maar...’, want daarmee maakt u het idee meteen kapot.” “Brussel heeft ideeën genoeg, maar geen visie waarin ze betekenisvol kunnen worden. Sony, bijvoorbeeld, vond de walkman uit, maar niet de iPod, die nochtans binnen dezelfde visie kaderde. Kodak vond de instant foto, de copier en zelfs de CD-rom uit maar bleef fundamenteel een chemisch bedrijf en kon het faillissement niet vermijden. Daarentegen positioneerde 3M zich als een onderneming ten dienste van haar klanten. Haar succes spreekt boekdelen.” “Vooral de visie is belangrijk. We moeten Brussel anders opvatten. Wat is Brussel? De hoofdstad van België? Een groepering van 19 gemeenten? We moeten dit opnieuw definiëren. Waarom zouden we niet zeggen dat het de stad van de toekomst is of het laboratorium van Europa, of nog iets anders? Pas nadien kunnen we nagaan in welke mate ideeën iets opleveren, binnen deze visie.” “Disruptieve modellen kunnen de Brusselse economie een duwtje in de rug geven. Disruptie is de overgang van een oud naar een nieuw model. En een model is een vereenvoudiging van de wereld. Een voorbeeld: ik ben officieel met pensioen, maar in werkelijkheid beschouw ik mezelf als een grootvader die nog werkt en die nog diensten wil bewijzen aan de samenleving. Wanneer de modellen niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid van vandaag, moeten we ze vervangen. De digitale wereld stemt bijvoorbeeld niet overheen met de wereld van de materiële goederen. De waarde van het werk laat zich niet langer in uren en tijd meten … Disruptie is dus van groot belang om de verandering van de economie te ondersteunen en ze niet te ondergaan.” • Beci Activiteitenverslag 2017 | 7 © Reporters

“Flexibiliteit is positief, maar de mens heeft ook stabiliteit nodig” Giles Daoust – gedelegeerd bestuurder van Daoust “D e nieuwe economie stelt steeds hogere eisen inzake flexibiliteit van de werknemers en de bedrijven zelf. Soepele werkformules als uitzendopdrachten, freelance werk of collaboratieve economie zijn interessant om de arbeidsmarkt binnen te dringen en zich ergens in te specialiseren. Maar ze bieden in geen geval de stabiliteit waar de mens naar snakt. Laten we zoeken naar een gulden middenweg, want het is duidelijk dat de uberisatie en de freelance-hype van de economie geen afdoende oplossing zijn. In onze economie op weg naar de digitalisering dient de arbeidskracht zich af te vragen of het beroep dat hij gaat kiezen binnen 20 jaar nog zal bestaan. De knelpuntberoepen van vandaag bieden niet noodzakelijk de beste uitzichten. Beroepen die zeer repetitief zijn of die weinig handigheid vereisen, zouden wel eens binnen afzienbare tijd door software of robotten kunnen worden vervangen. Een knelpuntberoep is totaal iets anders dan een toekomstberoep. Wie vandaag wil gaan studeren of een vorming overweegt, zou moeten nadenken over de uitzichten in de toekomst, niet binnen enkele jaren, maar binnen 20 jaar!” “Wil de klant een product of een beleving?” “Het concept van beleving komt hoe langer hoe meer aan bod in de handel en de diensten, met de Apple Store als voorbeeld. Opgelet: dit model kan niet worden toegepast op alle sectoren, producten of diensten. Laten we ons afvragen wat de klant wil: is de beleving belangrijk voor hem, of zoekt hij gewoon een bepaald product of dienst, zo gebruiksvriendelijk en zo goedkoop mogelijk? Ook deze trend zou wel eens op een sisser kunnen aflopen.” • “De e-reputatie, een uitdaging voor alle Brusselse ondernemers” Thibaut De Norre – Directeur van The Cube “D e opkomst van internet, de sociale netwerken en andere hulpmiddelen om informatie in real time te verspreiden, hebben de relatie tussen de merken en hun consumenten grondig verstoord. Niets ontsnapt nog aan de nieuwe technologieën en de trend zet zich verder. De consument is nu zelf een medium geworden: hij reageert, stelt zich kritisch op, interageert met het merk en met verscheidene gemeenschappen die hierrond zijn ontstaan en een standpunt innemen over de uitdagingen van de samenleving. Consumenten kunnen dus ambassadeurs van een merk worden, maar ook tegenstanders. En nu zien we de opkomst van nieuwe verschijnselen, zoals fake news, content marketing enz. Ze vereisen een sterk beheer van de reputatie.” “De meeste ondernemingen begrijpen nog niet dat hun reputatie aanvangt van 8 | Beci Activiteitenverslag 2017 de mate waarin de verklaringen en het werkelijke gedrag van een merk overeenstemmen. Om geloofwaardig te zijn, volstaat een aantal waarden op de website niet langer. Deze waarden hebben een constante en coherente promotie nodig. Deze promotie – via producten of diensten – staat of valt met de bekwaamheid van het merk om consistent te communiceren via de verscheidene media waarover het beschikt (Paid, Owned, Earned).” “Een merk moet dus deze reputatie meten, gebruik maken van indicatoren van de ‘media-gezondheid’ of de ‘consumenten-gezondheid’ en deze dubbelchecken met financiële, productieen verkoopindicatoren. De Kamer van Koophandel moet zonder uitstel haar leden sensibiliseren voor deze verschuiving van het paradigma.” • D.R. D.R.

Publireportage Isabelle Duvillier Sinds 6 jaar rekruteringsverantwoordelijke bij Chirec ‘Wat voor ons telt, zijn de waarden van de personen die we aanwerven. Als je in een ziekenhuis wilt werken, moet je uiteraard gemotiveerd zijn en de nodige expertise hebben, maar je moet ook dezelfde waarden en open geest delen.’ ‘Dankzij Actiris kunnen we in alle vertrouwen een deel van ons werk, dat extreem veel energie opslorpt, uitbesteden. Het is een win-winsituatie.’ Chirec, een ziekenhuisgroep met 5 vestigingen (waarvan 4 in Brussel), telt vandaag meer dan 3.000 personeelsleden (waarvan meer dan 2.300 in Brussel). Het HR-management centraliseert alle aanwervingen. In 2017 zal een nieuwe vestiging de deuren openen in Delta. ✓Hoe is uw eerste kennismaking met Actiris verlopen? In 2012 kwam een consultant van Select Actiris langs om hun diensten voor te stellen en ik dacht: ‘Waarom zou ik dit niet eens proberen?’. Sindsdien ondersteunt Actiris Chirec bij alle rekruteringen. Als ik de samenwerking met Actiris zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen “vlot” en “aangenaam”. Bovendien is Actiris ook erg ondernemend. De dienst is niet alleen gratis, maar ook doeltreffend: onze contactpersoon is gespecialiseerd in de medische sector. ✓Hoe heeft Select Actiris u geholpen bij uw aanwervingen? Dankzij Actiris kunnen we in alle vertrouwen een deel van ons werk, dat extreem veel energie opslorpt, uitbesteden. Het is een win-winsituatie. De deadlines zijn duidelijk en worden nageleefd. Omdat we tevreden waren over de voorgestelde kandidaten, hebben we onze samenwerking verder uitgebreid. CHIREC in cijfers • 3.000 • 200 42 nationaliteiten 20 80%% vrouwen Met de steun van het Europees sociaal fonds medewerkers aanwervingen per jaar ✓Wat zijn, volgens u, de kenmerken van een goede aanwerving? Een duidelijke functiebeschrijving is onmisbaar. De behoeften moeten vooraf goed geanalyseerd worden om de bal niet mis te slaan. Het is belangrijk dat er bij de aanwerving geen misverstanden opduiken. Chirec kent meer dan 90 verschillende profielen: niet alleen zorg- en paramedische beroepen, maar ook meer klassieke functies (keuken, veiligheid, financiën enz.). Vanaf de eerste dag van het rekruteringsproces werken we samen met de rechtstreekse verantwoordelijke. Select Actiris helpt ons bij het selecteren van de juiste kandidaten en houdt hierbij rekening met onze criteria. Wij zijn een onderneming die de klok rond werkt. De patiënt staat altijd centraal en dat heeft Select Actiris goed begrepen. Wilt u ook onze diensten uitproberen? Contacteer ons op het nummer 02 505 79 15 of via werkgevers@actiris.be of surf naar actiris.be/werkgevers Rekruteren met Select Actiris, eenvoudig en gratis! www.actiris.be

« The Cham » Hoofdkwartier van de Brusselse ondernemers Met ‘The Cham’ krijgen de beroepen van de Kamer van Koophandel een nieuwe dimensie. Om deze ambitieuze hervorming te ontwerpen en nadien door te voeren, deed de Kamer een beroep op Spacious Agency. Het bureau consulteerde op brede schaal en formuleerde meerdere aanbevelingen, die we hier toelichten. Cédric Lobelle & Emmanuel Robert © Zoom Architecture

H et project The Cham wil een trefpunt creëren voor de ondernemersgemeenschap. Deze mensen moeten zich daar thuis voelen en er alle hulpmiddelen vinden die ze nodig hebben. “Een ondernemer is in feite een projectdrager”, oordeelt Édouard Cambier, medeoprichter van Spacious. “Om zijn project te doen slagen, heeft hij niet alleen steun nodig, maar ook informatie, gedachtewisseling en uitdagingen. Dit alles moet bij The Cham voorhanden zijn, tegelijk en op één en dezelfde plaats.” “De Kamer van Koophandel concentreert al de nodige vaardigheden en diensten op nummer 500 van de Louizalaan”, zegt Édouard Cambier. “U vindt er een ondernemingsloket, het Customs Center, adviseurs enz. De uitdaging bestaat er nu in om deze organisatie soepeler en leniger te maken. En de toegang te vergemakkelijken voor ondernemers.” ‘Café van de ondernemers’ De verbouwing van de onthaalinfrastructuur – en dus van gans het pand – is een belangrijk onderdeel van het project. De haalbaarheid en de begroting van de renovatie vereisen nog wat studiewerk, maar het staat nu al vast dat het uitzicht van het gebouw wellicht zal veranderen. “Om deze omwenteling gestalte en zichtbaarheid te geven, is een architecturale ingreep voorzien op de voorgevel, die dankzij grote doorzichtige glaspartijen aan de voorbijgangers zal tonen dat mensen hier werken en zaken doen.” Een andere, zeer zichtbare nieuwigheid wordt het ‘café van de ondernemers’ (een voorlopige benaming, uiteraard), bestemd voor een zakelijk publiek. “Binnenin krijgt de ruimte een nieuwe indeling, volgens concepten als activity-based working, smart office, open office, SWOW (smart ways of working) e.a.” Hier hoort dus ook een HR dimenDe Kamer van Koophandel concentreert nu al de nodige vaardigheden en diensten. De uitdaging bestaat er voortaan in om deze organisatie soepeler en leniger te maken. En de toegang te vergemakkelijken voor ondernemers. Édouard Cambier, Medeoprichter Spacious Agency sie bij: “Nagenoeg niemand zal nog over een vast bureau beschikken. De medewerkers, maar ook de leden en de bezoekers zullen vrij bewegen om elkaar gemakkelijk te ontmoeten en relaties aan te knopen op intellectueel of contractueel vlak, of zelfs aangaande de omzet. The Cham moet ondernemers naar binnen lokken en hun daar een sterke beleving aanbieden.” De investeringen en uitrustingen zullen een beroep doen op de jongste technologieën. Zo komt er een ‘ideation room’ in de kelderverdieping. De indeling van de zalen verandert totaal: “Met volledig uitgeruste vergaderzalen, multimediazalen, een Big Data & Mobility Wall, open ruimten en natuurlijk het prachtige 400 m² grote terras dat nu al beschikbaar is bij mooi weer!” Een ‘competentiecentrum’ van de jongste generatie De verbouwing voorziet eveneens een gedeelde ruimte. “Niet echt een business center en ook geen coworking”, vertelt Édouard Cambier, “maar eerder een ‘Talent office’ of een ‘Competentiecentrum’ van de jongste generatie met Beci Activiteitenverslag 2017 | 11 © Zoom Architecture

rechtstreekse toegang tot een reeks diensten en tot de medewerkers van de Kamer en haar partners. Het wordt de ideale plek om, rond een kopje koffie, met Ischa over mobiliteit te praten, om Lise te ontmoeten voor een stedenbouwkundig vraagstuk of om een bedrijfsoverdracht te bespreken met Erick…” Visueel vatten we The Cham op als een soort ‘Apple Store’ van de ondernemer. Een mooi voorbeeld van ‘responsive’ inrichting en beleving, diensten, innovatie, design en eenvoud. Jean de Renesse, Spacious Agency Over een totale oppervlakte van meer dan 1000 m² biedt The Cham een open, transparante, soepele en collaboratieve werkbeleving die positief bijdraagt tot de prestaties, het welzijn en alle vormen van samenwerking tussen de gebruikers. Dit zijn de bezoekers, de ondernemers, de deskundigen, de medewerkers van de Kamer en de partners van het platform. Sommige startups die verband houden met de Hubs (Mobiliteit, Overdracht, HRM Club …) zouden er zich zelfs tijdelijk kunnen vestigen. “Het wordt vooral een turbo voor de samenwerking op bepaalde thema’s, ten gunste van de ganse Brusselse ondernemersgemeenschap.” De zgn. disruptieve activiteiten en innovatie komen voor het voetlicht. Er worden originele activiteiten ter ondersteuning van het ondernemerschap uitgetest. Zo bijvoorbeeld ‘crowdworking’ of ’hackathons’, om in een mum van tijd een ondernemersproject te ontwerpen of te ontwikkelen. Alle vormen van samenwerking worden aangemoedigd: co-creatie, co-financiering, co-overname, co-export, co-commercialisering enz. Op komst: ‘The Cham’ app ‘The Cham’ heeft ook te maken met een diepgaande digitale hervorming in domeinen als communicatiedragers, beheer en distributie van gegevens (data intelligence) of de automatisering van operationele en organisatieprocessen. Technologie wordt het kloppende hart van deze nieuwe opvatting van de Kamer. Het terras, afgewerkt in het voorjaar, is een eerste element van de transformatie van het gebouw. 12 | Beci Activiteitenverslag 2017

Als extra zullen de aangesloten ondernemers gebruik kunnen maken van een smartphone- en tablet-app, die als een sociaal netwerk is opgevat. Jean de Renesse (Spacious Agency) licht toe: “Hiermee kunnen ze in real time werkruimtes reserveren in functie van de beschikbaarheden, zich inschrijven voor evenementen en opleidingen, zich informeren, aan netwerking doen via een dynamische nieuwsstroom tussen leden of zakelijke aanbiedingen publiceren of raadplegen.” Ten slotte is een nieuwe bewegwijzering voorzien om de bezoeker wegwijs te maken in het gebouw en hem toegang te geven tot interactieve data over praktische onderwerpen of het nieuws. De eerste fazen vanaf 2018 Met een rijker aanbod binnen het gebouw streeft de Kamer twee doelstellingen na: meer zakelijke kansen voor de leden enerzijds en, anderzijds, een actieve steun aan ondernemingen die oplossingen bieden voor de thema’s waar de Kamer voor opkomt. Dit alles met de wil om de banden aan te halen met de leden en de partners, onder de vorm van nieuwe, creatieve en doeltreffende diensten. “Visueel vatten we The Cham op als een soort ‘Apple Store’ van de ondernemer”, zegt Jean de Renesse. “Een mooi voorbeeld van ‘responsive’ inrichting en beleving, diensten, innovatie, design en eenvoud. Een café-restaurant zou een gezellig, inspirerend en voedzaam trefpunt worden. Het zou zorgen voor een bijenkorf-effect in het gebouw en bijdragen tot het ontwerp van nieuwe projecten ergens tussen pot en pint. Zulke ideeën zouden nadien hun weg vinden doorheen de verscheidene ruimtes van The Cham.” Het project zal natuurlijk niet van de ene dag op de andere klaar zijn. Hier wordt geleidelijk aan gewerkt en eventueel bijsturen hoort erbij. Hoe dan ook, The Cham is van wal gestoken en de eerste fazen worden al begin 2018 verwezenlijkt. Volg dit aandachtig op! • Beci Activiteitenverslag 2017 | 13 © Zoom Architecture

We bekijken de economische gezondheid van het Gewest aan de hand van de cijfers van het BISA (het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse). Na een eerder beperkt en traag herstel tussen 2014 en 2016 zagen we in 2017 een sterkere heropleving. De voorspellingen kondigen echter een zekere stagnering aan of zelfs een lichte vertraging tegen het einde van de periode 2017-2022. De dalende trend van de werkloosheid zou zich aan hetzelfde tempo als vandaag moeten verderzetten. Cédric Lobelle Cijfergegevens over Brussel De demografie Op 1 januari 2017 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de FOD Economie 1.191.604 inwoners, een stijging met 52.750 inwoners in vijf jaar tijd. De toename is echter in 2016 gaan vertragen (minder dan 4.000 nieuwe inwoners). Als we wat afstand nemen, zien we dat de Brusselse bevolking sinds 2005 met meer dan 18% is toegenomen (de drempel van 1 miljoen werd toen overschreden). Dit is vooral te danken aan niet-Belgische onderdanen van de Europese Gemeenschap. In 2005 waren die 158.633 in onze hoofdstad (15,7% van de Brusselaars) en 273.255 in 2016 (23%). Brussel telde bovendien 106.578 niet EU-buitenlanders in 2005 (10,6 %) en 137.820 in 2016 (11,6%). De Belgische bevolking is slechts lichtjes toegenomen: van 741.538 in 2005 (73,7%) naar 776.815 in 2016 (65,4%). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest huisvest vandaag 10,5% van de inwoners van België, tegen 9,7% tien jaar geleden. BEVOLKING (IN DUIZENDEN PERSONEN) 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 0 België Vlaamse Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstelijk Gewest 14 | Beci Activiteitenverslag 2017 I n d i c a t o r e n 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

De algemene BRUTO BINNENLANDS PRODUCT economische activiteit Het Brusselse Gewest blijft kampioen van de Belgische economie, zowel wat betreft het BBP per inwoner als voor de aantrekkelijkheid van zijn werkgelegenheid. Brussel blijft namelijk de grootste bron van tewerkstelling in België, met 693.832 werkkrachten in 2015 (1.868 meer dan in 2014) volgens het INR (Instituut voor Nationale Rekeningen). Ongeveer 49% van de banen zijn bezet door Vlaamse of Waalse pendelaars. Anderzijds werken meer dan zeventigduizend Brusselaars in een van de andere twee gewesten. In 2015 droeg Brussel ter hoogte van 18,2% bij tot het Belgische BBP (vergeleken met 10,5% van de bevolking). Eurostat raamde het BBP per inwoner in 2015 op € 63.300, wat gelijk staat met 219% van het gemiddelde van de 28 landen van de Europese Unie. Dit is duidelijk meer dan Vlaanderen (€ 37.700€, 129%) en Wallonië (€ 26.400, 91%). Volgens dit criterium is het BHG de vierde rijkste regio van Europa. Volgens het INR (Instituut voor Nationale Rekeningen) zou de economische groei in 2015 in Vlaanderen sterker zijn geweest (+2,0%) dan in het Waalse (+0,9%) en het Brusselse Gewest (+0,6%). Brussel droeg trouwens toen de gevolgen van twee jaar economische achteruitgang (2012 en 2013) (gemiddeld -0,7% per jaar). Volgens het verslag “Regionale economische uitzichten 2017-2022” (een gezamenlijke publicatie van het Federaal Planbureau en gewestelijke statistische organen waaronder BISA) zouden de interregionale groeiverschillen in 2016 lichtjes zijn verminderd: Vlaanderen valt terug tot +1,4% terwijl Brussel een groei van het bruto BBP in volume van +0,7% handhaaft. In 2017 en 2018 zou Brussel deze groei echter moeten verdubbelen (jaarlijks +1,4%) dankzij de nieuwe dynamiek van de wereldeconomie en vooral de toenemende binnenlandse vraag. 100 200 300 400 500 0 van 2005 tot 2015 TEGEN LOPENDE PRIJZEN (MIO €): 2005-2015 Waals Gewest Vlaams Gewest Waals-Brabant Vlaams-Brabant Brussel Hoofdstedelijk Gewest BRUTO BINNENLANDS PRODUCT IN VOLUME (JAARLIJKSE SCHOMMELINGEN, IN %) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 van 2007 tot 2022 België Waals Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Beci Activiteitenverslag 2017 | 15

De verdeling per sector Volgens hetzelfde verslag zou de betrekkelijke specialisering van de Brusselse economie in de financiële diensten opnieuw de groei van de toegevoegde waarde flink moeten aanzwengelen. Tussen 2016 en 2022 zou de activiteit in de sector ‘krediet en verzekeringen’ daarom een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,4% tegemoet gaan. Deze sector zou tegen 2022 een aandeel van 17,1% van de regionale toegevoegde waarde voor zijn rekening nemen. De ‘overige commerciële diensten’ zouden de sterkste groei van de toegevoeg(jaarlijkse groeivoeten, in procent) 1. Landbouw 2. Energie 3. Verwerkende nijverheid a. Intermediaire goederen b. Uitrustingsgoederen c. Verbruiksgoederen 4. Bouw 5. Marktdiensten a. Vervoer en communicatie b. Handel en horeca c. Krediet en verzekeringen d. Gezondheidszorg en maatsch. dienstverlening (inclusief dienstenques) e. Overige marktdiensten (inclusief dienstenques en pwa-banen) 6. Niet-verhandelbare diensten a. Overheid en onderwijs b. Huishoudelijke diensten 7. Totaal de waarde in volume moeten realiseren (1,7%), om in 2022 29% van de regionale toegevoegde waarde te bereiken. Wegens de stedelijke eigenheid van de Brusselse economie domineert de tertiaire sector het gewestelijke productieproces. Het aandeel van de commerciële diensten in het totaal van de toegevoegde waarde zou in 2022 71,3% moeten bereiken. Het aandeel van de industriële activiteiten in de toegevoegde waarde aan lopende prijzen, zou blijven dalen, maar gevoelig trager dan in het verleden. De bijdrage van de sector ‘Openbaar bestuur en onderwijs’ (een vijfde van de Brusselse toegevoegde waarde) aan de algemene groei in 2017-2022 zal geringer zijn dan in 2005-2015. Deze daling zou te wijten zijn aan de begrotingsbesnoeiingen ingepland door de in het BHG sterk vertegenwoordigde gewestelijke, gemeenschappelijke en federale administraties. De onderstaande tabellen geven de cijfers en vooruitzichten van de verscheidene sectoren in het BHG, voor de toegevoegde waarde en de tewerkstelling. Beloning van werknemers, tegen lopende prijzen: Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 35,0 38,4 -4,0 -0,7 -4,4 -5,9 0,1 1,1 0,6 -6,2 17,8 0,1 7,2 17,1 -13,0 -0,9 3,8 -5,2 6,8 11,6 2,0 1,3 4,7 4,8 -11,0 4,1 -2,9 -1,7 -0,5 -6,5 0,1 4,2 -5,7 5,6 6,4 3,6 7,2 7,3 4,7 5,3 5,4 1,9 4,7 18,6 -26,4 -16,2 0,3 1,9 1,2 -5,1 1,9 -1,4 7,0 1,1 -1,1 -1,8 0,8 4,4 2,9 5,1 5,1 7,2 1,4 -7,3 4,3 7,5 -2,0 -0,4 -3,6 -1,8 -4,7 2,5 3,6 3,9 4,1 -14,7 0,3 76,4 -14,1 1,0 -0,8 1,7 1,8 7,4 1,8 1,0 -1,3 4,5 1,5 1,8 3,1 3,1 2,4 1,8 -1,8 -0,9 2,2 3,6 0,7 0,7 3,5 1,7 0,6 2,7 -1,0 -1,6 -0,2 -1,0 2,5 2,0 0,9 1,8 1,0 2,4 2,9 2,0 2,0 -4,5 1,9 0,4 6,0 1,5 -1,3 1,3 3,5 3,4 2,3 2,2 0,8 2,5 3,9 2,5 2,8 2,8 1,2 2,5 3,2 1,8 2,7 0,7 1,4 4,9 1,0 3,4 3,6 2,5 2,9 4,3 3,7 2,2 2,2 2,5 3,0 3,7 5,0 1,1 -0,8 1,1 2,2 2,1 2,6 1,2 2,1 2,7 4,2 2,8 2,9 2,9 2,4 2,7 (In personen) 1. Landbouw 2. Energie 3. Verwerkende nijverheid a. Intermediaire goederen b. Uitrustingsgoederen c. Verbruiksgoederen 4. Bouw 5. Marktdiensten a. Vervoer en communicatie b. Handel en horeca c. Krediet en verzekeringen d. Gezondheidszorg en maatsch. dienstverlening (inclusief dienstenques) e. Overige marktdiensten (inclusief dienstenques en pwa-banen) 6. Niet-verhandelbare diensten a. Overheid en onderwijs b. Huishoudelijke diensten 7. Totaal 16 | Beci Activiteitenverslag 2017 Totale binnenlandse werkgelegenheid: Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 123 76 8.557 23.453 5.887 5.218 12.348 20.375 48.472 99.195 60.060 62.789 104 9.801 23.219 5.825 5.244 12.150 19.683 49.469 98.774 60.030 64.633 9.407 23.101 5.861 5.241 11.999 19.784 48.890 96.694 58.919 65.787 140 9.446 22.538 5.191 5.412 11.935 20.099 47.855 95.567 57.645 66.525 143 9.496 21.668 4.900 5.443 11.325 20.347 142 9.407 20.957 4.771 4.847 11.339 20.300 46.789 93.039 55.381 67.779 141 9.731 20.774 4.651 4.791 11.332 20.402 47.433 92.467 54.526 69.581 144 9.785 20.593 4.505 4.773 11.315 20.675 47.558 92.636 54.293 70.722 148 10.077 20.368 4.371 4.702 11.296 20.776 47.850 93.282 54.099 66.400 72.034 151 10.062 20.045 4.176 4.576 11.293 20.903 450.822 459.850 458.934 458.546 459.868 462.789 469.187 475.702 482.632 486.590 48.030 94.459 56.695 47.693 93.638 53.821 73.165 180.306 186.944 188.644 190.954 194.284 199.801 205.180 210.494 215.367 218.273 174.169 176.661 178.040 177.970 180.727 180.522 180.830 180.738 180.225 179.895 166.788 169.096 170.143 171.549 174.507 174.359 174.993 174.907 174.342 173.956 7.381 7.565 7.897 6.421 6.220 6.163 5.838 5.831 5.883 5.939 677.452 689.318 689.389 688.739 692.249 694.117 701.065 707.637 714.227 717.646 2020 3,7 5,8 1,7 0,4 0,3 3,3 1,1 2,8 2,1 2,1 2,8 3,8 3,0 2,8 2,8 3,1 2,8 2021 3,8 6,2 0,6 -1,0 0,1 1,7 2,6 2,6 1,5 2,4 2,4 4,2 2,9 3,1 3,1 3,2 2,8 2022 3,7 5,1 0,6 -0,8 0,0 1,7 2,6 2,7 2,0 2,7 2,3 4,1 2,9 2,8 2,8 3,1 2,8 Bron: FPB, BISA, IWEPS en SVR berekeningen aan de hand van de regionale rekeningen in ESR 2010 (INR). 2020 155 10.104 19.766 4.035 4.438 11.292 21.428 490.889 47.789 93.826 53.797 74.411 221.065 180.338 174.301 6.037 722.679 2021 159 10.083 19.433 3.851 4.291 11.291 21.619 494.127 47.750 93.920 53.622 75.790 223.047 180.818 174.678 6.140 726.240 2022 164 10.173 19.134 3.710 4.146 11.278 21.820 497.192 47.726 93.879 53.490 77.110 224.986 181.327 175.097 6.230 729.809 Bron: FPB, BISA, IWEPS en SVR berekeningen aan de hand van de regionale rekeningen in ESR 2010 (INR).

Bedrijfsoprichtingen en faillissementen In 2016 werden in België nagenoeg 89.000 bedrijven opgericht. 54.000 hebben hun activiteiten stopgezet. Op 31 december 2016 waren er in het Brusselse Gewest 101.139 btw-plichtige actieve ondernemingen. Dit zijn er nagenoeg 4.000 meer in een jaar tijd, volgens de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. 11.967 nieuwe ondernemingen werden opgericht in 2016, wat 8,2% meer is dan in 2015. Ondertussen hebben 7.384 bedrijven hun activiteiten stopgezet. Met 1.954 gevallen in 2016 (tegen 2.142 in 2015) vertegenwoordigen de faillissementen iets meer dan een kwart van de bedrijven die hun activiteiten stopzetten. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in Brussel jaarlijks gedaald van 2014 tot 2016, met dat jaar, het laagste niveau sinds BEVOLKING EN ARBEIDSMARKT: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (IN DUIZENDEN PERSONEN) 500 1000 1500 2000 2500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale bevolking Niet-actieve bevolking Tewerkgestelde actieve bevolking Werkloosheid 2010. De eerste beschikbare gegevens voor 2017 duiden echter op het einde van deze positieve dynamiek, aangezien er volgens de FOD Economie tijdens het eerste semester 2017 al 1.293 faillissementen in Brussel werden geregistreerd. 251 daarvan betreffen de horecasector. Dit is 25% meer dan tijdens het eerste semester 2016. Vaak aangehaalde redenen zijn de voetgangerszone, de gevolgen van de terreuraanslagen en het kasregister met fiscale module. De arbeidsmarkt De werkloosheid is in gans het land gevoelig gedaald in 2015 en 2016. Ook Brussel volgt de trend, met werkloosheidscijfers die van 20,9% in 2014 zijn gedaald tot 18,4% in 2016. Volgens het verslag “Regionale economische uitzichten 2017-2022” is dit te danken aan de groei van de handelssector na de maatregelen ter vermindering van de loonkosten, én aan de hervorming van het stelsel van inschakelingsuitkeringen. De verstrenging van de werkloosheidsreglementering heeft namelijk een sterkere impact gehad in Brussel en in Wallonië dan in Vlaanderen. In 2013 genoten 19,3% van de uitkeringsgerechtigde werklozen in Brussel een inschakelingsuitkering. In 2016 is dit aandeel teruggevallen tot 8,7%. Zelfstandig werk zou in het Brussels Gewest snel blijven toenemen: de 80.000 zelfstandigen in 2016 zouden in 2022 meer dan 87.000 moeten zijn. De volgende jaren Ditzelfde verslag voorspelt een gestage daling van de werkloosheid: 17,4% (eind 2017), 16,5% (eind 2018) maar slechts 16,2% eind 2019 door een veel sterkere vertraging van de groei van de tewerkstelling binnen het Gewest, terwijl ook de groei van de tewerkgestelde bevolking minder sterk zou zijn dan de jaren voordien. Een herstel van de groei van de tewerkstelling in 2020 zou dan opnieuw de werkloosheidscijfers doen dalen tot 15,5%, en zelfs 14,5% in 2022. BINNENLANDS ZELFSTANDIG WERK BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST 200 400 600 800 1000 0 2015 2016 Landbouw Energie 2017 2018 Maakindustrie Bouw 2019 2020 2021 2022 Verhandelbare diensten Niet-Marktdiensten Beci Activiteitenverslag 2017 | 17

Wat meer optimisme bij de ondernemers, een aanhoudend delokaliseringsgevaar, voorrang aan de mobiliteit in Brussel en wantrouwen tegenover de gewestelijke regering: dit zijn de grote trends van de jongste zesmaandelijkse Beci opiniepeiling1 . Vincent Delannoy De politieke barometer Weinig verandering De politiek: temperaturen onder het gemiddelde Een lichte verbetering na de barslechte resultaten in november 2016, maar de algemene trend blijft negatief sinds de installatie van de regering Vervoort II, in juli 2014. Weinig verandering op het podium: minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel (2,91/5) blijft voor onze respondenten de meest populaire. Hij wordt gevolgd door Didier Gosuin (Economie et Werk, 2,86) en Céline Fremault (Milieu en Energie, 2,54). Pascal Smet (Mobiliteit en Openbare Werken) staat de laatste plaats af aan Fadila Laanan (Afvalophaal en –verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbaar Ambt). 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 nov 2014 juli 2015 nov 2015 juni 2016 nov 2016 juni 2017 GEEF EEN CIJFER TUSSEN 1 EN 5 AAN HOE EFFICIËNT U DE MINISTERS VAN HET BHG VINDT Guy Vanhengel Didier Gosuin Céline Fremault Cécile Jodogne Rudy Vervoort Bianca Debaets Pascal Smet Fadila Laanan WAT IS UW GRAAD BRUSSELSE REGERING ? VAN VERTROUWEN IN DE Totaal vertouwen Licht vertrouwen Neutraal Weinig vertrouwen Geen vertrouwen 1% 11% 14% 41% 33% 19% De ondernemers behouden hun sterk wantrouwen tegenover de regeringen. Nog steeds merken we dat de federale regering (met 33% ‘licht vertrouwen’ en ‘totaal vertrouwen’) veel beter scoort dan de Brusselse regering (slechts 12% vertrouwen). Deze scores zijn sinds november nagenoeg onveranderd gebleven. 1. Online enquête tussen 15 juni 4 juli 2017 onder de leden en sympathisanten van Beci; 795 antwoorden. Beci Activiteitenverslag 2017 | 19 19% 29% 2% 31% FEDERALE REGERING ? d e m e n i n g v a n d e o n d e r n e m e r s

Impulse (ABE) 2,97 De gewestelijke spelers: wisselvallig Impulse staat weer aan de top van de door de ondernemers meest gewaardeerde gewestelijke organen, net voor Brussel Invest & Export. De resultaten veranderen weinig, uitgezonderd voor Actiris, die het beter doet, en Finance.brussels (GIMB), die achteruitgaat. Brussel Mobiliteit eindigt op de laatste plaats, met een bijzonder teleurstellend resultaat. Brussels Invest & Export 2,94 VDAB 2,91 STIB/MIVB 2,84 Actiris 2,81 Bruxelles Formation 2,73 SDRB/GOMB 2,67 IBGE/BIM 2,60 SRIB/GIMB 2,55 Brussel Mobiliteit 1,95 misschien een opklaring Investeringen: Delokalisering: bewolkt Goed nieuws: onze respondenten denken weer aan investeren en aanwerven. Het aandeel positieve antwoorden (47,4%) is het hoogste sinds twee jaar. Minder goed nieuws: ondernemers die willen investeren, zullen dit niet noodzakelijk in Brussel doen. Sinds juli 2016 blijft het voornemen om te delokaliseren (naar Vlaanderen, Wallonië of het buitenland) iets onder de 40%. Wel dient gezegd dat onze enquête plaatsvond vóór de aankondiging van een nieuwe politieke meerderheid in Wallonië. ZAL U GEDURENDE DE VOLGENDE 12 MAANDEN INVESTEREN EN/OF RECRUTEREN? 50 Juli 2017 November 2016 Juli 2016 40 November 2015 40 30 30 20 20 10 10 0 Ja Nee Ik weet het niet 0 Nee Ja, buiten België Ja, in Ja, in Vlaanderen Wallonië Ja, in het Brussels gewest 50 Juli 2017 November 2016 Juli 2016 November 2015 OVERWEEGT U OM OP KORTE OF MT EEN GEDEELTE VAN UW ACTIVITEITEN TE VERHUIZEN OF TE DELOKALISEREN? 60 20 | Beci Activiteitenverslag 2017

Gewestelijke prioriteiten: nog steeds de mobiliteit De drie grote prioriteiten voor de gewestelijke regering blijven onveranderd: mobiliteit (65,5%), verlaging van de belastingdruk (34,2%) en vereenvoudiging van de administratieve procedures (33,7%). Let op de band met de vorige vraag: de bedreiging van delokaliseringen is tussen november 2015 en juli 2016 toegenomen. Tegelijk stellen we vast dat de mobiliteit een sprong van 50 naar 64% maakt in de bezorgdheden van bedrijfsleiders. Dit resultaat is sindsdien amper gedaald. 10 20 30 40 50 60 70 0 2015>2017 Mobiliteit Verlaging van de regionale en lokale fiscaliteit Vereenvoudiging van de administratieve procedures Hulp bij investeringen Netheid Imago van Brussel als handelscentrum Veiligheid Steun aan de tewerkstelling Stadsvernieuwing Mobiliteit: is de wind aan het keren? Inzake mobiliteit stellen onze respondenten zich bijzonder kritisch op. Dit geldt zowel voor het gewestelijke mobiliteitsbeleid (91,4% ‘niet echt of helemaal niet bevredigend’) als voor de federale aanpak (87,1%). Meer dan 76% van de antwoorden duiden op een verslechtering van de mobiliteit in Brussel. Wat mogelijke oplossingen betreft, hebben wij de ondernemers over drie concepten bevraagd. De meningen lopen uiteen over de invoering van een kilometerheffing (‘onaanvaardbaar’ voor 47% – met een stijgende trend). De concepten van mobiliteitsbudget en lage-emissiezones worden meestal goed onthaald. HOE BEOORDEELT U DE INVOERING VAN EEN INTELLIGENTE KILOMETERHEFFING? Een interessant concept Ik weet het niet Een onaanvaardbaar concept 38% 15% 47% 24% 19% VAN EEN MOBILITEITSBUDGET IN DE ONDERNEMING? 57% 17% 21% VAN EEN LAGEEMISSIEZONE IN HET BHG? 62% Beci Activiteitenverslag 2017 | 21

p Thierry Willemarck Beci moet met de tijd mee In oktober dit jaar duidt de Algemene Vergadering van Beci een nieuwe voorzitter aan, na vier jaar voorzitter schap van Thierry Willemarck. We hebben de uittredende voorzitter ontmoet om de balans op te maken van een mandaat dat hij nu met de lancering van een ambitieus project afrondt. Emmanuel Robert D e statuten zijn overduidelijk: binnen een aantal weken moet Thierry Willemarck het roer overlaten. “Op zich een goede zaak”, vindt hij. “Deze boeiende functie zou ik met plezier verder beoefenen. Maar ze vergt ook veel inzet. En vernieuwing kan echt geen kwaad, geloof ik.” Heel wat evenementen kenmerkten het mandaat van Thierry Willemarck tussen 2013 en 2017. Brussel onderging de toepassing van de zesde Staatshervorming, de vorming van een nieuwe gewestelijke regering en, helaas ook, de terreuraanslagen van 22 maart 2016 en hun gevolgen. Dit is, ruw geschetst, de context waarin Beci actie voerde, vooral rond een aantal welomschreven thema’s: mobiliteit, fiscaliteit, beleid, vorming en het imago van Brussel … Mobiliteit: “de mentaliteit verandert” De mobiliteit is en blijft de hoofdbekommernis van de voorzitter van Beci, die bovendien CEO van Touring is. Dit geldt ook voor de Brusselse ondernemers, zo blijkt uit onze opiniepeilingen. Welke doorbraken heeft Thierry Willemarck tijdens zijn mandaat geconstateerd? “Ik stel tevreden vast dat de gewestelijke regering, in haar politiek beleid, eindelijk voorrang geeft aan de uitbreiding van de metro. Ik verheug me bovendien over de voetgangerszone in Brussel-Stad, al betreur ik de algemene aanpak van het project, die voor nieuwe problemen zorgt. Ik heb bovendien de indruk dat de mentaliteit verandert in de bedrijfswereld, maar om dit daadwerkelijk te meten, is het waarschijnlijk nog te vroeg. Hoe dan ook, de talrijke gesprekken rond mobiliteit, de benoeming van mobiliteitsverantwoordelijken en de voortaan verplichte bedrijfsvervoerplannen, dit alles heeft een denkproces op gang gebracht. Bij BNP Paribas Fortis adviseren voortaan 600 eco-coaches hun collega’s! Het ‘cafetariaplan’ heeft nu in heel wat bedrijven ingang gevonden en het concept van ‘mobiliteitsbudget’, dat Beci promoot, begint door te sijpelen. Op dat vlak staan we verder dan de federale overheid, die zich momenteel beperkt tot een voorzichtige ‘cash for car’.” Mobiliteit heeft veel te maken met goed beleid. Op dit vlak eist Beci een doelmatiger aanpak van de transregionale vraagstukken, waaronder mobiliteit. Mag wel, want van de ‘grootstedelijke gemeenschap’ die de wetgever voorziet, hebben we nog niet veel gezien. “Bevoegdheden werden naar de Gewesten overgeheveld omdat de kijk op zaken verschilde”, weet Thierry Willemarck. “De politiek komt hier niet op terug. Maar ik Beci Activiteitenverslag 2017 | 23 e E e n k g e e r s m t

The Cham een project voor de 21e geloof dat geleidelijk aan het besef zal groeien dat bepaalde projecten langs de grenzen van Gewesten een zekere vorm van samenwerking verdienen. Als de buren sinds het begin bij een denkproces zijn betrokken, zal men ook op hun steun mogen rekenen tijdens de uitvoering van het project. Dit geldt voor de mobiliteit en ook voor het Nationaal Stadion, bijvoorbeeld. In een ruimer kader stel ik dat de Staat bevoegdheden heeft overgedragen die de Gewesten nog moeten leren te beoefenen. We zitten in een overgangsfase, maar de zaken evolueren positief. De samenwerking komt op gang, weliswaar minder snel en minder diepgaand dan verwacht. Tijdens de recente Mobility Shift Summit, erkenden vier ministers de noodzaak om samen te werken aan projecten. Dit is een nieuw gegeven.” Het dossier van de luchthaven blijft echter een struikelblok: “Het Brusselse Gewest getuigt daar, zacht gesteld, van een weinig constructieve aanpak.” Verlichten, vereenvoudigen en verduidelijken De fiscaliteit is, net na de mobiliteit, de tweede grootste bron van ergernis van de Brusselse ondernemers. “In deze volgorde zijn dit ook de twee voornaamste redenen waarom bedrijven Brussel verlaten. Ondernemingen ondergaan in Brussel een zwaardere belasting van vastgoed dan in de andere Gewesten. Laten we niet uit het oog verliezen dat iedereen tegen alle andere concurreert! Ik pleit verder voor een harmonisering van het fiscale beleid van de gemeenten. 19 verschillende fiscale stelsels binnen Brussel is zuivere nonsens! In deze materie zoals in vele andere is een vereenvoudiging van de Brusselse structuren wenselijk. Een breed debat, uiteraard!” Op federaal niveau pleit Beci voor een verlaging van de Ven.B. “Te hoge belastingen werken averechts”, zegt de voorzitter van Beci: “Een oeroude handelsregel die ook op het belastingbeleid van toepassing is: de prijs moet op de markt afgestemd zijn. Het voorbeeld van de gepersonaliseerde kentekenplaten spreekt boekdelen: het 24 | Beci Activiteitenverslag 2017 tarief werd verdubbeld om de inkomsten te verhogen; resultaat: de verkoop is nagenoeg stilgevallen. Als de belastingen te hoog oplopen, gaan de bedrijven investeren in fiscale engineering om de belastingdruk te ontlopen. Deze fiscale spitsvondigheid wordt zodanig complex dat de Staat, door de tijd en de deskundigheid die hij hierin moet investeren, niet langer gelijke tred kan houden met de belastingplichtige. Dit wordt al gauw een vicieuze cirkel. Een gerechtvaardigde, eenvoudigere en lichtere belasting is ook veel gemakkelijker te beheren. Het spoort ondernemers aan om te investeren en maakt de Belgische of Brusselse marktplaats aantrekkelijker.” Voordat hij zijn mandaat afstaat, zal Thierry Willemarck een project mogen lanceren dat hem nauw aan het hart ligt: The Cham. “The Cham is de aanpassing van de kamer van koophandel aan de omgeving van ondernemingen in de 21e eeuw eeuw. BECI moet met zijn tijd mee. De diensten en plichten ten opzichte van de leden blijven natuurlijk bestaan, maar om de Brusselse economie van de toekomst te voeden, is ook steun nodig om nieuwe ondernemingen op te richten die beantwoorden aan een nieuw type economie.” Dit is de waardering die Thierry Willemarck aan de Brusselse regering toewijst: "Het klimaat is in de bedrijfswereld in vier jaar tijd eerder verbeterd. Maar de Brusselse regering zit er voor niets tussen."

Ooit al een vergunningsaanvraag ingediend? Of het ganse proces van een bedrijfsoprichting doorlopen? Allemaal onvoorstelbaar ingewikkeld! En bovendien wekt de procedure de indruk dat de ondernemer vermoedelijk schuldig is aan weet ik veel wat. delijk schuldig is aan weet ik veel wat. En dan heb ik het nog niet over de ‘valse CV’s’ die men overweegt aan ondernemingen te sturen om discriminatie op te sporen. Waar zal dit eindigen?” Beroepen aantrekkelijk maken Het ondernemerschap kan je ook bevorderen door ondernemers toe te laten gekwalificeerde medewerkers aan te werven. Dit vereist wel een kwalitatief hoogstaand onderwijs. “De McKinsey studie, die wij in 2014 voor het voetlicht hebben gebracht, heeft de problemen helpen verduidelijken. Ik vrees vandaag vooral dat het door mevrouw Milquet ontworpen en door mevrouw Schyns verder ontwikkelde plan morgen op de klippen loopt door de weigering van verandering of de verdediging van de verworven rechten. De beroepsopleidingen zitten met een serieus probleem: het beleid focust op kleine opleidingen om werklozen bij te scholen, terwijl de ondernemingen hoogstaande profielen zoeken. De hiaat is overduidelijk. Verder blijf ik ervan overtuigd dat ook de bedrijfswereld het initiatief moet nemen met meer openheid naar het onderwijs toe. We moeten sleutelen aan de aantrekkelijkheid van de beroepen.” Hetzelfde geldt op administratief vlak: “Ooit al een vergunningsaanvraag ingediend? Of het ganse proces van een bedrijfsoprichting doorlopen? Hebt u al geprobeerd via Actiris personeel aan te werven? Allemaal onvoorstelbaar ingewikkeld! En bovendien wekt de procedure de indruk dat de ondernemer vermoeDe Brusselse regering verdient 4 op 10! De toepassing van technologieën is een andere bron van ontevredenheid. Op dit vlak heeft Brussel te weinig waargemaakt, vindt Thierry Willemarck: “Wij staan nog mijlen ver van een Smart City!” De communicatietechnologieën vormen de kern van het probleem. “Er bestaan nu wat meer hotspots. De toegang tot internet is verbeterd, maar de beschikbare bandbreedte moet nog aanzienlijk toenemen om ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te maken. Transport of London opende nagenoeg 10 jaar geleden de toegang tot data, terwijl de MIVB dit slechts verleden jaar deed. Gevolg? Transport of London werkt vandaag samen met meer dan 400 ondernemingen die apps ontwikkelen voor commerciële activiteiten.” Er bestaat geen alternatief: “Brussel moeten resoluut voor technologie kiezen. 4G zorgde voor veel debatten, maar wij blijven onderworpen aan veel striktere gezondheidsnormen dan die van de WGO. Natuurlijk moet rekening worden gehouden met de risico’s, maar waarom zouden wij in Brussel voorzichtiger moeten zijn dan de beste internationale deskundigen? Steunen deze normen werkelijk op wetenschappelijke gegevens of op de gemoedstoestanden van het electoraat dat sommigen wantrouwig maken?” Globaal vindt de voorzitter van Beci dat het klimaat in de bedrijfswereld in vier jaar tijd eerder is verbeterd. “Dit is echter geen specifiek Brussels gegeven, maar het gevolg van een economisch herstel.” Tegenover de Brusselse regering stelt hij zich vrij streng op: “Ze heeft hierin geen enkele rol gespeeld. En haar beleid verdient volgens mij niet meer dan 4 op 10 …” • Beci Activiteitenverslag 2017 | 25

Beci zet in op digitale kanalen Hebt u ook gemerkt dat Beci een nieuwe aanpak heeft voor zijn online communicatie? Het voorbije jaar zijn we niet blijven stilzitten op (ons) digitaal (zit)vlak. Een vernieuwde versie van de e-nieuwsbrief werd gelanceerd, onze opleidingen en evenementen hebben een eigen website gekregen, én er werd sterk ingezet op communicatie via sociale media (Facebook, LinkedIn en Twitter). En dit allemaal met maar één doel: u beter van dienst te zijn. Morgan Van Cleven H et belang van een digitale aanwezigheid is al langer gekend. Tegenwoordig zijn we altijd en overal geconnecteerd. De digitale kanalen beter gebruiken leek dan ook de juiste weg voor Beci. Een onmisbare stap, maar een uitdaging tegelijkertijd. Want in de digitale wereld worden we overspoeld met informatie; en vaak wordt interessante en kwaliteitsvolle inhoud niet meer teruggevonden. De uitdaging bestond er dus in om de digitale kanalen beter te gebruiken, de kwaliteit van de inhoud te blijven verzekeren, én de inhoud zodanig te presenteren dat u de informatie opmerkt en dat ze niet verloren gaat in de massa. Hier hebben we dan op gefocust: informatie aanbieden die interessant, concreet en bruikbaar is voor de Brusselse ondernemer. De nieuwe versie van onze e-nieuwsbrief is hier een mooi voorbeeld van. Sinds september 2016 ontvangen onze 48 000 abonnees ‘Brussel Metropool Online’. We hebben niet enkel het visuele aspect veranderd, maar ook inhoudelijk hebben we 26 | Beci Activiteitenverslag 2017 gekozen voor een andere aanpak. In elke nieuwsbrief hebben we een vijftal tools: checklists, prospectielijsten, modelcontracten, etc. Daarnaast worden er nuttige weetjes uit de actualiteit aangehaald: wetswijzigingen, nieuwe processen, opportuniteiten… Kortom, zaken die interessant en nuttig zijn voor onze leden. Ook op sociale media wordt er sinds september vorig jaar meer gecommuniceerd, en dat gebeurde niet onopgemerkt. Op Facebook zijn we in een jaar tijd van 420 volgers naar 2260 volgers geëvolueerd. Via de sociale media (Facebook, Twitter en LinkedIn) houden we u op de hoogte van onze komende evenementen en opleidingen. We delen er bovendien interessante artikels uit Brussel Metropool, ons magazine, artikels uit onze e-nieuwsbrief en onze persberichten. Bovendien zetten we op regelmatige tijdstippen onze nieuwe leden in de kijker met een kort bericht over hun activiteiten en een link naar hun website. Beci heeft dus heel wat stappen in de goede richting gezet het voorbije jaar, en is van plan verder in te zetten op zijn digitale kanalen. •

2.260 Dit is het aantal Beci followers op Facebook, meer dan vijf keer zoveel als het jaar voordien. Op LinkedIn volgen 2.006 mensen onze informatie op, en op Twitter, 874. Onze elektronische nieuwsbrief Brussel Metropool Online bereikt nu meer dan 48.000 abonnees. Gemiddeld iets meer dan 18% van hen kijkt de e-news in, een merkwaardig resultaat. Onze lezers besteden vooral aandacht aan onder werpen rond het handelsrecht, de sociale wetgeving en de mobiliteit. Uw papieren maanblad Brussel Metropool haalde tijdens de afgelopen 12 maanden een gemiddelde oplage van 15.567 exemplaren (+ 1,2%). De lezers kregen via dit kanaal 596 bladzijden boordevol informatie. www.facebook.com/beci.brussels https://www.linkedin.com/company-beta/520858/ https://twitter.com/BECI_Brussels Opleidingen en evenementen www.500.be Beci website www.beci.be Beci Activiteitenverslag 2017 | 27

Het Kenniscentrum Als think tank De twee voornaamste opdrachten van Beci? Opkomen voor de belangen van de Brusselse ondernemingen en bedrijven begeleiden in hun ontwikkeling. Aan beide missies neemt het Kenniscentrum actief deel. Vincent Delannoy 28 | Beci Activiteitenverslag 2017

H et Kenniscentrum van Beci zou u kunnen vergelijken met een ‘think tank’, want daar concentreert zich al de deskundigheid in de diverse sociaaleconomide Week van de Mobiliteit de deelnemende ondernemingen in staat om nieuwe alternatieven te onderzoeken en uit te testen. sche domeinen die een directe invloed hebben op het leven van de Brusselse ondernemingen. Het Kenniscentrum raadpleegt de leden, voert intersectoraal overleg en verricht eigen werk. Aan de hand daarvan neemt Beci standpunten in. Hetzelfde departement ondersteunt het werk van de Beci mandatarissen telkens zij de belangen van Brusselse ondernemingen verdedigen. Het resultaat van al dit werk vindt u samengevat terug in positioneringsfiches, die een bondig overzicht geven van de Brusselse intersectorale visie in allerlei materies die van belang zijn voor het ondernemerschap. Minstens even belangrijk is de rol die de deskundigen van het kenniscentrum spelen, naar de ondernemingen toe: ze staan, ieder in zijn specialiteit, ten dienste van de bedrijven om ze te begeleiden, met advies of opleidingen. Voorbeelden zijn de voorbereiding van een mobiliteitsplan of een afvalbeleid, of de leden wegwijs maken in de doolhof van de vergunningsaanvragen. De deskundigen treden nu en dan ook op om oplossingen te vinden voor bepaalde individuele dossiers. Ook in 2018 zullen de uitdagingen talrijk zijn (mobiliteit, stedenbouwkunde, milieu, energie, werkgelegenheid, vorming, kringloopeconomie, diversiteit …). Kortom, alle hens aan dek, want Beci is er om diensten te verlenen aan zijn leden. Mobiliteit, de voornaamste bron van bezorgdheid De ondernemingen beschouwen de Brusselse mobiliteitsproblemen nog steeds als de meest zorgbarende. Beci hamert constant op de noodzaak van realistische en concrete oplossingen voor de mobiliteit, waarbij rekening wordt gehouden met alle behoeften. Wij denken dat de invoering van een intelligente kilometerheffing – eerder dan een stadstol – op termijn zal bijdragen tot een betere mobiliteit in en rond Brussel. Ischa Lambrechts, Mobiliteitsadviseur Mobiliteitsadviseur Ischa Lambrechts ontwikkelt en verspreidt de standpunten van Beci in complexe materies zoals het nieuwe Mobiliteitsplan van het Brusselse Gewest of het dossier van de Lage-Emissiezones (LEZ): “Deze dossiers zullen een directe impact hebben op de activiteiten van ondernemingen. Wij moeten aandacht besteden aan het minste detail om de coherentie te vrijwaren tussen de verscheidene vormen van overheidsbeleid en de maatregelen die steun aan de ondernemingen verlenen.” Beci onderzoekt bovendien de beste alternatieven voor een efficiënte mobiliteit in Brussel en de rand. “Wij denken dat de invoering van een intelligente kilometerheffing – eerder dan een stadstol – op termijn zal bijdragen tot een betere mobiliteit in en rond Brussel. Samen met onze partners werken wij dus verder aan deze oplossing, om de kansen en troeven die ze biedt voor het voetlicht te brengen.” Voor de ondernemingen is het concept van een mobiliteitsbudget ten gunste van de werknemers zeker een van de interessantste maatregelen. Ook daar werkt Beci samen met zijn partners aan de verdere ontwikkeling van dergelijke oplossingen. Zo stelden de acties ondernomen tijdens Eén van onze opdrachten is er voor te zorgen dat de huidige ondernemingen hun vestiging in de stad mogen behouden. Lise Nakhlé, Stedenbouwadviseur Beci Activiteitenverslag 2017 | 29 Stedenbouwkunde: een nieuwe ontplooiing van de industrie in het stedelijk weefsel Welke plaats krijgt de industrie in het Brussel van de toekomst? Onder welke vormen? Welke zijn de nieuwe beloftevolle segmenten? Al deze dossiers genieten een dagelijkse opvolging én inspanningen om de beleidsmakers van stedenbouw te overtuigen. Prospectief anticipeert Beci op dergelijke ontwikkelingen, in samenspraak met de betrokken sectoren, de Havengemeenschap, de Haven van Brussel en Citydev. Beci neemt ook actief deel aan het internationaal onderzoeksproject Cities of Making, dat de middelen wil aanvoeren om een nieuwe stedelijke industrie te laten ontluiken dankzij technologische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en een goed beleid van de transitie. Beci stedenbouwadviseur Lise Nakhlé maakt er ons op attent: “De digitale sector, 3D printing, innoverende

logistiek of de lokale kringloopeconomie gaan wellicht een mooie toekomst tegemoet, maar dan moet de overgang heel voorzichtig wordt gestuurd. Eén van onze opdrachten in dit opzicht, is er voor te zorgen dat de huidige ondernemingen hun vestiging in de stad mogen behouden.” Veel ondernemingen contacteren ons om wegwijs te raken in het woud van de reglementeringen. Dit jaar is het Brusselse bestuur voor Stedenbouw, Erfgoed en Huisvesting aan een vergaande hervorming begonnen. Dit geldt eveneens voor de kaderordonnantie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Naar verluidt is dit bedoeld om de uitreiking van vergunningen te vereenvoudigen en te versnellen. Zeker een lovenswaardig streven, maar alleen met een versterking van de resources binnen de gewestelijke en gemeentelijke besturen komt daar ooit iets van in huis. Werk en opleiding: kwaliteitsvolle stages en stagiairs Heel wat Brusselse werkgevers zijn op zoek naar stagiairs van wie ze de opleiding kunnen aanvullen en die ze nadien kunnen aanwerven. Bovendien zitten we nog met tientallen knelpuntberoepen. Beci zal dus nauw blijven samenwerken met de actoren van onderwijs en vorming, om het aanbod beter af te stemmen op de behoeften van de ondernemingen en tegelijk meer uitzichten te bieden aan de jongeren. In dit verband heeft Beci verder gewerkt aan de ontwikkeling van zijn platform www.mijnstage.be. De banden tussen school en onderneming moeten verder worden aangehaald. Daarom organiseerden wij een netwerking event om de stages te promoten. Dit gebeurde met alle betrokken spelers: scholen, kandidaat stagiairs, ondernemingen, Tracé Brussels, Jeep (Jeunes, École, Emploi, tout un Programme !), in samenspraak met Actiris. Nieuwe plaatsen creëren voor zeer jonge kinderen betekent tegelijk de creatie van banen in kinderverzorging en een hindernis minder voor werkende ouders. Bouchra El Mkhoust, Adviseur werkgelegenheid en vorming Plaatsen in de Brusselse crèches! Als sociale partner volgt Beci talrijke dossiers op, en dan voornamelijk het onthaal van peuters en kleuters. Beci adviseur werkgelegenheid Bouchra El Mkhoust stelt angstwekkende zaken vast: “In Brussel blijft twee derde van de aanvragen voor een plaats in een crèche onbehandeld. Dit is zuivere nonsens! Het gebrek aan plaatsen in crèches dient pragmatisch aangepakt te worden, zonder taboe noch discriminatie ten opzichte van kandidaat kinderopvangers met een statuut van zelfstandige.” Laten we eraan herinneren dat kinderverzorging in Brussel een knelpuntberoep blijft. “Nieuwe plaatsen creëren voor zeer jonge kinderen betekent tegelijk de creatie van banen in kinderverzorging en een hindernis minder voor werkende ouders. Dit is een sociale uitdaging die de spelers in de sectoren vorming en werkgelegenheid samen met de werkgevers moeten aangaan, in het raam van de regionalisering.” Duurzame ontwikkeling, conform de werkelijkheid Beci werkt regelmatig samen met Leefmilieu Brussel om de bedrijfswereld te raadplegen vooraleer een nieuwe wetgeving tot stand komt. Een paar voorbeelden: de wijziging van de ordonnantie inzake beheer en sanering van vervuilde bodems, de herziening van de ordonnantie inzake 30 | Beci Activiteitenverslag 2017 Dankzij ons werk op de ordonnantie gas & elektriciteit zijn wij erin geslaagd de bescherming van de zwakke klant uit te breiden tot de zelfstandige en sommige kleine beroepsaccounts. Laura Rebreanu, Milieu- en energieadviseur energie-audits, de voorbereiding van het Afvalplan enz. Op die manier krijgen we evenwichtiger wetteksten die beter overeenstemmen met de werkelijkheid in de bedrijven zelf. Daarnaast geeft Beci zijn mening over de wetsontwerpen van de regering. En daar wordt naar geluisterd. Zo werkte Laura Rebreanu, de coördinatrice van de cel duurzame ontwikkeling bij Beci, aan de herziening van de ordonnantie gas & elektriciteit: “Wij zijn erin geslaagd de bescherming van de zwakke klant uit te breiden tot de zelfstandige en sommige kleine beroepsaccounts. Dit is een mooi succes, dat nuttig zal zijn voor een aantal van onze leden.” Dit soort werk verricht Beci natuurlijk niet op zijn eentje, maar in overleg met sectorale partners als Comeos, Fevia, Agoria, Fost Plus, de CBB-H of Essencia. Diversiteit, een troef voor beter presterende bedrijven Via zijn in september 2015 gepubliceerd Witboek verduidelijkte Beci zijn standpunt over het belang van diversiteit in de onderneming. Mannen en vrouwen van alle leeftijden en alle afkomst, met of zonder handicap: zij zijn de resources van een concurrentievoordeel voor de onderneming, dankzij creativiteit, reactiviteit en sterkere prestaties!

Tijdens de verschillende fases van uw activiteit zal Leefmilieu Brussel Leefmilieu Brussel ten dienste van de professionals Inleiding: Het economische weefsel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit meer dan 20.000 bedrijven, waaronder een groot aantal kmo’s en meer dan 70.000 zelfstandigen. Het is de taak van Leefmilieu Brussel om ons leefmilieu en de levenskwaliteit van de inwoners te beschermen en tezelfdertijd de economie en de werkgelegenheid te stimuleren. In deze context ondersteunen wij ook de ontwikkeling van nieuwe circuits en beroepen. Begeleiding van uw activiteit: afleveren en follow-up van vergunningen Om het leefmilieu te beschermen en eventuele hinder van uw activiteit te beheren, behandelt Leefmilieu Brussel uw milieuvergunningsaanvragen en levert het vergunningen af die aangepast zijn aan de situatie van uw onderneming. De milieuvergunning die door Leefmilieu Brussel werd afgeleverd, informeert u vóór de lancering van uw nieuwe activiteit over de wettelijke verplichtingen die aan uw project verbonden zijn. Met de hulp van praktische gidsen voor de uitbaters legt Leefmilieu Brussel u in detail uit wat er in uw milieuvergunning staat. Die gidsen en de informatie over de te volgen procedures zijn beschikbaar via www.leefmilieu.brussels/demilieuvergunning. Leefmilieu Brussel houdt toezicht op de economische activiteiten die onderworpen zijn aan milieuvergunningen en aan alle internationale, Europese en gewestelijke reglementeringen voor leefmilieu en energie. Dat is de taak van de Inspectie. Het is vooral de bedoeling dat de bedrijven zich aanpassen aan de eisen van de reglementering, indien mogelijk dankzij goede informatie in een vroeg stadium en een goede samenwerking. De Inspectie staat in voor de follow-up van asbestverwijdering, de follow-up van klachten, de controle op de toepassing van de EPBreglementering (energieprestatie van gebouwen), ... Begeleiding van professionals uit de sector van duurzaam bouwen en EPB-begeleiding Bent u ontwerper, bouwheer, beheerder of ondernemer ... en actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? ◗ u informeren over de reglementering ◗ u helpen om uw milieuvergunning te verkrijgen ◗ u begeleiden bij de stappen die u onderneemt om uw verplichtingen na te komen ◗ het naleven van de wettelijke verplichtingen controleren om een gezonde concurrentie te verzekeren ◗ de ontwikkeling ondersteunen van nieuwe economische circuits in de bouw-, water- en afvalsector ◗ u informatie- en opleidingstools voor best practices ter beschikking stellen ◗ u begeleiden om het label “ecodynamische onderneming” te behalen dat uw engagement voor het leefmilieu beloont. Wilt u uw projecten duurzamer maken en klaar zijn voor de toekomst? Dan biedt Leefmilieu Brussel u professionele tools en diensten aan voor al uw duurzame bouw- en renovatieprojecten: Gebouw van Leefmilieu Brussel - foto: Yvan Glavie – architecten: Cepezed/ Samyn&Partners ◗ Opleidingen en seminaries duurzame gebouwen De opleidingen en seminaries worden gegeven door experts en geven u toegang tot de theoretische basis, technische informatie, reglementaire updates, maar ook tot illustraties via praktijkvoorbeelden en bezoeken: www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo. ◗ Facilitator Duurzame Gebouwen Deze technische helpdesk beantwoordt gratis uw vragen en geeft u gepersonaliseerd advies, soms zelfs ter plaatse. Hij beantwoordt ook uw vragen over de EPB-reglementering (werkzaamheden, certificaat en verwarming): www.leefmilieu.brussels/facilitator of 0800/85.775. ◗ Gids Duurzame Gebouwen en Portaal Duurzaam Bouwen Deze online tools helpen u uw duurzame projecten op een ambitieuze manier te ontwerpen en uit te voeren en centraliseren alle informatie over duurzaam bouwen: www.gidsduurzamegebouwen.brussels en www.portaalduurzaambouwen.be. U vindt al onze tools, diensten en info op : www.leefmilieu.brussels/bouwprofessionals.

Diversiteit: de kracht achter uw onderneming! De samenleving verandert, en uw onderneming verandert mee. Om voorop te kunnen blijven in de uithoudingsrace van optimale prestaties, moet u uw werknemers de nodige impuls geven waardoor ze zich goed, aanvaard en gehoord voelen! Wist u dat ... managementteams die bestaan uit mannen en vrouwen voor hogere omzetcijfers zorgen? teams met een gemengde culturele achtergrond de interne creativiteit, en zo ook de prestaties, verhogen? de samenwerking tussen jong en oud in uw teams, wijsheid en innovatie samenbrengt? Gebruik de hulpmiddelen waarover u beschikt! BECI staat klaar om u te helpen bij iedere stap van de aanwerving, zowel voor, tijdens als na het proces. Haal alle voordelen uit diversiteit, zij het op het vlak van • vreemde afkomst • het evenwicht mannen/vrouwen • het evenwicht jong/oud • taal • handicaps • seksuele geaardheid • … U wilt • Een diversiteitsonderzoek uitvoeren in uw onderneming? • Meer informatie over de fi nanciële steun? • Meer vrouwen in managementfuncties? • Een slechtziende of dove persoon integreren in uw team? • Kunnen omgaan met culturele verschillen? • Een interne communicatie ontwikkelen voor al uw werknemers? • Interne opleidingen organiseren voor uw managementteams of werknemers? Doe een beroep op de Cel Diversiteit van BECI – Onze adviseurs luisteren naar uw behoeften en staan ten dienste van uw onderneming. Contact : Bouchra El Mkhoust -02 643 78 20 (bem@beci.be)

GPDO luistert naar de bedrijven, via Beci Wij blijven samenwerken met Leefmilieu Brussel om alle hindernissen weg te ruimen voor de ontwikkeling van de kringloopeconomie. Laurie Verheyen, Adviseur kringloopeconomie Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) is een van de grotere projecten van de gewestelijke legislatuur en betreft talrijke aspecten van de stedelijke ontwikkeling – en dus evenveel bekwaamheden in het Kenniscentrum. Het plan zal de visie van Brussel op middellange en lange termijn bepalen. Beci nam actief deel aan het openbaar onderzoek door zijn adviserende functie in diverse organen en het voorleggen van studies en opmerkingen. De deskundigen van Beci hebben in dit verband tientallen gemotiveerde aanbevelingen voorgesteld in de meest diverse domeinen: huisvesting, stedenbouw, de aantrekkelijkheid van wijken, mobiliteit, milieu, energie, afvalbeheer, stedelijke economie, kringloopeconomie, productie- en industriële activiteiten, de uitdagingen van de smart city e.d. Beci adviseur diversiteit Hayate El Aachouche weet hoe sterk deze meerwaarde kan zijn: “Het Witboek werd het startpunt van onze adviesdienst. We zijn ervan overtuigd dat de keuze van een gedreven logica samen met incentives voor diversiteit veel meer kans maakt op succes dan een beleid dat vooral op sancties focust. Dankzij deze sterke positionering konden wij concrete steunmaatregelen ontwikkelen voor de ondernemingen, onder de vorm van diagnose, begeleiding, actieplannen, opleidingen enz.” Het programma ‘Performance means diversity’ van Beci staat namelijk ter beschikking van de aangesloten bedrijven die diversiteit willen aanwenden om hun prestaties te verbeteren! • De Brusselse ondernemingen aan de spits van het afvalbeheer! De Brusselse economie kenmerkte zich dit jaar door talrijke innoverende projecten: omgekeerde logistiek, kringloopeconomie, beheer van onverkochte levensmiddelen, 3D technologie, creatieve tools e.a. We zijn ervan overtuigd dat de keuze van een gedreven logica samen met incentives voor diversiteit veel meer kans maakt op succes dan een beleid dat vooral op sancties focust. Hayate El Aachouche, Diversiteitsadviseur Dagelijks adviseert Beci de ondernemingen inzake preventie, afvalbeheer en de overgang naar de kringloopeconomie in het raam van het Brussels Waste Network (BWN). Via de projecten die steun genieten van het BWN worden de tools en goede praktijken meer en meer gebruikt. Allemaal pluspunten voor het milieu en de financiële middelen van de bedrijven! Met de steun van Village Partenaire, Vert d’Iris International, MPI, Traxio, Abattoir en Tridea droeg het programma bij tot de lancering en de ondersteuning van projecten die rekening houden met de beginselen van de kringloopeconomie. Voorbeelden zijn de valorisering van 6,6 ton organisch afval, de verwerking van 8 ton plasticafval tot 3D printdraad en pellets, of de verdeling van twee handleidingen voor evenementen en kantoren. “Het begrip ‘afval’ zou wel eens kunnen verdwijnen dankzij dit type projecten, die aantonen hoe belangrijk het is om hulpbronnen te valoriseren. Die projecten bewijzen bovendien dat nieuwe businessmodellen tot stand kunnen komen dankzij de ontwikkeling van een kringloopeconomie in Brussel”, weet Beci adviseur Laurie Verheyen. “Wij blijven trouwens samenwerken met Leefmilieu Brussel om alle hindernissen weg te ruimen voor de ontwikkeling van deze vorm van economie, in het raam van het in 2016 gelanceerde Gewestelijke Programma voor Circulaire Economie (GPCE).” Een van de voornaamste initiatieven van dit plan, namelijk een projectoproep gericht aan de bedrijven, zal in januari 2018 aan een nieuwe editie toe zijn! Beci Activiteitenverslag 2017 | 33

Oprichten, herstarten, overnemen Driemaal ondernemen! Van basisidee tot bedrijfsoverdracht, van groeifase tot inzinking of een nieuwe start na een faillissement: bij elke stap in de levenscyclus van een bedrijf staat Beci de ondernemer terzijde met begeleiding, advies en een ruime waaier aan diensten, afgestemd op de behoeften op dat moment. Gaëlle Hoogsteyn 34 | Beci Activiteitenverslag 2017

Verleden jaar ontstonden 12.000 nieuwe ondernemingen (+6,7%) in Brussel1 . Bij Beci vinden ze een unieke – menselijke en praktische – omgeving om aan een mooi avontuur te beginnen! G.H. 3, 2, 1… Start! D Stroomopwaarts speelt Beci een belangrijke rol bij de sensibilisering voor ondernemerschap en de ondersteuning bij de effectieve start. Miguel Van Keirsbilck, Verantwoordelijke voor het Starters programma e Starters afdeling van Beci steunt ondernemers bij het welslagen van hun project. “Stroomopwaarts speelt Beci een belangrijke rol bij de sensibilisering voor ondernemerschap en de ondersteuning bij de effectieve start”, vertelt Miguel Van Keirsbilck, die instaat voor het Starters programma. “Stroomafwaarts nodigt Beci de kersverse ondernemers uit op concrete en nuttige informatiesessies, aangevuld met een netwerk van adviseurs en opleidingen die overeenstemmen met de concrete uitdagingen. Een goed ondersteunde ondernemer heeft trouwens veel meer kansen op succes!” De starter kan verder een beroep doen op de vaardigheden en bevoegdheden van Beci, een netwerk van deskundigen, coaches en mentors, en de steun van de partners. Via Beci kan hij relaties aanknopen met 814 In 2016-2017 organiseerde Beci 31 informatiesessies voor starters, samen goed voor 465 deelnemers, en 814 individuele raadplegingen – de Starters Nights en de Innovation Train er niet bij gerekend. De opleidingen over digitale marketing die in mei en juni 2017 samen met Google werden georganiseerd, verzamelden 418 deelnemers. 1. Startersatlas 2017, van Graydon Belgium Beci Activiteitenverslag 2017 | 35 andere starters en de gemeenschap van de Brusselse ondernemingen. Informeren en ontmoeten Wekelijks organiseert Beci een collectieve informatiesessie voor projectdragers en nieuwe ondernemers. “Twee uur lang bespreken we op een interactieve manier alle aspecten van de oprichting van een onderneming of het begin van een beroepsactiviteit als zelfstandige.” Talrijke inspirerende evenementen staan op de planning. Zo bijvoorbeeld de Starters Apero’s, die om de twee maanden plaatsvinden in een nieuwe of merkwaardige plaats in Brussel (zoals de B28 brasserie vlakbij het Centraal Station). Meer dan 500 starters stromen daar naartoe. “Dit is een schitterende gelegenheid voor hen om contacten te o p r i c h t e n

leggen en hun netwerk uit te breiden”, bevestigt Miguel. Elk kwartaal nodigt Beci de projectdragers uit op de Starters Nights. Deze grootschalige samenkomsten zijn bedoeld om projectdragers te mobiliseren. Meer dan 625 van deze ondernemers hebben eraan deelgenomen! “De jongste Starters Night vond plaats op de Coworking Atlantic, rond het thema ‘Ondernemerschap als een avontuur’, waarbij opvallende vergelijkingen werden gemaakt tussen de oprichting van een onderneming en extreme sporten. Telkens keren de deelnemers vol enthousiasme naar huis terug!” Wat na de oprichting? Het Starters programma loopt verder met de Scale Up fase, met extra aandacht voor de behoeften van de jonge onderneming en een specifieke klemtoon op innovatie, digitalisering en internationalisering. “Het mooiste voorbeeld hiervan is de ‘Innovation Train’ actie, die op 28 juni honderd starters in de Thalys samenbracht voor een ontmoeting met ondernemerschap en innovatie in Parijs!”, vertelt Miguel. “Een overweldigend succes, dat aanleiding kan geven tot andere gelijkaardige evenementen.” • Een bedrijf oprichten, veel meer dan een formaliteit Administratieve formaliteiten zijn onvermijdelijk, maar we willen er wel voor zorgen dat die een ware beleving worden voor de klant. Francis De Molder, customer experience Naast de formaliteiten is de creatie van een onderneming een belangrijk moment in het leven van een starter: “De persoon stapt de 500 Louizalaan binnen met een statuut en verlaat het gebouw met een ander”, weet klantenadviseur Francis De Molder. De persoon die – meestal – het project van zijn leven opstart, verdient dus al onze aandacht. “We zijn zelfs van plan om aan alle ondernemers die een bedrijf via Beci oprichten, een smart set communicatietools over te handigen waarmee ze zowel offline als online trots kunnen aankondigen dat ze een bedrijf hebben opgericht en bereid zijn de eerste klanten te onthalen.” Een bedrijf oprichten, is ook ergens de ‘geboorteakte’ ervan laten registreren. “Administratieve formaliteiten zijn onvermijdelijk, maar we willen er wel voor zorgen dat die een ware beleving worden voor de klant”, zegt Francis. Voor deze formaliteiten kan de ondernemer terecht aan het ondernemingsloket dat Beci in partnerschap met Partena Smart Start aanbiedt. Beci en Partena Smart Start hebben hun samenwerking trouwens versterkt door de onthaalcapaciteit aan het loket te verdriedubbelen. “Met één enkel bezoek aan een gezellige kantooromgeving die begin 2017 volledig werd vernieuwd, kan de starter al de nodige formaliteiten verrichten en in 45 minuten zijn onderneming oprichten. Wanneer hij dus de 500 Louizalaan buitenstapt, mag hij zijn onderneming beheren!” Er wordt vooral aan het onthaal veel aandacht besteed, met een verlenging van de openingsuren (vanaf 8 uur in plaats van 8u30, en tot 17 uur). Binnenkort zal het kantoor ook een avond in de week open zijn en wordt de wachttijd ingekort. “Wij streven ernaar drie keer zoveel klanten te bedienen als vandaag, steeds met de glimlach en op een efficiënte manier!”, besluit Francis. 36 | Beci Activiteitenverslag 2017

Jaarlijks gaan in België bijna 12.000 ondernemingen failliet, waaronder meer dan 2.000 in Brussel. Om deze ondernemers te helpen opleven en een nieuwe start te nemen, lanceerde Beci het reStart programma. G.H. ReStart, voor een tweede poging H et in maart 2017 met de hulp van het Brusselse Gewest gelanceerde reStart programma richt zich tot ondernemers die failliet zijn gegaan. Dit in België uniek initiatief is bedoeld om een ondernemerschap van de tweede kans te stimuleren. Zeker in Brussel is dit van belang, want in de hoofdstad worden in verhouding meer bedrijven opgericht dan waar ook in het land, en ook het aantal faillissementen ligt er relatief hoger. Wat is ReStart? ReStart focust eerst en vooral op sensibilisering. “Wij organiseren voordrachten, informatiesessies, maar ook workshops rond economische veerkracht en rondetafelgesprekken om de perceptie van de gefailleerde ondernemer in onze samenleving te doen evolueren”, vertelt 2000 Naast de specifieke reStart activiteit runt Beci ook het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm, mede door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gefinancierd). Het COm is meer dan 2.000 keer opgetreden in 2016-2017. Ongeveer een derde (34,6%) van deze tussenkomsten had te maken met financieel advies. Een derde (32,6%) behandelde juridische vraagstukken. En een kwart (24%) betrof het geïndividualiseerd onthaal. Éric Vanden Bemden, adviseur reStart bij Beci. “In onze ondernemerschapscultuur blijft mislukking een taboe”, voegt Valérie Delande, opdrachthouster, toe. “Angelsaksische landen beschouwen een faillissement eerder als een leerproces. De statistieken bewijzen trouwens dat ondernemingen die na een eerste faillissement zijn ontstaan, meestal beter scoren. Zulke ondernemers hebben aan de samenleving heel wat talent te bieden.” ReStart heeft ook te maken met mensgerichte actie. “Wij zijn er om ondernemers te helpen groeien en een nieuwe start te nemen met een nieuw project, in loonverband of als zelfstandige, dankzij een individuele en ook collectieve begeleiding door gecertificeerde coaches, mentors en deskundige adviseurs.” Beci ontwikkelde een unieke methodologie. “Het reStart programma is volledig kosteloos”, meldt Éric. De begeleiding duurt een jaar en gaat onder andere gepaard met het aanstellen van een solidaire coach voor persoonlijke opvolgingssessies, de keuze van een solidaire mentor en een specifieke dimensie rond welzijn. De coach helpt de ondernemer een nieuw, persoonlijk en stevig zelfvertrouwen te ontwikkelen, wat van groot belang is voor het welslagen van een nieuwe onderneming. De mentor is een ondernemer die op vrijwillige basis een langdurige begeleiding biedt. Hij neemt deel aan de diagnose en de evaluatie van het herstartproject. Hij deelt zijn ervaring en opent zijn netwerk. Wij zijn er om ondernemers te helpen groeien en een nieuwe start te nemen met een nieuw project, in loonverband of als zelfstandige. Éric Vanden Bemden, adviseur reStart Ook experts uit domeinen als HR, recht, boekhouding, marketing, verkoop, financiën en welzijn komen nu en dan in contact met de herstartende ondernemers. En ten slotte helpt reStart deze ondernemers in de zoektocht naar financiering. Het programma doet een beroep op de partners om overgangsoplossingen te vinden en om bij te dragen tot de werking van het programma en van de herstartoplossingen. Een piloot-groep Vandaag nemen al 15 reStarters deel aan het programma. De eerste resultaten zijn bijzonder aanmoedigend. Beci wenst tegen het einde van 2017 tachtig gefailleerde ondernemers aan het programma te doen deelnemen. • Beci Activiteitenverslag 2017 | 37 h e r o p l e v e n

Bedrijfsoverdrachten? Daar is al bijna 20 jaar sprake van. In 1994 boog de Europese commissie zich voor het eerst over dit netelig vraagstuk. En toch hebben de meeste ondernemers nog steeds veel moeite om een dergelijke stap in het leven van hun onderneming te overwegen en dus voor te bereiden. Sinds drie jaar werkt de Transmission Hub van Beci aan deze belangrijke economische uitdaging. G.H. Een vredige bedrijfsoverdracht I Vandaag weten we dat de ondernemers slechts een zeer vaag idee hebben van wat een overdracht of een overname allemaal inhoudt. Erick Thiry, adviseur bedrijfsoverdracht 40 40 vennootschappen doen momenteel een beroep op de Transmission Hub om hun overdracht voor te bereiden. De databank bevat ongeveer 350 potentiële overnemers. Tijdens het afgelopen jaar 2016-2017 namen ongeveer 1.200 mensen deel aan de conferenties van de Hub en werden meer dan 140 contacten gelegd tussen overlaters en overnemers. 38 | Beci Activiteitenverslag 2017 Met rondetafelgesprekken, conferenties, opleidingen, ontmoetingen, individueel advies, diagnose en vertrouwelijkheid begeleidt de Transmission Hub van Beci de kandidaat overlaters doorheen het ganse proces. De meerwaarde van Beci zit volgens Erick in zijn totaal neutrale rol. “In de Transmission Hub treedt Beci als projectcoördinator op, meteen een garantie van onpartijdigheid en neutraliteit.” Hoge kruissnelheid Amper drie jaar na zijn oprichting draait de Transmission Hub op volle toeren en voorziet geen vertraging. “De eerste twee jaren van de Hub bewezen dat er echt een behoefte aan begeleiding bestaat”, vertelt Erick. “Vandaag weten we dat de ondernemers slechts een zeer vaag idee hebben van wat een overdracht of een overname allemaal inhoudt.” Beci heeft zijn diensten moeten bijsturen om de behoeften van overlatende ondernen Brussel zullen meer dan 37.000 ondernemingen in de komende jaren moeten worden overgenomen. Maar nagenoeg 50% van de ondernemers die overwegen om hun onderneming binnen de twee jaar over te laten, hebben nog geen enkele voorbereidende stap gezet. Daar hangen nochtans 147.000 banen van af. “Zijn onderneming verkopen, is soms een moeilijke beslissing”, weet Erick Thiry, adviseur bedrijfsoverdracht bij Beci. “Nochtans is dit een zeer belangrijke stap in het leven van een bedrijfsleider: hij moet daar lang op voorhand aan beginnen, zich door bekwame mensen omringen, een aantal stappen en regels naleven en zichzelf in de mogelijkheid stellen om een ideale overnemer te vinden.” mers beter te beantwoorden. Vandaag zijn 50 ondernemingen met de Hub bezig hun overdracht voor te bereiden. In de databank staan de gegevens van ongeveer 350 kandidaat-overnemers. Tijdens het jaar 20162017 namen ongeveer 1.200 mensen deel aan de conferenties van de Hub en werden meer dan 140 contacten gelegd tussen overlaters en overnemers. “Slechts in de komende maanden zal onze inzet vruchten afwerpen”, aldus onze deskundige. “Een overdracht duurt gemiddeld tussen drie en vijf jaar. We zijn momenteel meerdere dossiers aan het afronden.” Nieuwigheden en projecten Nieuw in 2016-2017 was de internationalisering van de overdrachten. Volgens Erick wist Beci zich te positioneren als een belangrijke partner voor Brusselse ondernemingen die op zoek zijn naar een overnemer. Bovendien geniet de Transmission Hub voortaan voldoende bekendheid, waardoor hij nu ook grensoverschrijdend te werk gaat. “In samenwerking met Brussels Invest & Export, het EEN netwerk en onze eigen internationale afdeling hebben wij diensten ontwikkeld voor buitenlandse ondernemers en investeerders die bedrijven in België wensen over te nemen”, vertelt hij. “Dit is een nieuw alternatief voor de bedrijfsoverdracht. De eerste resultaten zijn nogal aanmoedigend.” In de toekomst zal een verdere integratie met de andere afdelingen van Beci nieuwe uitzichten openen. Bovendien mag de Hub op de steun rekenen van KBC Brussels, Belfius, Partena, Actoria en WCI. “Onderhandelingen zijn aan de gang met andere grote potentiële partners”, verklapt Erick. “Dit bewijst dat de Transmission nog mooie jaren tegemoet gaat.” • O v e r l a t e n

Internationale handel De wereldwijde kansen! Brussel is een kruispunt. Maar ook een internationaal merk – en dus een troef. Uit de succesvolle export blijkt dat talrijke Brusselse ondernemingen dit duidelijk hebben ingezien. Beci geeft hen toegang tot zijn internationale netwerken, biedt bijstand om buitenlandse markten te prospecteren en vergemakkelijkt de exportformaliteiten. David Hainaut & Emmanuel Robert V olgens de jongste statistieken exporteert het Brusselse Gewest een derde van zijn toegevoegde waarde naar het buitenland. “Exporteren is vanzelfsprekend en zelfs noodzakelijk in ons kleine landje met een zeer open economie, in hartje Europa. En dus zeker in onze hoofdstad”, stelt Anne Georges, Senior Manager International. Tot de taken van de kamer van Koophandel hoort onder andere de hulp aan ondernemingen die deze stap willen zetten. En dat begint met een evaluatie van het marktpotentieel, prospectie en contacten. EEN, overal in Europa en ook verder! Beci doet hierbij een beroep op krachtige netwerken, waaronder Enterprise Europe Network (EEN). Beci beheert de Brusselse poot ervan, in samenspraak met impulse.brussels. EEN vergaart 600 organisaties in 60 landen van Europa en elders, om KMO’s te helpen in de zoektocht naar commerciële en technologische partnerschappen. Het consortium stelt ook een databank ter beschikking evenals informatie, o.a. over 70 In het raam van Enterprise Europe Network, ondersteunde Beci in 2016-2017 73 Brusselse KMO’s bij het leggen van contacten met buitenlandse ondernemingen. De leden die geregistreerd stonden op het Partnership Opportunities Database platform zorgden voor 254 nieuwe internationale relaties. Wij verzekerden bovendien 43 begeleidingen en geïndividualiseerde adviezen. En ten slotte werden 6 overeenkomsten getekend tussen Brusselse en buitenlandse ondernemingen en zijn 29 andere overeenkomsten nog in onderhandeling. Buiten EEN hebben 781 mensen deelgenomen aan de 37 events die de Internationale Hub van Beci organiseerde: bezoeken van buitenlandse afvaardigingen, bezoeken van ambassadeurs, missies in het buitenland, seminars enz. Het Customs Center heeft 18.093 certificaten van oorsprong en 325 ATA boekjes uitgereikt. Beci Activiteitenverslag 2017 | 39

Brexit gaat ook Brussel aan! Exporteren is vanzelfsprekend en zelfs noodzakelijk in ons kleine landje met een zeer open economie. Anne Georges, Senior Manager International Welke gevolgen zal de Brexit hebben? Houdt die gevaren of misschien kansen in, voor de Brusselse onderneminde internationale reglementering. En ten slotte organiseert het opleidingen, seminars en ontmoetingen, zoals de bekende ‘matchmaking events’. “In zeven jaar tijd heeft EEN duidelijk zijn toegevoegde waarde bewezen”, verklaart Jean-Philippe Mergen. “Vandaag geven wij meer dan ooit voorrang aan KMO’s die van plan zijn om internationaal te groeien, om hen een werkelijke toegevoegde waarde te bieden en de impact van de verleende diensten te meten.” Het grootste ondernemersnetwerk Beci werkt nauw samen met Brussels Invest & Export en zijn netwerk van handelsattachés. De samenwerking loopt natuurlijk ook met de kamers van koophandel, die het grootste en krachtigste netwerk van ondernemende organisaties vormen! Er bestaan vandaag wereldwijd meer dan 12.000 kamers, op alle niveaus: lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal. Beci biedt trouwens onderdak aan meerdere bilaterale kamers, waaronder de Nederlandse Kamer voor België en Luxemburg (NKVK), CanCham (België en Canada) of Brascam (België en Brazilië). Ook aan handelskamers hebben wij de oprichting te danken van Iwec (International Women Entrepreneurial Challenge), dat tegelijk een netwerk is van zakenvrouwen, een internationale challenge en een jaarlijkse top die het vrouwelijke onderne40 | Beci Activiteitenverslag 2017 gen? Groot-Brittannië is voor ons land het vierde afzetland van onze export (31 miljard euro per jaar, waarin Brussel een aandeel van 8% heeft). Deze handelspartner aan de overkant van het Kanaal doet zaken met 700 ondernemingen in onze hoofdstad. Om dit netelige dossier aan te pakken, voegde Beci zich bij de door de federale minister van Economie Kris Peeters in het leven geroepen High Level Group, en nam deel aan het analysewerk. Tegelijk nam Beci deel aan een Londense top, met de Europese vereniging van grootstedelijke kamers van koophandel, om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen en zich te verbinden ook na de Brexit samen te werken. merschap aanmoedigt dankzij het voorbeeld van vrouwelijke ondernemers. Beci sloot zich verleden jaar bij dit netwerk aan en Brussel had de eer om de prestigieuze Iwec 2016 conferentie te organiseren voor een veertigtal onderneemsters uit alle uithoeken van de wereld. Het netwerk is nu ook toegankelijk voor Brusselse onderneemsters en blijft zich uitbreiden. Export Toolbox Beci stelt een aantal hulpmiddelen ter beschikking om de ondernemingen te helpen exporteren. Drie jaar na de laatste editie van zijn ‘Exportgids’, publiceerde In zeven jaar tijd heeft EEN duidelijk zijn toegevoegde waarde bewezen. Vandaag geven wij meer dan ooit voorrang aan KMO’s die van plan zijn om internationaal te groeien. Jean-Philippe Mergen, verantwoordelijke van het Enterprise Europe Network Beci eind 2016 de Export Toolbox: een twaalftal praktische fiches die de vragen van exporteurs beantwoorden. Deze documenten werden samengesteld door een team en een netwerk van partners met specialisaties in verscheidene domeinen en aspecten van export. Elke fiche focust op een belangrijke vraag voor exporteurs: de zoektocht naar partners, de types overeenkomsten, de dekking van de risico’s, de toepassing van de btw bij export enz. Elke fiche bevat de basisbegrippen van het besproken onderwerp, naast advies, ‘tips & tricks’, voorbeelden en referenties om verdere stappen te zetten. Customs Center Naast het netwerk, de hulpmiddelen, de adviesdiensten en de begeleiding kunt u ook een beroep doen op het Beci Customs Center. Op de 500 Louizalaan vindt u een loket dat de exportformaliteiten voor ondernemingen maximaal vereenvoudigt: denk maar aan de uitreiking van certificaten van oorsprong, ATA boekjes (voor tijdelijke export), de legalisering van documenten of het gemakkelijk verkrijgen van visums voor zakenreizen. Met het Beci Customs Center gaan de grenzen voor u open. •

Opleiding Het steeds hernieuwde vormingsaanbod Tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 organiseerde Beci niet minder dan 120 opleidingen, die 1.498 deelnemers samenbrachten. De tevredenheidsgraad haalt 9/10, mede dankzij een herschikking van de opleidingen en de lancering van een nieuwe website. Gaëlle Hoogsteyn “E en van onze hoofdtaken bestaat erin ondernemingen te informeren en ze te steunen wanneer ze zich bijvoorbeeld moeten aanpassen aan veranderingen in de wetgeving”, stelt Training Coordinator Émilie Lessire. Zij gaat er vanuit dat de Kamer van Koophandel preventief moet optreden: “Maar al te vaak beginnen ondernemingen slechts op het laatste nippertje aan de invoering of wijziging van procedures, terwijl zulke maatregelen vooraf denk- en voorbereidend werk vereisen.” Een voorbeeld hiervan is de nieuwe wet over de inzameling van data, die in 2018 van kracht wordt. “Wij zijn er om bedrijven te sensibiliseren voor deze nieuwe verplichting en ze te doen inzien dat ze er zich vanaf nu moeten op voorbereiden.” Niets minder dan uitmuntendheid Ook dit jaar lag de tevredenheidsgraad van de deelnemers aan Beci-vormingen boven de 9/10. Volgens Émilie dragen meerdere factoren hiertoe bij. En om te beginnen, de aandacht die we aan de behoeften van ondernemingen besteden. “De beroepswereld verandert alsmaar sneller, zeker wat de digitale dimensie betreft. Daarom ontwikkelen we vaak nieuwe opleidingen wanneer meerdere bedrijven een bepaald thema aankaarten.” Beci ontdekt deze specifieke behoeften grotendeels dankzij de synergieën tussen zijn verscheidene afdelingen. Zo heeft de HRM Club bijvoorbeeld veel voeling voor behoeften en trends in human resources. Ook dient gezegd dat alle aangeboden opleidingen eveneens intern, binnen de bedrijven zelf, kunnen worden georganiseerd. Ten tweede stelt Beci hoge eisen wat kwaliteit betreft. De trainers zijn deskundigen. Een selectiecomité kiest ze één voor één en de deelnemers beoordelen ze na elke sessie. “Als de opleiding lager scoort dan 8 op 10, stoppen we ermee”, verklapt Émilie Lessire. “Wij mikken op uitmuntendBeci Activiteitenverslag 2017 | 41

heid, zowel wat de vorm als de inhoud betreft. Voor Beci is elke deelnemer een VIP en wij besteden de grootste aandacht aan eventuele commentaar. Als wij ontevredenheid of tekortkomingen vaststellen, informeren we de trainer hiervan. We doen het uiterste om bij te sturen vooraleer een nieuwe sessie wordt georganiseerd.” Beci is ISO 9001 gecertificeerd voor zijn opleidingen en seminars. “De deelnemers beschouwen dit als een kwaliteitslabel.” Een doelgerichte en efficiënte communicatie Tijdens het afgelopen jaar sleutelde de Kamer van Koophandel serieus aan haar communicatie. Ze gaat nu met ‘interesses’ te werk, om beter in te spelen op de verwachtingen van de deelnemers. “Zo bepalen we nauwkeuriger welke opleidingen aan welke ondernemingen worden aangeboden. Het is de bedoeling om opleidingen voor te stellen die echt overeenstemmen met de behoeften.” Ook nieuw zijn de opleidingskalender en de lancering van een specifieke website. “Tot voor kort was de planning van de opleidingen uitsluitend op de website van Beci te vinden”, vertelt Émilie Lessire. Om het volledige aanbod beter bekend te maken en de keuze te vergemakkelijken voor ondernemingen, wordt elk kwartaal een papieren agenda gedrukt en verdeeld. De opleidingen staan er gerangschikt volgens thema, met wat uitleg, de naam van de trainer, de datum van de sessies en de prijzen voor de komende drie maanden. “De mensen die we proberen te bereiken, kampen vaak met een stampvolle agenda. Ze moeten dus lang op voorhand weten wanneer opleidingen plaatsvinden om hun deelname in te plannen.” Sinds de maand april bestaat er een splinternieuwe website, specifiek voorbehouden voor opleidingen en evenementen. Op www.500.be krijgt de bezoeker een chronologisch of thematisch overzicht. “Enkele kliks volstaan om zeer snel toegang te krijgen tot de gezochte informatie”, verzekert 42 | Beci Activiteitenverslag 2017 Wij mikken op uitmuntendheid, zowel wat de vorm als de inhoud betreft. Als de opleiding lager scoort dan 8 op 10, stoppen we ermee. Émilie Lessire, Training Coordinator 120 Tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 organiseerde Beci 120 opleidingen en seminars (10 meer dan het jaar voordien), met inbegrip van juridische en sociale materies en de seminars van het Kenniscentrum. Deze evenementen verzamelden in totaal 1.498 deelnemers. en Twitter. “Vandaag is het van groot belang om op de sociale netwerken niet alleen aanwezig te zijn, maar ook actief. De mensen die ons volgen, zijn dan ook bijzonder reactief.” Uitermate positief! Zoals elk jaar heeft Beci zijn vormingsaanbod herzien en aangevuld, met onder andere meer aandacht voor al wat te maken heeft met het welzijn op het werk. “Dit thema komt steeds vaker ter sprake”, weet Émilie Lessire. “De ondernemingen beseffen hoe langer hoe meer in welke mate het welzijn van de werknemers bijdraagt tot de productiviteit. Vandaar de vele opleidingen die werden georganiseerd rond stressbeheer, burn-out, evaluatiegesprekken enz.” Vandaag is er ook veel vraag naar al wat te maken heeft met werkorganisatie, kantoorautomatisering, marketing en (o.a. digitale) communicatie. Émilie. Niet alleen het browsen gebeurt sneller, maar ook de inschrijving. De codering verloopt eenvoudiger en de opvolging is efficiënter. Kortom, het ganse proces loopt vlotter. Émilie Lessire vindt dat deze website een must was: “We worden nu voor onze inspanningen beloond: we krijgen enorm veel positieve feedback, zowel intern als extern.” En op Facebook staat voortaan een specifieke pagina over de Beci opleidingen, naast links op LinkedIn Émilie Lessire beoordeelt het afgelopen jaar bijzonder positief. En voor het volgende jaar wenst Beci al wat in 2016 en 2017 werd gecreëerd, te bestendigen. “We hebben veel in opleidingen geïnvesteerd. Het logische vervolg is dus dat wij verder bouwen op wat wij hebben verwezenlijkt.” Op de lauweren gaan rusten? In geen geval, want de voorbereiding van een beleid op lange termijn wordt een serieuze uitdaging. De planning van de opleidingen staat nu al vast tot 30 juni 2018. “Die wordt natuurlijk aangepast volgens de evenementen en de aanvragen, maar op die manier hebben we al een overzicht van wat op stapel staat.” •

De Kamer van Koophandel ook permanente vorming Wist u dat Beci, via de Kamer van Koophandel van Brussel, ook de voornaamste Brusselse speler is voor sociale promotie en permanente vorming? De Kamer is namelijk tegelijk de oprichter en partner van instellingen als het EPFC (Franstalig, in samenwerking met de ULB) en het VTI (Nederlandstalig), die jaarlijks opleidingen organiseren voor duizenden studenten. T alen, informatica, zakelijk beheer, boekhouding, communicatie … Z iehier enkele van de vaardigheden die mensen tijdens hun carrière kunnen aanleren om nieuwe kansen te grijpen, of zelfs om een nieuwe wending te geven aan hun beroepsactiviteit. Een loopbaan is vandaag niet langer lineair, wél veelzijdig. Het beroep dat u destijds aanleerde, heeft wellicht niet veel meer in gemeen met uw huidige activiteit, omwille van een evolutie, of omdat nieuwe kansen zich voordeden, die echter bijkomende vaardigheden vereisten. Met opleidingen krijgen volwassenen de kans om zich aan de arbeidsmarkt aan te passen. Deze missie heeft dus een sociale dimensie. Ze steunt bovendien de ondernemingen die op zoek zijn naar specifieke profielen en bekwaamheden. De Kamer van Koophandel komt deze verbintenis na via de vzw’s die ze heeft opgericht en waarvan ze vandaag nog tot het beheer bijdraagt. • EPFC Enseignement de Promotion et de Formation Continue • Jaarlijks 10.000 studenten • Jaarlijks 400 verschillende opleidingsmodules • 150.000 lesuren • 370 personeelsleden • 17.000 uitgereikte certificaten van kwalificatie • 70% tewerkstelling Sinds 16 augustus is het EPFC op één enkel (nieuw) adres gevestigd: Sterrenkundelaan 19, 1210 Brussel. www.epfc.eu V.T.I. Volwassenenonderwijs Talen en Informatica • Twee campussen: Brussels Education Center en CVO Vilvoorde • 14.317 ingeschreven cursisten in 2016-2017 • 1.232.296 lesuren cursist (LUC's) in 2016-2017 • 163 personeelsleden Tweede kans : het VTI organiseert bovendien een Tweedekansonderwijs (TKO), met basisvormingen Nederlands, wiskunde, Frans, wetenschappen, ICT enz. Op die manier krijgen sommige mensen toegang tot het diploma van het secundair onderwijs dat zij niet hadden behaald. www.cvo-bec.net www.cvovilvoorde.be Beci Activiteitenverslag 2017 | 43

25.08.2016 u 03 au 08.09.2016 u De Summer After Work deed zijn naam eer aan, met het snikhete weer in de tuinen van de Stanhope Hotel! In het najaar 2016 begeleidde Beci zeven Brusselse ondernemingen tijdens een economische missie in de Verenigde Arabische Emiraten. En met succes: na afloop werden drie partnerschapsovereenkomsten getekend!  05.10.2016 t 20.10.2016 Sprout to do business in Brussels: het thema van ons jaarlijks Brussels Meets Brussels event. De Algemene Vergadering van Beci 19.12.2016 u De deelnemers aan onze Zinner Circle konden moderne en hedendaagse kunstcollecties van de Guggenheim Stichting in het ING Art Center bewonderen, met werken van Duchamp, Ernst, Pollock, Rothko, Calder… t 16.02.2017 Een 70-tal deelnemers ontdekten zes projecten onder leiding van het Brussels Waste Network (BWN) in het raam van zijn projectoproep 2015-2017, tijdens een slotevenement dat bij Leefmilieu Brussel doorging. 06.06.2017 u reStart conferentie bij Factory Forty: het in maart met de steun van het Brusselse Gewest gelanceerd reStart programma helpt gefailleerde ondernemers een nieuwe start te nemen. 28.06.2017 u Beci en zijn partners Co.Station en BNP Paribas Fortis stapten in de Innovation Train richting Parijs, met 100 jonge Brusselse ondernemingen, voor een kennismaking met ondernemerschap en innovatie in de Franse hoofdstad. 44 | Beci Activiteitenverslag 2017 09.01.2017 u Voor zijn nummer van januari had ons magazine Brussel Metropool vier sterk presterende jonge Brusselse ondernemingen samengebracht voor een ‘rondetafel van de Brusselse kampioenen’. t 24.02.2017 Met zijn partners ontwikkelde Beci een vorming in milieubeleid, waarvan de tweede editie momenteel loopt. Het programma voorziet 12 dynamische en interactieve modules, aangevuld met bezoeken op het terrein.

06.09.2016 u 23.09.2016 u De Rooftop 58 is een uitzonderlijke maar ook tot verdwijning gedoemde plaats, waar Beci een samenkomst van de Zinner Circle organiseerde. Deze netwerkingavond was bestemd voor de Nederlandstalige ondernemers in Brussel. t 07 & 08.11.2016 In november was Brussel de wereldhoofdstad van het vrouwelijke ondernemerschap. Beci organiseerde toen de Inter national Women Entrepreneurial Challenge (Iwec 2016). 20.01.2017 u Naar aanleiding van het Autosalon organiseerde Beci met de Febiac een CEO breakfast. Op het menu stonden het mobiliteitsbudget en de bedrijfswagen. 26.01.2017 u Bemiddeling is een alternatieve methode om geschillen bij te leggen. Beci was partner van het bMediation Summit, dat plaatsvond op 26 januari aan de Vlerick Business School. Om de week van de mobiliteit af te ronden, organiseerden Beci, Brussels Metropolitan, KBC Brussels, Brussel Mobiliteit en de Brusselse ministers van Mobiliteit en Economie Mobile Together. t 01.12.2016 190 deelnemers, nagenoeg 20 degustatie- en ontdekkingsstands en heel wat contacten en gedachtewisseling: de Food After Work, aan de FoodMet van Abattoir werd een treffer. t 26.04.2017 t 18.05.2017 Groeiversnelling was het thema van een Starters Apero in de brasserie B28. “Een succesvolle overdracht in 7 stappen”: met deze titel organiseerde de Transmission Hub van Beci een conferentie met debat. Improvisatie- acteurs zorgden voor de nodige animatie. 06.07.2017 u Een nieuwe omgeving voor de Garden Party 2017 van Beci, begin juli: de binnenplaats van de Club van Lotharingen die, voor de gelegenheid, werd omgetoverd tot een ‘secret garden’ voor 500 deelnemers. Volzet! 3060  In 2016-2017 wisten de netwerkingactiviteiten van Beci 3.060 deelnemers aan te trekken (de internationale afdeling en de opleidingen er niet bijgerekend). Zo namen o.a. 75 mensen deel aan de Speed Business Lunches, 298 aan de After Work avonden, 290 aan de Zinner Nights voor onze Nederlandstalige leden, en 231 aan het evenement Brussels Meets Brussels. Beci Activiteitenverslag 2017 | 45

Beci Teams en afdelingen Kennis- en adviescentrum – uw adviseurs Economie en algemeen beleid Vincent Delannoy 02 210 01 76 vd@beci.be • Coördinatie van de transverse commissie • Bestuur, werk, economie, algemeen beleid • Interprofessioneel overleg • Beheer van de inhouden Mobiliteit Ischa Lambrechts 02 563 68 59 ila@beci.be • Coördinatie van de Mobiliteitshub en de mobiliteits commissie • Advies bij de ontwikkeling van uw mobiliteitsbeleid • Diagnose, bedrijfsvervoerplan, mobiliteitsbudget … • Informatie: reglementeringen, fiscaliteit, gewestelijk beleid, gevolgen voor uw onderneming en contactneming Milieu en energie Laura Rebreanu 02 643 78 26 lr@beci.be • Coördinatie van de commissie milieuzaken • Advies in energiebesparingen en continuïteitsplan voor uw onderneming • Begeleiding van uw duurzame ontwikkelingsprojecten, invoering van een milieubeleid • Informatie: reglementering, milieu- en energiepremies Stedenbouwkunde Lise Nakhlé 02 643 78 21 lna@beci.be • Begeleiding van renovatie-, uitbreidings- en verhuizingsprojecten • Bepaling van de beste vestigingszones • Informatie: stedenbouwkundige reglementeringen, fiscaliteit, subsidies … • Contacten met de bevoegde overheidsdiensten Kringloopeconomie Laurie Verheyen 02 210 01 75 lv@beci.be Werk, beroepsopleiding en onderwijs Bouchra El Mkhoust 02 643 78 20 bem@beci.be • Zuiniger omgaan met materiaal • Afvalpreventie en -beheer: diagnose en oplossingen • Informatie: reglementering, verplicht contract, sorteerverplichting, bodemvervuiling … • Contacten met afvalophalers • Vraagstukken i.v.m. diversiteit en integratiehulp • Vraagstukken i.v.m. beroepsopleiding en vorming • Organisatie van stages en zoeken naar stagiairs Diversiteit en werk Hayate El Aachouche 02 643 78 34 he@beci.be • Diversiteitsbeleid en integratiehulp • Beroepsopleiding 46 | Beci Activiteitenverslag 2017

Algemene directie – lobby en vertegenwoordiging Gedelegeerd bestuurder Olivier Willocx Secretaris-generaal Joëlle Evenepoel 02 643 78 14 — ow@beci.be 02 643 78 15 — je@beci.be Secretaris-generaal VOB Jan De Brabanter 02 643 78 39 — jdb@beci.be Management Assistant Carine Van Lancker 02 643 78 40 — cvl@beci.be Advies aan ondernemingen – Uw adviseurs Startersprogramma Miguel Van Keirsbilck 0475 56 43 56 • Begeleidingsprogramma voor starters • Organisatie van workshops en evenementen Financieel adviseur Makeda Berhanu Kebede 02 563 68 51 mbk@beci.be • Advies in financiering, krediet, subsidies, financieel plan • Advies aan ondernemingen in moeilijkheden Adviseur bedrijfsoverdracht Salima Serouane 02 643 78 49 sse@beci.be Juridisch adviseur Danaï Siakoudi 02 563 68 58 dsi@beci.be • Juridisch advies over commerciële aangelegenheden • Bijstand bij het opstellen van contracten: algemene verkoopvoorwaarden, bijzondere clausules, handelsagentcontracten, huurovereenkomsten enz. • Beheer van geschillen, bemiddeling • Advies aan ondernemingen in moeilijkheden Adviseur reStart Eric Vanden Bemden 02 563 68 56 evb@beci.be • Begeleiding van herstartprojecten • Workshops voor ondernemers na een faillissement • Diagnose van de moeilijkheden Adviseur sociale zaken Frédéric Simon 02 643 78 17 fs@beci.be • Juridisch advies bij de arbeidsrelatie: ondertekening van een arbeidsovereenkomst en specifieke voorwaarden, einde van het contract, werktijden, collectieve arbeidsbetrekkingen… • Voorbereiding op juridische risico’s • Informatie over sociaal recht • Voorbereiding van de overdracht van uw onderneming: diagnose en advies • Valorisatie van uw onderneming • Contacten met potentiële overnemers • Begeleiding bij het overdrachtsproces Hub Overdracht Erick Thiry 02 643 78 36 eth@beci.be Beci Activiteitenverslag 2017 | 47

Internationaal – uw exportdienst Senior Manager International Anne Georges 02 643 78 18 age@beci.be • Ontwikkeling van uw internationale activiteiten • Informatie over buitenlandse markten en de specifieke reglementering in elk land • Economische missies en ontvangst van buitenlandse afvaardigingen • Netwerkcontacten met de kamers van koophandel Manager douanes Elke Teck 02 643 78 06 elt@beci.be Directeur Europa Jean-Philippe Mergen 02 210 01 77 jpm@beci.be • Financieringsprojecten en Europese aanbestedingen • Internationale contacten via het netwerk van Enterprise Europe Network • Informatie: Europese reglementeringen, nationale en Europese certificeringen (CE-markering …) • Administratieve en douaneformaliteiten • Alle exportdocumenten (certificaten van oorsprong, ATA boekjes) • Legalisering van documenten (facturen, contracten, octrooien enz.) • Stappen voor het verkrijgen van visums voor uw zakenreizen afvaardigingen • Netwerkcontacten met de kamers van koophandel Coördinator strategie Amy Kessels 02 643 78 32 ake@beci.be • Internationale projecten • Economische missies en buitenlandse Assistente douanes Caroline Dewet 02 643 78 03 cde@beci.be NKVK – Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg Tom Vansteenkiste 02 209 04 77 tom.vansteenkiste@nkvk.be Steven Odding 02 209 04 73 steven.odding@nkvk.be • Promotie van grensoverschrijdende economische activiteiten binnen de Benelux • Informatie, advies en contacten • Seminars en opleidingen, individuele begeleiding en advies • Marktstudies, informatie • Contacten en netwerking Michel Delwiche 02 209 04 70 michel.delwiche@nkvk.be Formaliteiten Uw ondernemingsloket in samenwerking met Partena SmartStart 02 643 78 09 desk@beci.be • Formaliteiten aan de Kruispuntbank van Ondernemingen • Inschrijving van uw ondernemingsnummer • Wijzigingen • Intrekking 48 | Beci Activiteitenverslag 2017 Administratieve formaliteiten Jocelyne Hincq 02 563 68 57 jh@beci.be • Publicatie in het Belgisch Staatsblad • Uittreksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen • Attesten van niet-faillissement • Activering, wijziging en schrapping bij de btw

Uw netwerk - uw contacten voor het zakenleven Sales Manager Olivier Van Dorpe 02 643 78 43 – ovd@beci.be Partnerships & Business Development Manager Frederik Leloup 02 643 78 01 — fle@beci.be Business Relations Émilie Croin 02 643 78 08 – ecr@beci.be • Uw contact bij Beci • Contactnemingen en ontwikkeling van uw netwerk • Identificatie van partners • Identificatie van commerciële uitzichten Steun aan de leden Christine Barthélemy 02 643 78 45 cb@beci.be • Administratief beheer van uw Beci lidmaatschap • Registrering en updating van uw gegevens Zakelijke relaties 02 643 78 31 – raf@beci.be • Zoeken naar partners • Beheer van contactgegevens databases • Contacten tot stand brengen Projectondersteuning Brigitte van der Mensbrugghe 02 643 78 30 bvdm@beci.be Events, seminars en opleidingen – Steun Events Coordinator Caroline Coutelier 02 643 78 13 cco@beci.be • Contactneming en ontwikkeling van uw netwerk • Verhuring van onze zalen Trainings Coordinator Émilie Lessire 02 643 78 11 ele@beci.be • Ontwikkeling van uw vaardigheden en deskundigheid • Inschrijvingen voor de Beci thema-opleidingen (management, HR, persoonlijke ontwikkeling, strategie en beheer …) • Organisatie van thema-opleidingen en opleidingen op maat voor uw onderneming Events Assistant Estelle Marcq 02 643 78 47 ema@beci.be • Inschrijving voor Beci evenementen: Annual Event, After Works, Speed Business Lunches, Welcome Lunches, Entrepreneurs Nights, Golf Trophy, Garden Party … Customer Experience Francis De Molder 02 643 78 25 fdm@beci.be Assistente Opleidingen Myriam Michiels 02 643 78 19 mm@beci.be Communicatie Media Coordinator Emmanuel Robert 02 643 78 44 er@beci.be Communication Executive Morgan Van Cleven 02 643 78 12 mvc@beci.be • Uw informatiebron als ondernemer • Het doorgeefluik van uw bezorgdheden, via onze enquêtes en opiniepeilingen • Publicatie van uw communiqués in ons magazine en op onze website Business Relations Advisor Anne Schmidt 02 563 68 53 asc@beci.be • Advies in commerciële communicatie • Beheer van uw reclamecampagnes Beci Activiteitenverslag 2017 | 49

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
Home


You need flash player to view this online publication