0

Nr 19 - November 2016 het maandblad van de Brusselse ondernemingen Topic Internationale handel ISSN 2406-3711

Altijd bereikbaar, vast of mobiel, op één nummer Shape & Fix Comfort Op elk moment ten dienste staan van uw klanten is uw handelskenmerk. Met Shape & Fix Comfort bieden wij u de slimme combinatie van vaste en mobiele telefonie, en internet in één pakket op maat van uw bedrijf. Bovendien vervangt u uw vaste toestellen door mobiele met behoud van uw gekende vaste nummers. Ook slim combineren? Ga naar business.orange.be/shapexcomfort

WOORD VOORAF Alleen tegen alle anderen? Welke lering trekken wij uit de tientallen miljoenen doden en de nog talrijker verwoeste levens als gevolg van het protectionisme, een ideologie die in het begin van de 20e eeuw als een model gold? Wij weten nu dat de in zichzelf gekeerde houding met als gevolg de oprichting van douanebarrières en de belemmering van migratie, op niets anders heeft uitgemond dan oorlog. En zelfs twee oorlogen. Nationalisme, fascisme en populisme hebben het vuur aangewakkerd. Sinds 1945 zorgt de vrijhandel voor de ontwikkeling van een ongeëvenaarde welvaart. Tussen de invoering van het Marshall plan (dat van de generaal, niet de Waalse versie ervan) en de opkomst van de Europese eenheidsmunt werd een geweldige weg afgelegd! Laten we hier hulde brengen aan de vaders van Europa: Monnet, Schuman, Adenauer, Spinelli … En dichter bij ons, Paul-Henri Spaak. Thierry Willemarck, Voorzitter van BECI Sinds de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) werden heel wat obstakels overwonnen en struikelden wij ook over mislukkingen, waaronder in 1954 de Europese Defensiegemeenschap (EDG). Deze unieke periode in de geschiedenis zorgde voor 70 jaar vrede, maar wordt vandaag ondermijnd. Het ziet ernaar uit dat de kinderen van Europa dit erfgoed in vraag stellen, of zelfs verwerpen. Een kritische houding ten opzichte van standpunten uit het verleden betekent nog niet dat alle aanzienlijke aanwinsten van de Europese opbouw onder de moker moeten. Het kind met het badwater weggooien, heet dat. Er bestaat wellicht geen andere uitleg voor de Britse reactie die tot de Brexit heeft geleid. Sommigen hebben de afkeer voor Europe als een rode lap voor een stier laten zwaaien, en woeste stieren waren er genoeg! Merkwaardig is ook dat diegenen die dit resultaat hebben uitgelokt, al gauw handwringend hebben toegekeken op de rampzalige gevolgen ervan, totaal tegenstrijdig met het beoogde doel. Anderen vechten vandaag tegen het CETA of de TTIP, terwijl de Europese Commissie al jarenlang over deze overeenkomsten onderhandelt, op aanvraag van de Lidstaten. Waarom aanvaarden we een overeenkomst met Vietnam en weigeren we gelijkaardige voorwaarden met Canada? Opstand aanwakkeren is natuurlijk gemakkelijker dan angsten bedaren. Helaas percipieert de doorsnee Europeaan in de vrijhandel niets anders meer dan bedreigingen. Van de aangeboden uitzichten heeft hij geen besef meer. België heeft met zijn zeer open economie (meer dan 80%) hierbij veel meer te verliezen dan te winnen, ondanks wat sommigen beweren. De vrijhandel moet de norm blijven, als alternatief voor oorlog. Natuurlijk moet het proces onder controle blijven, met behulp van reglementen en bijsturing, nu en dan. Elk systeem is voor verbetering vatbaar. Maar wie wil nu oorlog gaan voeren voor een stukje kaas, zelfs lekkere Herve of Cheddar? BECI - Brussel metropool - november 2016 1

INHOUD Think Tank 4 5 Social media Vóór of tegen Engels in de Brusselse administratie? Topic: Internationale handel 6 KAMER VAN KOOPHANDEL & VERBOND VAN ONDERNEMINGEN TE BRUSSEL Brussel Metropool Nr 19 – November 2016 Brexit: een halfvolle pint voor Brussel 11 Cécile Jodogne: “Geef onze ondernemingen tijd en middelen” 15 Brusselse diversiteit om investeerders aan te trekken 19 Economische missies: reizen om een onderneming te boosten 22 Enterprise Europe Network steunt KMO’s 24 Las Vegas, trefpunt van de wereldwijde IT 27 Uitwisselingen tussen Brussel en Nederland over kringlooptextiel 28 Een nieuwe blik op Nederland 30 Export: de voorzorgsmaatregelen vanuit een douane standpunt 32 Een zachte landing voor expats Dynamiek 36 Transitie: Een verpakkingsrevolutie in Brussel 38 Self-employed corner: Onbetaald en zenuwslopend 40 Starter: Misao 41 Word een bedrijfsatleet Community 42 Het BECI nieuws in beeld 44 News 47 BrusselsLife: Al wat u moet zien en weten in Brussel 51 Toetredingsaanvragen 51 Index 52 Agenda In december: Risicobeheer Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx – owillocx@beci.be Louizalaan 500 - 1050 Brussel T +32 2 648 50 02 - F +32 2 640 93 28 www.beci.be Redactie Media Coordinator Emmanuel Robert - er@beci.be Hebben meegewerkt aan dit nummer: Dries Bertrand, Tom Cachet, Pierre Chaudoir, Johan Debière, Ophélie Delarouzée, Olivier Fabes, David Hainaut, Julien Ide, Hélène Remy, Frédéric Solvel, Morgan Van Cleven, Guy Van den Noortgate en Peter Van Dyck. Productie Opmaak & druk db Group.be Vertaling Litteris Abonnementen Prijs: 80 € voor 10 nummers Info: er@beci.be – T +32 2 643 78 44 Publiciteit Brussel Metropool /Bruxelles Métropole wordt maandelijks door meer dan 23.000 decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: 15.500 ex. Inlichtingen en reservaties Max Saey – T +32 2 563 68 53 F +32 2 640 93 28 – msa@beci.be Membership Sylvie De Maegd – T +32 2 643 78 43 F +32 640 93 28 - sdm@beci.be Lid van BRUXELLES ENVIRONNEMENT ENTREPRISE DYNAMISCHE ECO LEEFMILIEU BRUSSEL ONDERNEMING DYNAMIQUE label n. 2014/351/2 10-32-2225 PRINTED ON TCF PAPER

Ook Adele werkt als uitzendkracht. Bij Daoust ben jij de ster! Ontdek jouw droomjob op daoust.be Welcome to the Family! V.U.: G. Daoust - Daoust n.v. - Louizapoortgalerij 203/5, 1050 Brussel - 02/513.14.14 - info@daoust.be. Erkenningsnummer: Brussel: 00391, Vlaanderen: VG.163.BUOP, Wallonië: W.INT/SO/RS/RE.22.

THINK TANK Social media Mijn Job, mijn Keuze: beroepen voor iedereen Waarom zouden er niet meer elektriciennes, busbestuursters of kinderverzorgers zijn? Een jaar geleden, in september 2015, lanceerden BECI en Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets het project ‘Mijn Job, mijn Keuze’ dat scholen, ondernemingen, leerkrachten en professionals betrekt bij het doorbreken van M/V-vooroordelen in de beroepskeuze, met een specifieke klemtoon op de knelpuntberoepen. Mannelijke vroedkundige, vrouwelijke technicus … Iets meer dan een jaar later, op 13 oktober, namen 150 Brusselse leerlingen tussen 17 en 18 jaar deel aan het event ‘Mijn Job, mijn Keuze’, dat doorging in de gebouwen van de Brusselse schrijnwerkerij Rigobert (op de foto, de algemeen directrice Myriam Moussebois). Ze ontmoetten er ‘ambassadeurs’ van het project, namelijk mannen en vrouwen die een beroep uitoefenen dat gewoonlijk met het andere geslacht wordt geassocieerd: een vrouwelijke metser, een mannelijke vroedkundige, een vrouwelijk kaderlid in de bouwsector, een vrouwelijke technicus enz. Hun getuigenissen doorbraken een aantal vooroordelen in de beroepskeuze. Toekomstberoepen “Ook in Brussel maken jongeren stereotype beroepskeuzes. In het knelpuntberoep van de thuiszorg zijn bijvoorbeeld 75% vrouwen aan de slag en in het knelpuntberoep van informaticus 73% mannen”, stelt Bianca Debaets. “Met het beleid voor gelijke kansen wil ik aan iedereen de kans gunnen het beroep te beoefenen dat hij of zij echt wenst en waarvoor een toekomst bestaat. Er zijn vrouwen die loodgieter of informaticus willen worden, maar die dit niet durven doen wegens de stereotypen van onze samenleving die zulke beroepen aan mannen voorbehouden. Nochtans zouden deze vrouwen flink kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de digitale economie van de toekomst. Daarom is het belangrijk jongeren in contact te brengen met werknemers die de M/V-vooroordelen in beroepen doorbreken. Het event ‘Mijn Job, mijn Keuze’ en de bijhorende interactieve website spelen alvast een belangrijke rol in deze dynamiek.” Meer informatie? Bezoek www.mijnjobmijnkeuze.be 4 BECI - Brussel metropool - november 2016

THINK TANK VÓÓR OF TEGEN Engels in de Brusselse administratie? Het idee dat een paar jaar geleden al werd geopperd, komt nu weer tevoorschijn naar aanleiding van de Brexit: moet het Engels als werktaal in de Brusselse overheidsdiensten worden ingevoerd, zoals het nu al het geval is in Luxemburg of Amsterdam? Frankrijk tracht zoveel mogelijk Britse ondernemingen naar zich toe te trekken en aanvaardt nu al zulke bedrijven in het Engels te registreren. Ophélie Delarouzée Eric Corijn, hoogleraar Stedenleer aan de VUB en vicevoorzitter van de Brussels Studies Institute Brussel is voor 90% in de dienstensector actief. Het leeuwendeel van deze nieuwe economie steunt op internationale activiteiten, goed voor zowat 40.000 banen in de Europese instellingen. Het zijn 120.000 banen als ook rekening wordt gehouden met al wie te maken heeft met de NAVO, de lobbies en alle nevenverschijnselen van de globalisering. En reken maar 200.000 mensen als we er de gezinnen bijrekenen. Engels is dus al de tweede lingua franca, naast het Frans. Nagenoeg 90% van de Brusselaars beweert vandaag het Frans goed onder de knie te hebben. 30% kent Engels en 23% Nederlands. Het Engels is ook de voornaamste omgangtaal geworden op Europese schaal. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie naar het oosten toe, zal dit zo blijven, zelfs zonder Groot-Brittannië. Indien we de kansen van de Brexit grijpen, kan Brussel daar op economisch vlak heel wat voordelen uithalen. Als we even focussen op de internationale functies, zo bijvoorbeeld in de NGO’s, dan valt het op dat Londen en Brussel echte ‘wereld-steden’ zijn. Nu Londen zich loskoppelt van de Europese instellingen, kan Brussel activiteiten aantrekken die met de EU te maken hebben en momenteel in Londen zijn gevestigd. Parijs stelt zich al proactief op. Sommigen – en onder andere de Vlaamse nationalisten – verzetten zich tegen de meertaligheid van de instellingen in Brussel. Elke cultuur ontwikkelt dus haar eigen machtsverhoudingen in haar aanpak van de taalkwestie. Nu, diensten verlenen in het Engels betekent nog niet dat een bestuur in het Engels functioneert. Deze taal is ontegensprekelijk uitgegroeid tot een technisch hulpmiddel voor uitwisselingen en interacties op wereldschaal. Als we dit afketsen, verliezen we veel contacten met de rest van de wereld. Bovendien leeft het merendeel van de Brusselse bevolking dagelijks met meertaligheid. Volgens de taalbarometer is 61% van de gezinnen meertalig en 14% combineert Frans en Nederlands. Slechts 5,5% van de gezinnen spreekt uitsluitend Nederlands thuis en 33% uitsluitend Frans, tegen 56% in 2005. Meertaligheid verspreidt zich dus als een nieuwe norm. Rudy Janssens, secretaris-generaal van de ACOD centrale van Brussel Het gebruik van talen heeft een weerslag op de organisatie van de overheidsdiensten en de carrière van de ambtenaren. Een invoering van het Engels zou de taalwetgeving op de helling zetten. In de Brusselse overheidsdiensten geldt de tweetaligheid van ambtenaren als de regel. Ze is verplicht. Als u daar Engels aan toevoegt en drietaligheid oplegt, gaan wij dit niet aanvaarden en mag u een reactie verwachten! En als u het begrip tweetaligheid uitbreidt met de mogelijkheid om Engels te spreken in plaats van het Frans of het Nederlands, dan komt er waarschijnlijk protest van Vlaamse kant rond de verdeling van de macht en de pariteit. Wij registreren al klachten in verband met contractuele werknemers die geen Nederlands praten, onder andere in de OCMW’s. In Vlaanderen zijn er al analyses aan de gang. In sommige besturen kan er een taalregeling bestaan met quota’s van Nederlandstaligen, Franstaligen en tweetaligen, die een tweetaligheidspremie ontvangen. Ik vind dat de voorwaarden van de tweetaligheid, en zo nodig de taalregeling moeten worden behouden. Er moet ook een bezoldiging bestaan voor andere taalvaardigheden, zoals het Engels, als daar vraag voor bestaat. Met een basissalaris van ongeveer 1250 euro in de gemeenten, is het maar normaal dat iedereen op zoek is naar een financieel toetje. Als we dan een formule vinden, moeten we wel uitmaken hoe en waar die gerechtvaardigd is. De vraag bestaat voor de politie en in klinieken. Aan de kant van Schuman, Etterbeek, Brussel-Stad of Elsene zou de invoering van het Engels enigszins logisch zijn, hoewel de Europese Unie na de Brexit misschien van het Engels zal afzien. Met deze taal verwierf Groot-Brittannië een soort machtspositie tegenover andere landen. Dit zal nu niet langer het geval zijn. In gemeenten als Molenbeek zijn er echter weinig Engelstaligen. En in Sint-Gillis wordt vaker Spaans of Portugees gesproken. Als de overheidsdiensten nu ook het Engels moeten gaan aanvaarden, dan moeten veel courantere moedertalen eveneens aan bod komen. Denk maar aan het Spaans of het Arabisch. BECI - Brussel metropool - november 2016 5 © Thinkstock

De toekomst van de relaties tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk blijft voorlopig a bit foggy. Brexit: een halfvolle pint voor Brussel INTERNATIONALE HANDEL Sinds 24 juni bereiden de onderdanen van hare Majesteit dus de schrapping van de vermelding ‘European Union’ op hun paspoort voor. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de Belgische en meer specifiek de Brusselse economie? » Beheren is ook vooruitzien … Olivier Fabes E ind maart 2017 begint het Verenigd Koninkrijk dus officieel aan de echtscheidingsprocedure met de Europese Unie. Als alles vlot verloopt, zouden de onderhandelingen niet langer dan twee jaar moeten duren, maar iedereen beseft dat er bij een scheiding meestal iets verkeerd loopt. Wie zal bijvoorbeeld toezicht uitoefenen op het handelsverkeer? Hoe gebeurt de verdeling in domeinen als het sociaal recht, het vrije verkeer van arbeidskrachten of immigratie? Waar naartoe met het meer dan comfortabele onderhoudsgeld dat nu aan Euro-Britse ambtenaren wordt uitgekeerd? Wat staat het Britse pond en de City te wachten? Nobody knows... Ondertussen krijgen we van voorspellers van diverse pluimage de wildste scenario’s voorgeschoteld, van de meest optimistische tot de rampzaligste. Gelukkig zal de situatie aan deze kant van de Channel in elk geval minder angstwekkend zijn dan in het perfide Albion. Om zich voor te bereiden op deze onzekere periode, informeren we best naar een aantal feiten aangaande de relaties tussen België en Groot-Brittannië. Op die manier laten we de Eurostar te gelegener tijd niet onder onze neus voorbijschieten. Daarom, en in het raam van de op federaal niveau genomen initiatieven, roept BECI sinds de maand juli een groep deskundigen samen om de bedreigingen en de kansen van de Brexit voor Brussel te doorgronden. Deze groep, rond Staatssecretaris belast met Buitenlandse Handel Cécile Jodogne, bestaat uit experts uit de potentieel meest getroffen sectoren. Zo bijvoorbeeld vastgoed en financiën. Wat zijn de vaststellingen, in dit stadium? Een zware impact voor België Ten opzichte van zijn BBP is België het derde potentieel meest door de Brexit getroffen land van de EU, na 6 BECI - Brussel metropool - november 2016 Nederland en Ierland. Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde grootste handelspartner, en de eerste buiten de eurozone. Het neemt 5,5% van de Belgische invoer en 7,7% van de uitvoer voor zijn rekening. In 2015 vertegenwoordigde de Belgische export naar de UK 18,3 miljard euro. Wij exporteren voornamelijk voertuigen, motorrijtuigen en vervoeruitrusting, chemicaliën en voeding. De Britse vraag genereert verder een flink deel van de toegevoegde waarde in de textiel- en de energiesector. In een verslag van de maand juni ging de bank ING er van uit dat de vijf voornaamste, door de Britse vraag beïnvloede sectoren nagenoeg 60.000 banen vertegenwoordigen. Deze banen zullen wellicht niet rechtstreeks worden bedreigd, maar komen waarschijnlijk onder druk te staan. De door de Britse vraag gegenereerde toegevoegde waarde zou overeenstemmen met 2,8% van de tewerkstelling. Daarom is België, in de eurozone, het vierde meest kwetsbare land in geval van een daling van de vraag in de UK. In afwachting duiden de meeste voorspellingen op een waarschijnlijk negatieve impact in de komende maanden. Het Belgische BBP zou in 2017 met 0,3 tot 0,7% achteruitgaan. Wat specifiek de uitvoer van goederen betreft, zou de achteruitgang op middellange termijn schommelen tussen 0,7% (indien een uitgebreid vrijhandelsovereenkomst wordt gesloten met het Verenigd Koninkrijk) en 2,4% (zonder een dergelijke overeenkomst). Brussel minder zwaar getroffen dan Vlaanderen, maar ... Van de zowat 18,3 miljard euro aan export naar de andere kant van het Kanaal vindt ongeveer 15 miljard zijn oorsprong in Vlaanderen. Een flink leeuwendeel. De Brusselse economie is eerder dienstengericht en exporteert slechts voor enkele honderdduizenden euro naar Groot-Brittannië. Nu, een flink deel van de uitvoer © Thinkstock

Zuiver water, daar gaan we elke dag voor. Met het dagelijks waterverbruik van 50.000 passagiers en 350 aankomende vliegtuigen, verzamelt Brussels Airport een enorme hoeveelheid afvalwater. Omdat voor de natuur elke druppel telt, wordt dat afvalwater gezuiverd in onze eigen waterzuiveringsinstallatie.

TOPIC Good to know... • Het Verenigd Koninkrijk slorpt 7,7 % van de Belgische (en in ruime mate Vlaamse) export op. • Ongeveer 20.000 Britten zijn in België woonachtig (2% van de buitenlandse bevolking). • De meesten wonen in het Brusselse Gewest of aan de kanten van Waterloo. Alleen in de gemeente Elsene leven al meer dan 1.500 Britten. • Er werken ongeveer 2.000 Britse ambtenaren in de Europese instellingen. In de Commissie vertegenwoordigen ze amper 3,5% van het personeel, maar ze bekleden vaak belangrijke en invloedrijke kaderfuncties. De jongste uitspraken van eerste minister Theresa May voorspellen blijkbaar een ‘harde’ Brexit. van diensten, voornamelijk vanuit KMO’s, werd niet in de statistiek opgenomen. Een van de zeldzame grote industriële ondernemingen in het Brusselse Gewest is Audi Brussels. Voor haar is het Verenigd Koninkrijk een zeer belangrijke afzetmarkt. Toen in 2013 de Audi A1 werd gelanceerd, vertrok 20% van de productie naar de andere kant van het Kanaal. De Britse markt is ook strategisch voor een aantal Brusselse ondernemingen in de sector van de voedingsverwerking. Een aantal bedreigingen … Op middellange termijn riskeert de Britse economie voornamelijk een recessie, samen met een waardevermindering van het Britse pond, die al resoluut aan de gang is (deskundigen voorzien een waardeverlies tussen 10 en 20% ten opzichte van begin 2016). Deze flinke daling van de Britse economie en van de koopkracht van zowel ondernemingen als consumenten, zou natuurlijk een weerslag hebben op onze export. Niemand weet hoe lang een dergelijke situatie zal aanslepen. De situatie zou nog kunnen verergeren door de herinvoering van douaneheffingen op bepaalde types goederen en diensten. In de minst slechte situatie blijft het Verenigd Koninkrijk in de Europese Economische Ruimte (zoals Noorwegen of IJsland). Hierdoor zou het vrije verkeer van goederen, diensten, mensen en kapitaal ruimschoots worden gevrijwaard. De hevigste voorstanders van de Brexit zouden natuurlijk opperen dat dit in de feiten op een status-quo neerkomt. Het alternatief is een bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa. Maar om een dergelijk pakje op maat te snijden, zijn we jaren bezig … Naast de potentieel negatieve effecten van een (tijdelijke) achteruitgang van de Britse vraag, bestaat er voor België en Brussel een veel groter gevaar: de strijd van de EU tegen andere centrifugale krachten. De Brexit zou andere landen kunnen aanzetten een nationaal referendum te organiseren of althans een aantal voordelen voor meer autonomie af te dwingen. Zo bijvoorbeeld het aanvechten van het vrije verkeer van personen. Diverse studies 8 BECI - Brussel metropool - november 2016 hebben aangetoond dat een herinvoering van controle aan de grenzen op lange termijn een negatieve invloed zou hebben op het handelsverkeer binnen Europa en de algemene economische groei. Dit zou zeker geen goed nieuws zijn voor een bijzonder open economie als de onze. … maar ook kansen voor Brussel Een tijd van onzekerheid biedt soms nieuwe kansen. Sommige door de Brexit teleurgestelde multinationals zullen misschien geneigd zijn een deel van hun activiteiten naar het vasteland te verhuizen. “Ongeacht het resultaat van de scheidingsprocedure die binnenkort van start gaat, is het noodzakelijk de positie van Brussel te verdedigen en te verbeteren in de competitie tussen steden van internationale omvang”, zei Cécile Jodogne tijdens de vergadering van de deskundigengroep, begin juli. Iedereen kent de troeven van Brussel als springplank naar de rest van de Europese markt. Wat minder wordt geweten is dat, ondanks de crisis van 2008 en de recente aankondigingen van reorganisaties in bepaalde banken, Brussel en zijn omgeving nog steeds een benijdenswaardige plaats innemen in de sector van financiën en de hiermee verbonden technologieën. Denk maar aan internationale zetels van bedrijven als Swift, Mastercard, Ogone of Euroclear, naast een aantal veelbelovende starters in de financiële technologie. België eindigde onlangs op de zevende plaats van een ruime Europese groep (+ Israël) voor risicodragende investeringen in de zogenaamde ‘fintech’, vóór Nederland, Italië of Spanje. De meeste starters van de ‘3.0 bank’ zijn in Brussel gevestigd en koesteren meteen internationale ambities. Worden dit alternatieven voor de City? Los van de activiteitensectoren zal Brussel een aantal troeven moeten promoten en versterken tegenover eersterangs concurrenten als Amsterdam of Dublin. Denk maar aan zijn creativiteit (onder meer aan de hand van ontluikende starter-ecosystemen in de biowetenschappen en -technologieën), zijn jonge, meertalige en multiculturele arbeidskrachten, zijn levensstandaard, de toegang tot internationale transportnetwerken en ten slotte een aanbod van huurkantoren met zowat de aantrekkelijkste prijzen in Europa. Deze troeven moeten opwegen tegen de loonkost van een gekwalificeerde werknemer, hoger dan in Amsterdam, Franfurt of Dublin, maar lager dan in Londen, Zurich of Parijs. ● © Reporters

Samen met Materne zorgen we voor zo’n 365.000 mjammie’s per dag Elke dag eten kleine en grote lekkerbekken ruim 365.000 boterhammen met Materne confi tuur. ENGIE Electrabel is bijzonder trots bij te dragen aan dit succes. Hoe? Door 24u/24 te waken over de kwaliteit van de stroomvoorziening bij Materne. Onze experts staan dag en nacht klaar om te helpen in geval van een elektrische storing. Tot groot genoegen van alle confi tuurfans. Ontdek wat ENGIE Electrabel voor uw bedrijf kan betekenen op www.engie-electrabel.be/b2bblogNL Of contacteer ons via www.engie-electrabel.be/B2Bcontact Jouw energie, elke dag beter

EEN WERELD VAN NIEUWE PERSPECTIEVEN. Net zo makkelijk zaken doen aan de andere kant van de wereld als in de eigen straat, dat is de droom van elke ondernemer. Brussel Invest & Export biedt u persoonlijk advies, een netwerk van economische en handelsattachés op elk continent, prospectieacties en fi nanciële steun om van uw internationale projecten een succes te maken. Ontdek een unieke bron van energie voor Brusselse bedrijven op www.invest-export.brussels of bel 02 800 40 00.

INTERNATIONALE HANDEL Cécile Jodogne: “Geef onze ondernemingen tijd en middelen” Tussen twee economische missies geeft de Brusselse Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen Cécile Jodogne onder andere toelichting over de lopende hervorming van Brussel Invest & Export. Dit orgaan ondersteunt Brusselse ondernemingen bij hun ontwikkeling in het buitenland en begeleidt anderzijds internationale bedrijven die zich graag in de Europese hoofdstad zouden willen vestigen. Interview door David Hainaut Brussel Metropool: Brussel Invest & Export ondergaat momenteel diepgaande hervormingen. Kunt u die verder toelichten? Cécile Jodogne: Naast het algemene beleid van de regering inzake ondernemerschap bestaat de gemeenschappelijke wil om alle instanties die zich tot de ondernemingen richten, samen te brengen. In een eerste fase concentreerde de hervorming zich rond Atrium (het gewestelijke handelsagentschap) en Impulse (dat zich toespitst op bedrijfsoprichtingen en innovatie). Maar algauw werden we geconfronteerd met het geval Brussel Invest & Export. Wij hadden enige moeilijkheid om BIE te positioneren ten opzichte van haar twee zusterorganisaties: de Awex (het Waalse agentschap voor export en investeringen) en de FIT (Flanders Trade). In tegenstelling tot de andere twee behoort BIE tot het ministerie. Deze eigenschap is een troef als vertegenwoordiging van de overheid wanneer we in het buitenland zijn, maar de flexibiliteit en de reactiesnelheid stellen soms teleur. Ik heb dus voorgesteld dat BIE ook in de hervormingstrein zou stappen om zo een werkelijk gemeenschappelijke structuur te ontwikkelen ten behoeve van de ondernemingen in al hun levensstadia: oprichting, ontwikkeling, internationalisering en – voor sommige – begeleiding bij een overdracht en andere ontwikkelingen. Iedereen – en in het bijzonder uzelf – evolueert dus naar meer soepelheid? Dat klopt. Het is de bedoeling het nut van deze organen duidelijker te maken, en om te beginnen voor de ondernemingen die in Brussel zijn gevestigd. Want het dient gezegd: al is het vaak een noodzaak op ons grondgebied, niet alle Brusselse bedrijven zijn voor een internationale activiteit bestemd. Hoe dan ook, de hervorming zou een soepeler beleid in de hand moeten werken, al blijft BIE – en het is belangrijk – een tak van een overheidsorgaan. Het is wel degelijk de bedoeling zich tot alle bedrijven te blijven richten en ze te ondersteunen, maar dan wel onder de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht In 2017 zou milieuvriendelijk bouwen voor ons een goede leidraad kunnen vormen. met sociaal oogmerk. Dit alles is nu aan de gang. Een aantal concrete stappen werden al gezet, onder andere geografisch, aangezien Atrium en Impulse voortaan op de Charleroisesteenweg zijn gevestigd, waar ook BIE in de komende lente naartoe verhuist. Deze organen zullen dus alle diensten kunnen delen. Ondanks deze nieuwe aanpak blijft BIE zowel in België als in het buitenland bestaan. Brussel Invest & Export behoudt zijn label en imago. Het is vooral de bedoeling de steunmaatregelen te verbeteren. Door een aantal rationaliseringen zullen we tijd en middelen winnen, ten voordele van de ondernemingen. En dit is ten slotte het voornaamste! Is deze hervorming tijdrovend? Nogal, omdat elke verandering heel wat angsten, vragen en bedenkingen oproept. Meerdere keuzes moeten worden gemaakt na een grondige analyse van alle BECI - Brussel metropool - november 2016 11 © R.T.

TOPIC mogelijkheden stroomopwaarts, en dit in overleg met de ondernemingen. Hun verwachtingen moeten worden ingewilligd door allerlei seminars of de oprichting van werkgroepen. Ook daar volgen we de stappen die Atrium en Impulse al hebben gezet. Laten we ook niet vergeten dat heel wat werkkrachten hierbij betrokken zijn. Zij en de vakbonden moesten worden geraadpleegd. Het proces is nogal lang, maar we schieten redelijk goed op. We leven de planning na en het programma voor 2017 is al rond. Waaruit bestaat die, in grote lijnen? Meer dan de helft van onze actie betreft Europa, waar wij ook de meeste contacten hebben. Toch willen we eveneens op Afrika focussen. In dit werelddeel onderscheiden zich meerdere landen door sterke groeicijfers, de uitbreiding van middenstand en koopkracht en, indirect, een sterkere vraag naar goederen en diensten. Wij onderhouden in Afrika sterke relaties met landen waarmee wij de taal en soms zelfs een stuk geschiedenis of cultuur gemeen hebben. Momenteel werken wij een ambitieus actieplan uit met Maroc Export. Landen kunnen niet alleen wederkerige handelsrelaties onderhouden, ze kunnen ook samen andere markten benaderen. Dit geldt voor Marokko, dat een belangrijke invalsweg blijft naar de Afrikaanse landen. In sommige domeinen betekent dit een echte meerwaarde om andere spelers te overtuigen. Een leidraad zou kunnen zijn dat wij meer de klemtoon zouden leggen op milieuvriendelijk bouwen. Duurzame ontwikkeling is echter ook voor de Aziatische landen van belang. Zo hebben we verleden jaar een project ondertekend met een kleine Brusselse onderneming die zich inzet voor sterkere energiebesparingen (tot 30%) in bestaande gebouwen. Ook in Noord-Amerika hebben wij missies lopen die focussen op de bouwsector. Er liggen voor ons kansen voor het grijpen in Londen. Daarom gaan we specifieke en vastberaden actie voeren. 2016 loopt nu ten einde. Hoe is het in het buitenland gesteld met de reputatie van België, en meer specifiek van Brussel? Op economisch vlak hebben de tragische gebeurtenissen van november 2015 en vooral van maart 2016 geen invloed gehad op de kwaliteitsreputatie van onze producten en onze diensten. Onze kennis van zaken wordt erkend en onze export is nooit gedaald. Anderzijds is het duidelijk dat er bij ons dramatische gevolgen zijn geweest voor sectoren als horeca, toerisme en musea. Er kan eventueel een invloed zijn geweest op de wil om in Brussel of in België te investeren. De stad Brugge heeft bijvoorbeeld zware klappen geïncasseerd. Precies daarom is het belangrijk de troeven van Brussel en de waarde van onze mooie hoofdstad ruime bekendheid te geven, zoals ik het al in Japan en in Polen heb gedaan, en binnenkort in Tunesië. Bij de maatregelen die de regering na de terreuraanslagen heeft getroffen, heeft een deel rechtstreeks betrekking op de buitenlandse 12 BECI - Brussel metropool - november 2016 handel. We moeten eraan herinneren dat Brussel tegelijk de hoofdstad van Europa is en een schitterende plaats om zich te vestigen. Het dient herhaald dat de levensstandaard hier hoog scoort en de stad boordevol troeven biedt in domeinen als huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en vorming, groenvoorzieningen, cultuur en vrijetijdsbesteding, zeer betaalbare kosten van levensonderhoud, gastronomie, gezelligheid en multiculturele eigenheid. We moeten inzien hoe sterk deze troeven zijn, want ze maken deel uit van Brussel, als merk. Over de Brexit hebt u zich tot nu toe niet veel uitgesproken. Waarom? Het was nogal opzettelijk. Er werd mij meerdere keren gevraagd in het vuur van de actie te reageren, in allerijl naar Londen te vertrekken enz. Dat had allemaal weinig zin, want de gevolgen van de Brexit zullen we pas op middellange of lange termijn kunnen meten. Bovendien gaan wij niet, op ons eentje, de 300.000 banen van de financiële sector naar hier lokken. Londen zal zich maximaal inzetten om er zoveel mogelijk ter plaatse te houden, ook al moet ze daarvoor een aantal zaken laten aanslepen. De Britse hoofdstad blijft voor ons een concurrent, onder andere wat betreft Aziatische investeerders. Tijdens de zomer heb ik meerdere spelers van de financiële, vastgoed- en vooral arbitragesector ontmoet. Voor hen behoudt Brussel een vooraanstaande rol. We hebben talrijke contacten gehad met onze economisch en handelsattaché in Londen. Voor ons zou het de bedoeling zijn specifieke en vastberaden actie te voeren rond verscheidene thema’s, want ik ben ervan overtuigd dat er aanzienlijke nieuwe kansen voor het grijpen liggen. Op economisch vlak bekleedt Brussel een benijdenswaardige positie! ● © R.T.

MYMERAK WIN TIJD, PLAATS EN GELD. MyMerak voor kmo’s en zelfstandigen. Bewaar uw archief buitenhuis, een muisklik verwijderd. Een archief op kantoor? Dat hoeft echt niet meer. Speciaal voor kmo’s, zelfstandigen en vrije beroepen ontwikkelde archiveringsexpert Merak het online platform MyMerak. Uw gegevens worden 100% anoniem en veilig bewaard–uw documenten in onze magazijnen, uw digitale data in een gecertifi eerde cloud. En toch blijven ze maximaal beschikbaar. Want u beheert MyMerak volledig online. Hebt u bedrijfsgegevens nodig? Binnen de kortste keren staan ze op uw scherm of voor de deur. Makkelijker kan het niet. En zekerder ook niet. Win tijd, plaats en geld. Kies uw formule op www.merak.be.

Innoviris, financiële steun voor uw internationale partnerships Brussel is qua oppervlakte een kleine regio, maar kan wat ondernemerschap betreft concurreren met de grote spelers. Met 51 instellingen voor hoger onderwijs en bijna 13.000 onderzoekers, heeft de Europese hoofdstad een grote troef in handen voor de innoverende bedrijven die in de regio actief zijn. En dat zijn er heel wat. Volgens de meest recente cijfers van het Federaal Planbureau is meer dan de helft van alle Brusselse ondernemingen actief in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Dat is bijna 8% meer dan het Europese gemiddelde. Brussel heeft dus enorm veel mogelijkheden, maar moet door haar schaalgrootte haar grenzen durven verleggen. Innoviris, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie, helpt innoverende ondernemers in hun zoektocht naar internationale partnerships via een breed aanbod van Europese financieringen en programma’s ter ondersteuning van de O&O-sector. omvang van de projecten en de hoge slaagkansen, kunnen hoogtechnologische ondernemingen die nog nooit aan een Europees programma hebben deelgenomen, een eerste ervaring in internationale samenwerking opdoen. Het doel van Eurostars is de ontwikkeling van een nieuw product, een nieuw proces of een technologisch vernieuwende dienst met het oog op een snelle commercialisering. Financiële steun op maat Welke programma’s heeft Innoviris in zijn portefeuille? Ter aanvulling van de regionale en nationale O&O-steun, bestaat er op Europees niveau een ruime keuze aan programma’s. De financiering verloopt via de Europese Unie, de nationale financieringsagentschappen of door een gemeenschappelijke financiering van de Europese Unie en de agentschappen. Het bekendste financieringsprogramma is het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie, dat met een totaal budget van 79 miljard euro voor de periode 2014-2020 projecten ondersteunt van stakeholders in de OOI-sector binnen prioritaire thema’s voor Europa. Innoviris geeft de Brusselse kandidaten financiële steun bij het opzetten van hun projecten. Daarnaast beschikt Innoviris over een belangrijk budget voor de ondersteuning van innovatieve marktgerichte projecten met een bijzondere aandacht voor ondernemingen binnen het EUREKA-netwerk. EUREKA verzamelt 41 landen en functioneert voornamelijk volgens een open bottom-up benadering, zonder beperking van technologische thema’s. Eurostars, een Europees programma dat strookt met de Brusselse realiteit In een industrie die hoofdzakelijk uit kmo’s bestaat, is het Eurostars programma, dat deel uitmaakt van het EUREKA netwerk, voor Brussel op maat gemaakt. Dankzij de kleine Nanomegas en Excelsus Structural Solutions, twee Brusselse ondernemingen in een Eurostars project Nanomegas ontwikkelt en commercialiseert hardware-en softwaretools voor transmissie-elektronenmicroscopen (TEM). Momenteel biedt het bedrijf een reeks oplossingen aan voor de precessie van elektronendiffractie. Excelsus Structural Solutions biedt consultancydiensten aan voor de (micro)-structurele analyse van materialen via een synchrotron en X-stralen poederdiffractie. Het project, dat de twee bedrijven samen met de Noorse kmo Borgas ontwikkelen, past de analysemethode die gewoonlijk gebruikt wordt bij experimenten in een synchrotron, toe op transmissie- elektronenmicroscopen om de amorfe fasen van samengestelde stoffen te bestuderen. Ze combineren de nieuwe methode met een software-oplossing en een hardware-detector die kunnen worden toegepast op dit type van microscopen. Met dit project willen de bedrijven niet alleen een X-stralen/ elektronen methodologie ontwikkelen, maar de methode ook geschikt maken voor industriële toepassingen en tegen een competitieve prijs toegankelijk maken voor bedrijven. Dankzij de financiële steun van Eurostars hebben Excelsus Structural Solutions en Nanomegas hun wetenschappelijk personeel kunnen versterken om zich te concentreren op de technologietransfer en de verfijning van hun technieken. Dit heeft geleid tot inspanningen in O&O die in normale omstandigheden door een kmo zelden kunnen worden gerealiseerd omdat ze niet winstgevend zijn op korte termijn. Alle dienstverlenende instanties onder één dak Innoviris: Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie, financieringsagentschap voor Europese programma’s. www.innoviris.brussels Contactpersoon Mathilde Reumaux, International Projects Advisor, mreumaux@innoviris.brussels. Enterprise Europe Network: Dienst in 63 landen (in Brussel ontwikkeld door Impulse en BECI) voor de steun aan de zoektocht naar partnerships en opportuniteiten voor internationalisatie en innovatie. National Contact Point Brussels is erkend door de Europese Commissie om adviesdiensten te verlenen over het Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie. De diensten van NCP zijn gecentraliseerd bij Impulse. UNO gebouw, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel. www.ncpbrussels.be © The Swiss Light Source.

INTERNATIONALE HANDEL Brusselse diversiteit om investeerders aan te trekken Het imago van Brussel kreeg tijdens de afgelopen twee jaar zware klappen te verduren. De voetgangerszone en de sluiting van bepaalde tunnels hielpen de mobiliteit om zeep, met rampzalige economische gevolgen. En dan kwamen de terreuraanslagen… Nochtans beschikt Brussel over een hele resem troeven die buitenlandse ondernemingen aantrekken: multiculturalisme, meertaligheid, aanwezigheid van de Europese instellingen, geografische ligging, noem maar op. Dit alles zorgt ervoor dat Brussel een voorkeurbestemming blijft. Julien Ide M eer dan helft van de wereldbevolking leeft vandaag in steden. Tegen 2050 wordt dit twee derde. Metropolen trekken mensen aan en, logischerwijze, dus ook ondernemingen. Brussel, de dochter van het Belgenland en zijn institutionele verwikkelingen, presteert redelijk goed. De Japanse stichting Mori Memorial publiceert al enkele jaren de Global Power City Index, waarin de grote wereldsteden gerangschikt staan volgens hun aantrekkingskracht op burgers en ondernemingen. Zes criteria komen hierbij aan bod: economie, R&D, culturele interactie, leefbaarheid, milieu en toegankelijkheid. Brussel verschijnt op de 25e ve (28e plaats, vóór Moskou (36e ), Chicago (27e ) of Bangkok (33e ), Genè). In de top vijf vinden we Londen, New York, Parijs, Tokio en Singapore. Het dertigtal buitenlandse ondernemingen dat zich jaarlijks in Brussel komt vestigen, rechtvaardigt onze eervolle plaats in de lijst. Dit getal blijft redelijk stabiel en heeft de gevolgen van de terreuraanslagen blijkbaar (nog) niet ondergaan. Het mooiste marktplein ter wereld Volgens Nestlé Belgilux CEO Alexander von Maillot is Brussel een belangrijke strategische keuze: “We zijn sinds 1925 in Brussel gevestigd en hebben nooit aan verhuizing gedacht. Verleden jaar hebben we 7 miljoen euro in ons gebouw van Anderlecht geïnvesteerd. Een van de grote voordelen van Brussel is dat tweetalige of zelfs drietalige arbeidskrachten gemakkelijk te vinden zijn. De centrale ligging van de hoofdstad is bovendien van groot belang voor de communicatie met de rest van het land.” Jean-Philippe Mergen is directeur Export bij BECI. Ook voor hem betekent de centrale ligging van Brussel een merkwaardige troef. “Brussel ligt in het hartje van West-Europa. De aanwezigheid van de Europese instellingen versterkt de mogelijkheden qua city marketing. En op logistiek vlak vormt de nabijheid van de haven van Antwerpen een bijkomend voordeel.” Brussel is een eersterangs testmarkt, vindt Jeroen Langerock, Director Public Affairs & Communications Belux bij Coca-Cola. “In Brussel hebben wij het grootste R&D centrum na Atlanta ontwikkeld. Meer dan 135 mensen ontwerpen er nieuwe dranken voor meer dan 100 landen. Wij stellen meer dan 15 nationaliteiten tewerk. Onze medewerkers hebben dus een diepgaande kennis van andere landen, meteen een aanzienlijk pluspunt voor ons onderzoek. En omdat Brussel op cultureel en demografisch vlak een verregaande verscheidenheid vertoont, beschikken we hier ter plaatse over een schitterende testmarkt.” Jeroen Langerock onderstreept bovendien de menselijke dimensie van Brussel: “De leefomgeving is bijzonder aangenaam. Uit gesprekken merken we de openheid van de bevolking. Dit is in andere grote metropolen als Londen of Parijs moeilijk te vinden, want daar heerst een cultuur van naamloosheid.” De aantrekkelijkheid van Brussel hangt sterk af van de activiteitsector, stelt Emmanuel de Beughem, als verantwoordelijke van de cel Aantrekking van Buitenlandse Investeringen, bij Brussels Invest & Export. “Brussel is als stad vooral dienstengericht. Ze is voor heel wat sectoren aantrekkelijk, maar BECI - Brussel metropool - november 2016 15

TOPIC SWOT analyse Een SWOT analyse van een organisatie identificeert vier categorieën van factoren aan de hand waarvan een ontwikkelingsstrategie voor de markt tot stand kan komen. De eerste twee factoren zijn eigen aan de organisatie en zijn dus voor bijsturing vatbaar: het zijn de troeven (Strengths) en de zwakheden (Weaknesses). De overige twee zijn extern aan de organisatie en kunnen dus niet worden beïnvloed: het zijn de kansen (Opportunities) en de bedreigingen (Threats). In dit geval is de organisatie natuurlijk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De markt bestaat uit buitenlandse ondernemingen die hier al gevestigd zijn of dit overwegen. De concurrenten zijn de andere grote Europese steden. Strengths • Meertaligheid • Gekwalificeerd personeel • Productiviteit • Multiculturalisme • Aanwezigheid van universiteiten • Leefbaarheid • Aangename en gezellige sfeer • Kost van het levensonderhoud • Vastgoedprijzen • Hoge levensstandaard Weaknesses • Complexiteit en institutionele problemen • Administratieve logheid • Arbeidskost • Mobiliteit • Invloed van de vakbonden • Concurrentie tussen verschillende stedelijke functies (huisvesting, ondernemingen, infrastructuren) binnen een beperkt grondgebied. Dit belemmert duidelijk de verdere ontwikkeling.” Volgens Jean-Philippe Mergen zijn mobiliteit en sociaal overleg twee aandachtspunten als we de vestiging van buitenlandse ondernemingen in Brussel en België willen bevorderen. “Ons land zou interregionale mobiliteitsplannen moeten ontwikkelen. Het openbaar vervoer is onvoldoende efficiënt. De Brusselse metro heeft nood aan verdere ontwikkeling. Als hoofdstad van Europa onthaalt Brussel zeer talrijke betogingen, wat de zaken zeker niet vergemakkelijkt. Bovendien zijn de werknemersorganisaties bij ons goed ingeplant en redelijk invloedrijk (hoewel minder dan in Frankrijk). We moeten ervoor zorgen dat de verwikkelingen van het sociaal overleg investeerders niet afschrikken.” ‘Sprout’ to do business in Brussels Opportunities • Internationale sterkte van het ‘merk Brussel’ • Centrale geografische ligging in België en in Europa • Aanwezigheid van de Europese instellingen • Nabijheid van de haven van Antwerpen • Potentieel van het grootstedelijk gebied Threats • Veiligheid • Europese crisissen • Concurrentie van de omliggende financiële centra • Institutionele evolutie van het land vooral bepaalde niches zijn er sterk vertegenwoordigd. Ik denk onder andere aan klinische testen, de verwerking van financiële verrichtingen, duurzame bouw of public affairs kantoren. De sterke activiteit in deze domeinen trekt buitenlandse investeringen aan. Wij helpen buitenlandse ondernemingen zich in Brussel te vestigen, in partnerschap met Impulse, Visit Brussels en bedrijvenfederaties als BECI, Febelfin of BeCRO. We trachten anderzijds steun te verlenen aan de start van activiteiten in bedrijven die zich hier in Brussel willen vestigen. Met de steun van het Gewest stellen wij drie maanden lang gratis een kantoor ter beschikking. Deze organisaties genieten bovendien alle voordelen en subsidies waar ook 16 BECI - Brussel metropool - november 2016 de Belgische ondernemingen recht op hebben, al is dit laatste punt geen doorslaggevend keuzecriterium.” Een enggeestig klein landje? Over de nadelen van de hoofdstad heeft Alexander von Maillot echter harde woorden: “Ik neem aanstoot aan de staat van de mobiliteit in Brussel. Onze twee Nespresso boetieks hebben bijvoorbeeld aanzienlijke financiële verliezen geleden door werkzaamheden. De opbrengst van de belastingen zou moeten dienen om de vervoerinfrastructuur te verbeteren. Er zijn te veel wagens en te veel bedrijfswagens. Bovendien is de arbeidskost in België een van de hoogste in Europa, terwijl de flexibiliteit ontoereikend blijft. Jean-Philippe Mergen meent dat de verbeteringen vooral een opdracht voor politieke kringen is. “De buitenlandse handel is geregionaliseerd. Wanneer een handelsattaché in het buitenland verblijft om een investeerder te overtuigen, tracht hij de kandidaat aan te trekken naar het Gewest dat hij vertegenwoordigt. Hiermee verdedigt hij slechts één Gewest en zwijgt hij over de kwaliteiten en troeven van de andere twee. Dit werkt contraproductief. Wij zouden veel sterker staan met de verenigde krachten van de drie Gewesten. Dit vereist echter een werkelijke politieke wil.” De heer Mergen beklemtoont verder het belang van communicatie met het buitenland: “Brussel is een krachtig merk. Zijn troeven en imago verdienen een sterkere promotie doorheen de wereld. En we moeten bovendien aantonen hoe buitenlandse bedrijven zich in België hebben kunnen ontwikkelen.” Emmanuel de Beughem benadrukt de rol van het Engels: “Bedrijven zouden bepaalde administratieve documenten in het Engels tot hun beschikking moeten hebben, zoals een arbeidsvergunning, een beroepskaart, en waarom niet, een arbeidscontract, als alle partijen akkoord gaan. Het lijkt onbenullig, maar hiermee zouden we extra punten winnen in de internationale rangschikkingen en meer ondernemingen aantrekken.” ●

Publireportage Leo Grimberg Oprichter van Panadas Factory. ‘Als Ingenieur Informatica van opleiding had ik nooit eerder met arbeiders gewerkt. Bij het rekruteren zegt een cv bovendien vaak niet alles. Het is dan ook niet altijd evident om hier door te kijken. Actiris helpt mij om de juiste profielen te zoeken en filtert voor mij de kandidaten.’ ‘Voor mij is Actiris dé referentie op vlak van rekrutering bij de oprichting van een onderneming.’ Panadas Factory werd opgericht in 2010 en is gespecialiseerd in diepvriesproducten. Leo Grimberg, de oprichter, blikt terug op de rekruteringen sinds de start van het project. ✓Waarom heeft u beroep gedaan op Select Actiris voor uw rekruteringen? Toen ik Panadas Factory heb opgericht, was ik nog maar net in België aangekomen en kon ik wel wat raad gebruiken over de tewerkstellingsmaatregelen. Het leek mij logisch om hiervoor aan te kloppen bij Actiris. De consultant die zich met mijn dossier bezighield, was zeer efficiënt en wist van aanpakken. Mijn eerste werknemer heb ik aangeworven via een IBO (individuele beroepsopleiding). Zeer snel groeide het aantal werknemers in mijn bedrijf. Samen met Actiris heb ik dan een plan uitgewerkt voor mijn personeelsbeheer op middellange en lange termijn. ✓Hoe heeft dit u geholpen bij de verdere uitbouw van uw onderneming? Zonder de tewerkstellingsmaatregelen zoals de IBO en Activa had ik nooit mijn eigen bedrijf kunnen starten. Nu kan ik mijn personeel aanwerven voor onbepaalde duur, maar in het begin was dat geen optie binnen Panadas. Voor mij is Actiris dé referentie op vlak van rekrutering bij de oprichting van een onderneming. Panadas Factory in cijfers • 20 werknemers 100% 4.000 empanada’s per dag Met de steun van het Europees sociaal fonds van het personeel aangeworven via Select Actiris ✓Wat zijn uw projecten voor de toekomst? De onderneming blijft groeien. Binnenkort zal ik dus opnieuw op zoek gaan naar nieuw personeel, met de hulp van Select Actiris. Bij elke evolutie van het bedrijf, overlopen we alle mogelijkheden op HR-vlak. De profielen zijn steeds diverser. Nu gaan we een restaurant en rechtstreekse verkooppunten openen. De profielen die we nu zoeken, zijn dus zeer verschillend van de arbeidersprofielen die we tot nu toe zochten. Wilt u ook onze diensten uitproberen? Contacteer ons op het nummer 02 505 79 15 of via werkgevers@actiris.be of surf naar actiris.be/werkgevers Rekruteren met Select Actiris, eenvoudig en gratis! www.actiris.be

Europees BAMB-project: proefproject op de campus van de VUB Het Europees BAMB (Buildings as Material Banks)-project is erop gericht gebouwen te ontwerpen die ook “materiaalbanken” zijn. Het project werd ontwikkeld in het raam van het kaderprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie en heeft als doel het gebruik van de hulpbronnen en meer bepaald van de materialen tijdens de hele levenscyclus van de gebouwen te optimaliseren volgens de principes van de circulaire economie. Het project brengt 16 partners uit heel Europa samen, waaronder de Vrije Universiteit Brussel. Leefmilieu Brussel is de coördinator van BAMB. Een van de twee proefprojecten die in Brussel worden opgezet, is de studentenresidentie op de campus van de VUB in Etterbeek. ■ Residentie Van Der Meeren Een van de opmerkelijke aspecten van de campus Oefenplein van de VUB in Etterbeek is het geheel van studentenwoningen in het midden van de centrale groene ruimte. Deze 352 studentenkamers die in 1973 door de Belgische architect Willy Van Der Meeren werden ontworpen, die daarbij gebruik maakte van het Variel-prefabsysteem, worden vandaag nog steeds gebruikt. Nochtans ligt het comfortniveau onder de huidige normen, in het bijzonder op het gebied van technische en energetische kwaliteit en toegankelijkheid. Het oorspronkelijke masterplan voorzag in de afbraak en vervanging van alle modules van de studentenwoningen, maar de universiteit, die zich bewust is van de historische en culturele waarde van dit geheel, heeft onlangs een alternatief bedacht. Het is de bedoeling om via deze modules te onderzoeken en aan te tonen hoe ‘Reversible Building Design’ toelaat de modules gemakkelijk om te vormen volgens de huidige en toekomstige behoeften en hierbij toekomstig afbraakafval te vermijden en de bestaande gebouwen te renoveren. ■ Toekomst van de residentie: Living Lab Een blok van 8 modules zal worden omgevormd volgens de principes van de omkeerbare gebouwen, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en industriële partners. Deze modules zullen doorheen de tijd op een functionele manier worden getransformeerd, bijvoorbeeld van een ecologisch onthaalhuis naar een tijdelijke werkruimte of een literair café! Dankzij de samenwerking met de industriële partners zullen innovatieve bouwoplossingen worden ontwikkeld en geïntegreerd, die het mogelijk maken dat de modules later worden verbeterd of aangepast terwijl alle componenten kunnen worden hergebruikt. De bestaande modules zullen zo gereorganiseerd worden dat hun structuur zich beter leent voor toekomstige ontwikkelingen: de technische installaties en sanitaire blokken zullen worden gereorganiseerd en gehergroepeerd om de verandering van bestemming doorheen de tijd te vergemakkelijken. Bovendien zijn het gebruik van omkeerbare verbindingen en duurzame bouwmaterialen voor de gevel en interne wanden van cruciaal belang om deze gerenoveerde modules een duurzame levenscyclus te geven door alle materialenkringlopen te sluiten. Dit proefproject maakt deel uit van het BAMB-project en zal worden gebruikt om de protocollen van omkeerbaar ontwerp en de evaluatiemethodes te testen, in het bijzonder deze voor renovatie. Tijdens de ontwerpfase van het project zal ook het concept “materialenpaspoorten” worden getest (een manier om het parcours van hergebruik van de bouwmaterialen gedurende hun levenscyclus te kunnen volgen). Ten slotte zal het hele proces van dichtbij worden gevolgd om de opportuniteiten en obstakels voor de implementering van de circulaire economie in de bouwindustrie in kaart te brengen. Meer info : www. BAMB2020.eu. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 642384.

Economische missie naar de Verenigde Arabische Emiraten, afgelopen september. INTERNATIONALE HANDEL Economische missies: reizen om een onderneming te boosten Op regelmatige tijdstippen begeleidt BECI Brusselse ondernemers tijdens economische missies. Enkele deelnemers vertellen hun ervaring en beklemtonen hoe waardevol en nuttig zulke zakenreizen voor de toekomst van een onderneming wel kunnen zijn. David Hainaut V eel Brusselse ondernemers beschouwen economische missies als een belangrijk onderdeel van de vertegenwoordiging en de ontwikkeling van hun vennootschap in het buitenland. BECI organiseert regelmatig zulke zakenreizen. Twee jaar geleden werd op die manier de weg naar Iran heropend. Dit jaar vertrok een BECI missie naar de Verenigde Arabische Emiraten. Een andere vertrekt binnenkort naar India. De internationale dienst van BECI staat achter de organisatie van zulke economische missies, die veelvuldige functies vervullen. Om te beginnen krijgt iedere deelnemer hierdoor een diepgaand inzicht in en een beter begrip van de economische situatie van een land. In functie van de sector kunnen de toegangsvoorwaarden tot een (nieuwe) specifieke markt accurater worden geëvalueerd. Deze internationale reizen dienen verder om Brusselse exporterende ondernemingen te ondersteunen en bijstand te verlenen aan diegenen die al lokaal ingeplant zijn. Het initiatief zorgt bovendien voor de promotie van onze hoofdstad als potentiële bestemming voor investeerders. En ten slotte bewijzen dergelijke reizen aanzienlijke diensten door het lokaal verkrijgen van administratieve, commerciële of financiële informatie. We gingen even polsen bij ondernemers die aan een missie hebben deelgenomen. Zeer vaak zijn ze bijzonder opgetogen. Hoogstaande gesprekspartners Iedereen weet dat het Arabisch schiereiland een nogal geprezen bestemming is voor zakenlieden en investeerders wegens de strategische positie, de economische openheid en de levensstijl van deze contreien. Dit jaar organiseerde BECI een missie in dit gebied voor ondernemers die hun activiteiten wensen uit te breiden in Dubai (het gastland van de Wereldtentoonstelling 2020), Abu Dhabi en Sharjah. Awad Chamas heeft, als consultant voor de farmaceutische laboratoria Trenker, al heel wat ervaring opgedaan met economische missies. Hij haalde onder andere voordeel uit missies in Tunesië en Taiwan. Zijn getuigenis: “Economische missies genieten een goede organisatie en ondersteuning, zeker wanneer ze zeer professioneel door BECI worden voorbereid. Ze zorgen voor ontmoetingen met mensen op zeer hoog niveau, en dus betrouwbaar.” Dankzij deze missies is het mogelijk talrijke lokaal gevestigde deskundigen samen te brengen. Het zijn bijvoorbeeld handelsattachés of medewerkers die zich in een bepaalde sector hebben gespecialiseerd. Vennootschappen van alle omvang Awad Chamas zijn er vertegenwoordigd, zowel kleine KMO’s als zwaargewichten van de bedrijfswereld. “De Golflanden gaan momenteel voor de wind, zoveel is duidelijk. Daar kan over enorm veel zaken worden onderhandeld, want er is nog veel werk aan de winkel. Algemeen zou ik zeggen dat eender welke missie steeds toelaat veel verder te gaan in de onderhandeling en heel vaak tot het sluiten van contracten. Dit was eens te meer het geval hier, wat mij betreft!” BECI - Brussel metropool - november 2016 19

TOPIC Ana Figueiredo Soares Voor herhaling vatbaar Economische missies gaan gepaard met een heleboel diensten: u krijgt er de gelegenheid uw kennis van een land of sector te verbeteren, maar ook waardevolle contacten te leggen met handelspartners (agenten, distributeurs…), industrie (producenten) of instellingen. Bovendien krijgt u er zeer nuttig advies over een eventuele vestiging ter plaatse. “Een missie is de gelegenheid om een geweldig aantal interessante ondernemingen in een zeer korte tijdspanne te ontmoeten. Alsof we meteen veel verder in de tijd zouden zijn! Het is een verrijking, niet alleen op zakelijk maar ook op menselijk vlak”, vertelt Ana Figueiredo Soares, die, verleden jaar, Chameleon heeft opgericht, met opleidingen op maat van de ondernemingen. “Op indirecte wijze knoopt u nieuwe relaties aan en gaan deuren open voor nieuwe partnerschapsuitzichten met andere ondernemers, al dan niet ter plaatse. Persoonlijk heb ik deelgenomen aan een economische missie in Dubai waar ik contacten heb kunnen leggen met Britse ondernemingen waarmee wij momenteel meerdere projecten bespreken. Dat soort belevingen wenst u natuurlijk te herhalen. Ik overweeg dit trouwens al voor volgend jaar.” Dit beaamt Ana Maia, een architecte die werkzaam is bij Mini Archi, een bedrijf dat spellen en meubels ontwerpt voor kinderen en dat nu ook op het Midden-Oosten mikt. “Ik heb bijvoorbeeld een aantal Griekse en Italiaanse groepen ontmoet. Dit is bijzonder leerzaam, want op die manier kreeg ik een totaal andere kijk op zaken en op het terrein waar wij actief zijn. Zo kwam ik tot de vaststelling dat ons kleine landje een sterke reputatie geniet op zakelijk vlak, ondanks al wat hierover soms wordt beweerd.” Een netwerk ontwikkelen Een missie duurt gemiddeld tussen drie en vijf dagen. “Wij wensen natuurlijk allen dat het wat langer zou duren”, geeft Awad Chamas toe, “maar rekening houdend met de agenda’s van iedereen, is deze timing gerechtvaardigd. In het zakelijke leven krijgt kwaliteit vaak voorrang op kwantiteit. Omdat we ter plaatse bijzonder goed worden onthaald, hebben we het hoofd vrij om zeer productief te zijn op het vlak van netwerking, ontmoetingen, seminars, lunches enz. De programma’s zijn evenwichtig opgesteld en boeiend, zodat wij sterker, enthousiast en gedreven van de reis terugkeren!” Ondanks de korte duur van een missie, behouden heel wat ondernemers het contact met de ter plaatse ontmoete De Haven, onweerlegbare partner voor de stad Met een domein van 105 ha biedt de Haven van Brussel bedrijven een ideale ligging in het hart van Brussel. Daardoor kunnen zij inovatieve transportoplossingen ontwikkelen, die aangepast zijn aan de Brusselse markt. Dankzij haar uitzonderlijke toegankelijkheid via het water, het spoor en de weg is de Brusselse haven een uiterst belangrijk instrument voor de economie en de mobiliteit: ze telt 20 BECI - Brussel metropool - november 2016 ongeveer 200 concessiehoudende bedrijven, 6,5 miljoen ton waterwegtransport en 12 000 directe en indirecte jobs. De belangrijkste rol van de haven bestaat erin de Brusselse hoofdstad te bevoorraden: van bouwmaterialen die bestemd zijn voor werven tot textiel voor winkels in het stadscentrum, voedingswaren en stookolie. De havenbedrijven regelen het transport en de logistieke behandeling van een groot gedeelte van de goederen die in het Brussels Gewest verbruikt worden. Ook beschikt de Haven over een groot logistiek centrum vlakbij het stadscentrum van Brussel. Een gedeelte daarvan wordt bovendien geleidelijk omgevormd tot stedelijk distributiecentrum, om te helpen bij het optimaliseren van de goederendistributie in Brussel. De containerterminal in de voorhaven behandelde in 2015 bijna 20 000 TEU. Verder ontwikkelt de Haven palettentransport over de waterweg, een activiteit die in 2015 een spectaculaire groei optekende. Kortom, de Haven kan u gepersonaliseerde oplossingen aanbieden ongeacht de grootte van uw bedrijf. www.port.brussels

TOPIC gesprekspartners en creëren ze soms een werkelijk netwerk. Sommigen spreken af tijdens achtereenvolgende missies en andere ontwikkelen samen een activiteit. Ze grijpen de kansen! Vandaag van kapitaal belang “De resultaten en gevolgen van een economische missie ondervinden we niet altijd op korte termijn”, aldus Ana Maia. “Toch ben ik ervan overtuigd dat het, in de huidige internationale economische context, van groot belang is voor Belgische en Brusselse bedrijven zulke reizen te ondernemen om het buitenlandse netwerk in de gaten te houden en te ontdekken wat in andere landen aan de gang is. Bij Mini Archi waren we met deze reis naar het Midden-Oosten niet van plan om ons daar te gaan vestigen, maar eerder inzicht te krijgen in de administratieve en fiscale context ter plaatse, om nadien onze activiteit uit te breiden, eventueel met een of ander verkooppunt in deze landen. Onze producten stemmen overeen met een artistieke De inschrijvingen voor de economische missie in India worden in november afgesloten, maar andere missies staan nog op het programma: in de lente 2017 keren we naar Iran terug. In de maand juni vertrekken we naar Taiwan. Volg onze planning nauwlettend op! ● Informatie: Nastasja Otte, International Trade Advisor de BECI – nao@beci.be, 02 563 68 54. Ana Maia en culturele activiteit, die in het Midden-Oosten in volle bloei is. Hiervan getuigt bijvoorbeeld het Museum van Hedendaagse Kunst dat binnenkort in de Verenigde Arabische Emiraten zijn deuren opent. In dit opzicht kunnen we stellen dat de reis een treffer was!” Uit het enthousiasme van al deze onafhankelijke maar gelijklopende getuigenissen blijkt dat economische missies meer dan ooit zinvol en nuttig zijn, ook buiten de louter zakelijke dimensie. Wellicht gaan andere ondernemers het nu ook willen proberen. THE WORLD EXHIBITION ON INVENTIONS, RESEARCH AND NEW TECHNOLOGIES Free entrance if online booking: www.brussels-innova.com The international meeting place dedicated to innovation. Inventors, universities, researchers and innovative companies will present their products with the intention of them being marketed. 17 > 19 NOV. 2016 ember 2016 www.conceptum.eu

TOPIC Enterprise Europe Network steunt KMO’s INTERNATIONALE HANDEL Entreprise Europe Network (EEN) zag in 2008 het daglicht om Europese ondernemingen te ondersteunen in hun innovatieprocessen en hun internationale activiteiten. Sindsdien speelt EEN een vooraanstaande rol voor talloze Brusselse KMO’s. Ze krijgen begeleiding van BECI en Impulse, de lokale contactpunten van het netwerk. David Hainaut E EN is tegelijk een databank, een informatiebron voornamelijk over internationale reglementeringen, en de organisator van vormingen en seminars … Kortom een volwaardige economische controletoren. In het raam van haar netwerk richt de organisatie bovendien zgn. ‘matchmaking events’ in: dit zijn internationale ontmoetingen met een zeer schappelijke deelnameprijs. “Evenals de economische missies zijn zulke ‘matchmakings’ voor ondernemingen de gelegenheid bij uitstek om op eenzelfde plaats talrijke potentiële partners te ontmoeten”, vertelt Jean-Philippe Mergen, EEN-verantwoordelijke bij BECI. Met zijn team adviseert hij ondernemingen en beantwoordt hij alle vragen, ook de meest specifieke. “De ondernemers kunnen hun contacten via ons platform op voorhand uitkiezen en daarna afspraken vastleggen. Zo ontmoeten ze soms 10 tot 15 mensen in één dag, met gesprekken van ongeveer een half uur. Zoals het ook het geval is tijdens een economische missie, kan elke onderneming een programma op maat hebben en ondernemingen van haar sector ontmoeten.” EEN coördineert jaarlijks tientallen dergelijke activiteiten, vaak in parallel met internationale vakbeurzen waar de ondernemingen die het wensen ook een stand kunnen krijgen en waar bezoekende ondernemingen naar op voorhand vastgelegde afspraken kunnen gaan. “De formule is vrij eenvoudig en standaard. Het volstaat dat u zich via een presentatieformulier registreert. Bepaalde beurzen zijn jaarlijks een ‘must’. Andere wisselen in functie van tijdgebonden thema’s. Denk maar aan een evenement rond drones, Smart Cities enz.” Relaties aanknopen: dit is van belang voor Catherine Bodson die, samen met Julien Leclercq, helemaal opgaat in hoogstaande landbouw en kwalitatieve culinaire bereidingen. Zij produceert namelijk onder de naam Pipaillon een assortiment uitzonderlijke conserven in glazen bokalen. In de maand februari nam ze deel aan de Biofach beurs in Neurenberg – de grootste Europese beurs voor bio agrovoeding. “Dit bleek in meerdere opzichten nuttig: de ontmoeting met andere Brusselse producenten was belangrijk, want het was onze eerste vakbeurs in het buitenland en wij weten dat de eerste jaren nooit gemakkelijk zijn. Ik ben naar huis teruggekeerd met een heleboel adressen van nieuwe klanten en leveranciers. We stonden onder de indruk van de solidariteit die tussen ondernemers heerst, de uitwisseling van ervaringen en het advies over kwaliteit! In Biofach kregen we ook nuttige feedback over onze producten en hoe we ons beter zouden 22 BECI - Brussel metropool - november 2016 Catherine Bodson, voor de etalage van haar conservenzaak. kunnen positioneren. De beurs gaf ons een goed inzicht in de huidige markt. Dit verblijf in Duitsland heeft zijn vruchten afgeworpen: we hebben onder andere een middel gevonden om de kost van de etikettering tot een kwart te herleiden, wat zeker niet verwaarloosbaar is!” Catherine Bodson nam ook deel aan een matchmaking met een producent van bio soepen uit Nederland. “Opnieuw een mooie uitwisseling van ervaring. Wij overwegen echt om op die mensen een beroep te doen voor de productie van een gamma Pipaillon soepen, want onze huidige uitrusting laat ons niet toe aan een redelijke kost te produceren. Onze recepten en hun deskundigheid, dus.” Belgische ondernemers blijven internationaal fel gewaardeerd voor hun bescheidenheid, discretie, soepelheid, betrouwbaarheid en vooral voor hun aanzienlijk aanpassingsvermogen. Deze elementen zijn bijzonder nuttig wanneer het erop aankomt meer bekendheid te verwerven voor onze merken. “Wij houden een oogje in het zeil om na te gaan welke evenementen een meerwaarde bieden aan Brusselse ondernemingen. Dit geldt voor de voedingssector, mode, diensten of wat dan ook”, besluit de heer Mergen. Jaarlijks levert het EEN netwerk en de honderden entiteiten uit een vijftigtal landen die ertoe bijdragen, informatie en diensten aan meer dan 2 miljoen KMO’s. Dit is van vitaal belang nu de bedrijfswereld het hoofd moet bieden aan talrijke, onder andere technologische doorbraken. ● Contact : Jean-Philippe Mergen, 02 210 01 77 jpm@beci.be

Verslagen van vergaderingen op maat DATA TRANSLATIONS INTERNATIONAL (UBIQUS GROUP) Data Translations International levert taaldiensten in de brede zin van het woord. Daar voegen ze nu een nieuwe service aan toe: ze maken notities tijdens uw vergaderingen en stellen vervolgens het verslag op. Data Translations International (DTI) levert als lid van de Ubiqus-groep al jaren meertalige diensten op de Belgische markt. DTI heeft al een mooi dienstenpakket voor zijn klanten, met vertalingen, tolkopdrachten, ondertiteling en taalkundige revisies. Ze verrijken hun aanbod nu met een aanvullende dienst: ze maken notities tijdens vergaderingen en stellen daarna het verslag op. Ania Barbé, CEO van DTI, verwoordt het zo: “Het opstellen van verslagen is de kernactiviteit van onze zusterbedrijven Ubiqus France en Ubiqus UK. Ubiqus France is marktleider voor deze activiteit en we hebben een beroep kunnen doen op hun knowhow en expertise om onze teams op te leiden.” Oplossingen met toegevoegde waarde DTI levert deze redactionele dienst al aan een grote groep uit de voedingsmiddelensector, voor wie ze het Nederlandse en Franse verslag maken van hun maandelijkse en buitengewone vergaderingen. Hoe gaat dat in zijn werk? DTI stuurt een medewerker ter plaatse, die de debatten volgt, notities maakt en de gesprekken opneemt. Vervolgens herwerkt de medewerker zijn aantekeningen volgens de behoeften en wensen van de klant en afhankelijk van het soort vergadering en de gewenste mate van detail. “Maar dat is meer dan wat ‘eenvoudige’ notities en een ‘eenvoudige’ retranscriptie”, preciseert Ania Barbé. “We kunnen verschillende soorten verslagen leveren, die gaan van een letterlijke transcriptie tot een beknopt verslag. In samenspraak met de klant zorgen we voor een oplossing op maat, met een werkelijke toegevoegde waarde.” Deze dienst is geschikt voor alle bedrijven die statutaire vergaderingen houden en/of die deze taak willen uitbesteden. “Het idee is dat we voor de klant tijd winnen, door de taak over te nemen van de werknemers die uren of soms zelfs dagen aan de opmaak van een verslag besteden”, benadrukt Ania Barbé. “Dat zijn verborgen kosten. Vaak gaat het immers om administratieve bedienden die misschien beter zelf aan de debatten zouden deelnemen en die beter kunnen instaan voor het nalezen en niet de opmaak van het verslag, dat wij volgens hun precieze instructies opstellen.” Naast vergaderingen van ondernemingsraden kan deze dienst ook erg nuttig zijn bij events zoals conferenties, congressen of presentaties. Na afloop beschikken de deelnemers dan over een verslag van de verschillende debatten en tussenkomsten. Concrete voordelen voor bedrijven Bedrijven hebben er heel wat voordelen bij als ze de notities en het verslag uitbesteden. In de eerste plaats is dat tijdswinst. Bovendien biedt DTI deze dienst aan in het Frans, Nederlands en Engels, met of zonder tolkdienst ter plaatse en/of vertaling van het eindverslag. Elk bedrijf kan DTI op regelmatige basis of voor een bepaald project inschakelen. “We bieden de klant een dienst op maat, die gegarandeerd discreet, vertrouwelijk en neutraal is”, voegt Ania Barbé nog toe. “Onze samenvattingen en verslagen worden opgemaakt door professionele, meertalige redacteuren en worden intern nagelezen voordat we ze aan de klant bezorgen. Die kan ons dan zijn opmerkingen doorgeven of het verslag goedkeuren.” Ania Barbé DTI is gevestigd in Zaventem en is actief in heel België. Deze nieuwe service is een extra troef voor het bedrijf, dat in de top 10 van Belgische vertaalbureaus staat. Het heeft een intern team van een twintigtal professionals en een ruim bestand van zelfstandige medewerkers, waardoor het zijn klanten steeds op de meest flexibele manier kan helpen. DATA TRANSLATIONS INTERNATIONAL (UBIQUS Belgique) Olmenstraat 64, 1930 Zaventem T 02 725 23 70 - F 02 725 49 33 www.datatra.com

TOPIC Las Vegas, trefpunt van de wereldwijde IT INTERNATIONALE HANDEL Las Vegas laat zich niet herleiden tot casinospelen en glamour optredens. In januari tovert deze stad in Nevada zich om in een wereldwijd trefpunt van de consumer elektronica. Dames en heren, welkom in Las Vegas tussen 5 en 8 januari voor de Consumer Electronic Show! Deze IT hoogmis geldt als ‘the biggest in the world’! En met Enterprise Europe Network kunt u er naartoe! Z oals alle grote vakbeurzen in hun sector vertoont de Consumer Electronic Show (CES) trekjes van Disneyland of de Olympische Spelen: het is ‘the place to be’ voor alle leveranciers, de startbaan van alle nieuwigheden en de ontmoetingsplaats voor – en met – al wie in de sector iets betekent. Kortom, u moet er zijn, u moet er gaan rondkijken en er gezien worden. Het evenement krijgt natuurlijk uitvoerige aandacht van de media, vakpers en andere. Enkele veelzeggende cijfers: de 2017 editie van de CES verwacht meer dan 3.800 exposanten en 170.000 bezoekers (de maximumcapaciteit), onder wie 30% buitenlanders uit 150 landen. Meer dan 6.000 journalisten zullen er rondneuzen en meer dan 20.000 aankondigingen (lanceringen, innovaties) zijn gepland in de meest verscheidene domeinen: gaming, drones, 3D-druk, augmentatieve werkelijkheid, smart technologies… “Een niet te missen afspraak voor Europese ondernemingen”, vindt Sébastien Torre, voorzitter van de European American Enterprise Council (EAEC), een partner van Enterprise Europe Network in de Verenigde Staten. In oktober kwam hij naar BECI om een voorbereidend seminar te animeren voor de CES, in samenwerking met het VLAIO (het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen), Flanders Invest &Trade en het Bureau Économique de la Province de Namur, allemaal partners van het EEN netwerk. Sébastien Torre beschouwt de beurs in Las Vegas als het ‘perfect moment’: de gelegenheid bij uitstek voor startende bedrijven, met inbegrip van de Europese: “Sinds enkele jaren voorziet de CES een apart paleis voor hen, het Eureka Park, waar alle starters worden samengebracht. In 2016 was meer dan de helft hiervan uit Europa afkomstig.” CEO’s, investeerders, kopers: allen daar naartoe! Ook al bent u geen exposant, loont de reis naar de CES echt de moeite. Naast het bezoek en het voordrachtenprogramma kunt u er ook eenvoudig naartoe om zaken te doen, contracten te ondertekenen en partnerschappen te sluiten. “De CES is veel meer dan een show. Beschouw het ook als een topontmoeting waar u alle CEO’s van de Silicon Valley tegen het lijf kunt lopen, naast investeerders, inkopers enz. Met een minimum aan organisatie kunt u al deze mensen ontmoeten en uw verblijf eventueel wat verlengen om minder dan 1000 km verder een bezoekje te brengen aan de Silicon Valley. Misschien de gelegenheid om bepaalde mensen opnieuw te ontmoeten.” 24 BECI - Brussel metropool - november 2016 Emmanuel Robert Een goede voorbereiding is dus noodzakelijk om de reis rendabel te maken. “Beslis eerst waarom u er naartoe gaat”, adviseert Sébastien Torre. “Gaat u op zoek naar partners, naar investeerders? Bent u al klaar om zich op de markt te lanceren of vertrekt u op erkenning?” Enterprise Europe Network is bereid u te begeleiden en u te helpen in de keuze van gesprekspartners en het plannen van afspraken – onder andere tijdens de ‘Matchfest’ dat de EAEC naast de beurs organiseert en waarvoor u zich, via een webplatform, kunt inschrijven. De Matchfest duurt twee dagen – 4 en 5 januari – en vindt plaats in de Euro Tech Business Lounge, een tijdelijk business center gevestigd in Planet Hollywood, langs de vermaarde ‘Strip’. Het biedt conferentiezalen, salons en kantoren. Nog een paar tips van Sébastien Torre vóór u vertrekt: “U moet iets tastbaars kunnen tonen aan uw gesprekspartners, zelfs als u geen exposant bent. Gebruik geen Europese visitekaartjes: u moet een adres hebben in de Verenigde Staten, ook al is het slechts een brievenbus. Dit bewijst dat u betrouwbaar bent, dat u niet als toerist maar als professional de CES bezoekt – en dat u regelmatig naar de Verenigde Staten reist.” ● Consumer Electronic Show 2017 Las Vegas, van 5 tot 8 januari https://www.ces.tech Matchmaking event EEN : Matchfest@CES Las Vegas, 4 en 5 januari https://www.b2match.eu/eaec-ces2017

Op zoek naar een witte raaf voor uw onderneming ? Bied een stage bij afloop van de vorming aan een BETROKKEN SECTOREN : • beheer en management • bouw • bouw en ecologisch bouwen • confectie • financiën, communicatie en marketing • gezondheidszorg en sociale diensten • handel en verkoop • horeca • industrie en mechanica • informatica • kantoor en boekhouding • kunst en grafische industrie • logistiek en vervoer • reiniging • studiebureau • webtechnologieën Meer informatie over deze maatregelen of elke andere vorm van opleiding in bedrijfsverband : Cel Bedrijfsrelaties +32 (0)2 371 74 61 ou 81 relationsentreprises@bruxellesformation.be www.bruxellesformation.be BRUXELLES FORMATION former pour l’emploi EUROPESE UNIE Europees sociaal fonds werkzoekende die door Bruxelles Formation werd opgeleid Stage bij afloop van een kwalificerende vorming in een opleidingscentrum van Bruxelles Formation of een partner. Duur van de stage: maximum twee maanden De werkzoekende blijft onder vormingscontract tijdens de stage. Hij/zij behoudt zijn/haar uitkeringen. Een afgevaardigde sectorale bedrijfsrelaties zorgt voor de administratieve stappen en een vlotte aanvang van de stage. De stage is voor de werkgever volledig kosteloos.

0800 555 66

TOPIC INTERNATIONALE HANDEL Uitwisselingen tussen Brussel en Nederland over kringlooptextiel Dankzij Enterprise Europe Network kon een twintigtal professionals van de textielsector in Brussel een bezoek brengen aan ondernemingen die in Amsterdam en Enschede pionierswerk verrichten in het toepassen van de kringloopeconomie op kleding. Hier is een revolutie op gang. Olivier Fabes H Het merendeel van het afval in kleding vertrekt nog steeds naar de verbrandingsoven, ondanks een jaarlijks toenemend percentage ophaal en sortering. In het geval van hergebruik worden kledingstukken in goede staat tweedehands verkocht. Zo niet ondergaan de vezels een recyclingproces voor niet-textiele domeinen zoals de automobielsector (capitonnering) of de bouw (isolatie). Een derde weg is de zogenaamde ‘kringlooptextiel’, waarbij nieuwe kledingstukken in productie gaan aan de hand van gerecyclede katoen-, viscose- of polyestervezels. Deze ‘textile2textile’-aanpak blijft voorlopig anekdotisch, ondanks de technologische vooruitgang. Zolang de katoenprijzen laag blijven, heeft de mode-industrie er geen baat bij haar gewoontes in vraag te stellen, behalve misschien om een milieuvriendelijk imago te ontwikkelen. Hoe dan ook, de ‘duurzame’ mode spreekt een toenemend aantal modeontwerpers aan. Zij willen zich onderscheiden door een combinatie van esthetiek en sociale/milieuvriendelijke innovatie. Dit is althans het geval met een twintigtal professionals van de Brusselse textiel die hebben deelgenomen aan een tweedaagse missie in Nederland over dit thema, onder begeleiding van Enterprise Europe Network, impulse.brussels et de Rijskdienst voor Ondernemend Nederland. Het land wil zich aan de spits van de kringlooptextiel in Europa positioneren. In dit opzicht staan onze noorderburen op dezelfde golflengte als het Brusselse Gewest dat in maart jongstleden het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) van stapel liet lopen, waarbij textiel als een van de voornaamste hulpbronnen werd geïdentificeerd. Naast de ‘matchmaking’ mogelijkheden tussen vakmensen bood de missie een bezoek aan Frankenhuis, in de omgeving van Enschede. Deze eeuwenoude onderneming specialiseert zich voortaan in de verwerking van balen versleten kleren (voornamelijk jeans) tot kwaliteitsvolle vezels die in een reeks toepassingen worden gebruikt. Al betekent dit slechts een miniem deel van de afzetmogelijkheden, is deze (mede door een Belgische bestuurde) KMO begonnen aan de productie van gerecycled denim vezels die worden geweven om nieuwe kledingstukken te produceren (onder andere onder het merk Blue Loop). Zeer concrete gevolgen “We kregen daar het bewijs dat er een alternatief bestaat voor ontwerpers van duurzame en betaalbare kleding”, getuigen Juliette Berguet en Liliane Malemo, de medeoprichtsters BECI - Brussel metropool - november 2016 27 De Brusselse afvaardiging op bezoek bij Nederlandse pioniers van de kringloopeconomie in de textielsector. van Oribany, een modeboetiek in de Huidenvettersstraat, die volop op upcycling focust. Beide dames keerden naar Brussel terug met een dikke garenklos van gerecycled katoen voor nieuwe creaties. “Dit is bovendien een mooie kans om eens naar buiten te stappen en deel te nemen aan een netwerk.” “Ik besef nu vooral het belang van stroomopwaarts werken om de mentaliteiten te laten evolueren en om op te treden tegen het vooroordeel dat beweert dat gerecycled stof van mindere kwaliteit zou zijn. Een onderneming als Frankenhuis neemt geen afwachtende houding aan maar anticipeert de behoeften van ontwerpers”, oordeelt Benjamin d’Ieteren, raadgever in milieuvriendelijk ontwerp bij het MAD Brussels (Mode and Design Center). “Uit deze missie haal ik vooral een aantal objectieve en wetenschappelijke elementen voor een sector dat nog veel pedagogie kan gebruiken. Hiermee plant ik zaadjes voor mijn marketing”, zegt Marc Vanhoomissen, van de Brusselse KMO Veramtex, die zich specialiseert in de afwerking van (voornamelijk beroeps-)kledij. “Tot voor kort bekommerden de klanten zich weinig om de duurzaamheid van hun kleren, maar dit is nu aan het veranderen.” “Na deze twee dagen ben ik ervan overtuigd dat kringlooptextiel 100% haalbaar is. Ik keer terug met mogelijkheden voor zeer concrete partnerschappen. En bovendien heb ik flink vooruitgang geboekt in mijn project om mij in Amsterdam te vestigen tegen eind 2017”, verheugt zich Anna Balez, de oprichtster van de kledingsverhuurboetiek TaleMe. ●

TOPIC Een nieuwe blik op Nederland INTERNATIONALE HANDEL Nederland, een buurland van België met meer raakvlakken dan louter de geografische grenzen, is een van de belangrijkste handelspartners van België (Nederland is onze voornaamste leverancier en onze derde voornaamste klant). Sinds juni 2016 heeft BECI, dankzij een samenwerking met de NKVK-Beluned, zijn banden met de Nederlandse economische wereld verstevigd. De twee organisaties delen zelfs hun adres: de kortste weg naar Nederland is via de Louizalaan. Interview door Morgan Van Cleven D e NKVK – Beluned, een strategische alliantie tussen de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg en de Belgisch Luxemburgse Kamer van Koophandel in Nederland, werkt sinds juni 2016 samen met BECI. Tom Vansteenkiste, algemeen directeur van de NKVK - Beluned, legt uit. Waar staat jullie organisatie voor? De NKVK - Beluned wil grensoverschrijdend zakendoen bevorderen binnen de Benelux. België en Nederland zijn belangrijke handelspartners voor elkaar. Bovendien hebben beide landen meerdere raakvlakken zoals de taal, de omvang van het land en een vergelijkbare markt. Die gelijkenissen zorgen ervoor dat Nederland en België aantrekkelijk zijn voor elkaar, en heel wat opportuniteiten bieden. Maar toch moet men zich ervan bewust zijn dat er ook verschillen en obstakels zijn tussen beide landen. Een goede voorbereiding is noodzakelijk om te slagen bij grensoverschrijdend zakendoen. Hier biedt de NKVK - Beluned steun. met bedrijven. Vaak is dat in de retail- of in de industriesector. Daarnaast doen wij aan “matchmaking”: het op maat in contact brengen van bedrijven met andere bedrijven in het buitenland. Vervolgens, om de handel nog meer te bevorderen, voeren wij ook marktstudies uit. We proberen verschillende sectoren in de Benelux in kaart te brengen, zodat onze leden een beter inzicht kunnen krijgen in de huidige marktsituatie. Tom Vansteenkiste, algemeen directeur van de NKVK-Beluned Tot slot kunnen onze leden ook genieten van een individuele begeleiding. We kunnen hen adviseren, hun specifieke vragen beantwoorden, of hen doorverwijzen naar de juiste instanties wanneer dat nodig zou zijn. Wij gaan onze leden bijvoorbeeld begeleiden bij het vestigen van hun onderneming of wij gaan ze ondersteunen bij potentiële overnames. Hoe gaan jullie specifiek jullie leden helpen? De NKVK - Beluned baseert zich op vier verschillende pijlers. De eerste pijler is opleiding. Hier ligt de focus op ‘Hoe doe ik zaken over de grens heen?’. De opleidingen worden georganiseerd rond bepaalde thema’s, maar met een focus op verschillen binnen de Benelux. Een tweede pijler is netwerking. Wij proberen bijvoorbeeld mensen samen te brengen rond interessante sprekers. Sprekers die zelf ervaring hebben met zakendoen in de Benelux. Daarnaast organiseren wij ook sociale evenementen, zoals een nieuwjaarsreceptie, en netwerking events die exclusief zijn voor grote Nederlandse bedrijven die in België zakendoen en voor Nederlandse bedrijfsleiders die een Belgisch bedrijf hebben. Handelsbevordering is een derde pijler. Via B2B evenementen brengen we potentiële leveranciers in contact 28 BECI - Brussel metropool - november 2016 Sinds kort werken jullie samen met BECI. Hoe is die samenwerking ontstaan? Wij waren op zoek naar een breder kader om onze activiteiten verder te kunnen uitbreiden, en toen vonden we BECI. Hoewel we samenwerken, blijven we natuurlijk twee aparte organisaties. Bovendien is onze samenwerking nog steeds pril en we zijn de weg nog wat aan het uitstippelen. Momenteel is er een praktische samenwerking. Wij maken gebruik van de faciliteiten van BECI. Maar we zijn ook inhoudelijk aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en hoe we elkaar kunnen versterken. Welke activiteiten kunnen we samen organiseren? Wat kunnen we leren van elkaar? Het zijn vragen die we nog moeten invullen. ● NKVK-Beluned Louizalaan 500, 1050 Brussel +32 2 219 11 74 www.nkvk.be © R.T.

het verschil zit hem in DE DETAILS Omnia Travel Reisbureau Omnia Travel kende de voorbije jaren een opmerkelijke groei dankzij zijn specialisatie in zakenreizen. “Onze ervaren travel consultants denken mee met de klant. Dit zorgt voor een echte meerwaarde.” “We zijn de vijfde grootste in zakenreizen”, zegt general manager Jan Van Steen trots. “Met als grote voordeel tegenover de rest dat het beslissingscentrum in ons land is gevestigd. Al onze concurrenten zijn afdelingen van internationale organisaties. De eindverantwoordelijkheid ligt bij ons in eigen land, dit zorgt ervoor dat er héél kort op de bal kan gespeeld worden.” Met zakenreizen haalt Omnia Travel rond de 68 procent van zijn omzet. Groepsreizen en incentives zijn goed voor een kleine 20 procent, de vakantiereizen nemen zo’n 12 procent in. Om zijn doel te bereiken – een sterk kantoor in elke Vlaamse provincie en in Brussel – deed het reisbureau de voorbije jaren enkele overnames: “Onze financiële situatie is gezond; we hebben nooit geld moeten lenen om acquisities te doen. Twee jaar geleden namen we Squatra over in Gent en vorig jaar BTS Business Travel in Brussel”, legt Jan Van Steen uit. De medewerkers van BTS Business Travel verhuisden vorig jaar mee naar het gerenoveerde kantoor van Omnia Travel aan de Louizalaan. “De sfeer zit goed, wat belangrijk is, want iemand die graag komt werken levert ook een goede service”, getuigt de general manager. “We hebben in Brussel nu een 15-koppige equipe die graag de oplossingen die het vindt deelt. Die dynamiek zorgt dus voor een nog betere dienstverlening.” Volgens Van Steen is dat ook dé reden voor de opmerkelijke groei van het bedrijf (in januari draaide het evenveel omzet als tien jaar geleden over een heel jaar). “Wij focussen op kwaliteit. Je hebt bureaus die proberen zo goedkoop mogelijk te zijn, maar dan boet je aan dienstverlening in. De service staat bij ons voorop. Wij hebben ervaren mensen in dienst die kunnen meedenken met de klant en voor elk probleem een goede oplossing uitdokteren. Onze medewerkers zijn specialisten. Je hoort vaak de klaagzang dat onze business wordt overgenomen door het internet, maar als je de juiste niche kiest en je biedt een kwaliteitsvolle dienstverlening aan, dan zijn er nog altijd voldoende opportuniteiten. Onze klanten hebben hun vaste contactpersoon op het bureau. Van de aanvraag voor de reis tot de terugkeer blijft die verantwoordelijk voor het dossier.” Duty of care Jan Van Steen illustreert de aanpak van Omnia Travel met een concreet voorbeeld: “Met de huidige terreurdreiging is het goed om weten dat wij de gegevens van klanten nauwkeurig bijhouden: wie is op welk moment in welke regio? We vragen ook de gsm-nummers van mensen die we moeten verwittigen als er iets gebeurt. Dit noemen wij duty of care. We gaan ook geen mensen wegsturen met een luchtvaartmaatschappij die op de zwarte lijst staat. Naast ons luik “zakenreizen” bieden we ook andere diensten aan. Je kunt Omnia Travel als het ware omschrijven als een one-stop-shop. Ook hier gaan wij een stap verder, en staat onze klant centraal. Alles wordt op maat uitgewerkt. “Neem nu een incentive: een bedrijf wil met een grote groep naar het buitenland. Dan gaan wij eerst met de klant ter plaatse kijken. Als een bedrijf de moeite doet om zijn beste medewerkers te belonen, kun je niet het risico lopen dat het geboekte hotel tegenvalt. Zelfs met de CO2 uitstoot houden we rekening. Als je een treinreis kunt aanbieden voor dezelfde reistijd, dan geven we daar de voorkeur aan. Onze slagzin is: ‘het verschil zit hem in de details’.” Verleden in bedevaarten De focus op zakenreizen is er met de jaren gekomen. De oorsprong van Omnia Travel ligt bij het in 1973 opgerichte Agri Reizen dat bedevaarten naar Lourdes organiseerde. Het transformeerde in Omnia Travel in 1998, toen het in handen kwam van de KBC Group. De eerste klanten van het full-service bureau waren reizigers van de Boerenbond en KBC. Zo groeide het idee om verder te gaan met deze expertise en steeds meer ondernemingen een gepersonaliseerde service te verlenen, gebaseerd op de analyse van het budget van de klant. Ook vandaag nog is Omnia Travel 100 procent dochter van KBC. “We zijn wel een aparte vennootschap, maar we leunen bij de bedrijfscultuur van de bank aan. Dat geeft ons een financiële zekerheid en een sérieux; we zouden het ons eenvoudigweg niet kunnen permitteren om ons als cowboys in de markt te bewegen.” Omnia Travel Louizalaan 285, 1050 Brussel T: 02 645 56 00 - F: 02 645 56 01 brussels@omniatravel.be - www.omniatravel.be

TOPIC Export: de voorzorgsmaatregelen vanuit een douane standpunt Om als handelaar vanuit België goederen te exporteren naar een afzetmarkt buiten de EU is het van vitaal belang om de toepasselijke douaneformaliteiten na te leven. De exporteur moet de douaneautoriteiten op de hoogte brengen van de goederen die hij wenst te exporteren en hiervan aangifte doen. Tom Cachet en Dries Bertrand, Deloitte • Het ‘aangeven’: er moet elektronisch aangifte worden gedaan van de uitvoer (lay-out van het ‘Single Administrative Document’ of ‘SAD’). Dit dient te gebeuren bij het vertrek van de goederen, waarbij de goederen in principe (behoudens vereenvoudigingsregimes) moeten worden aangeboden aan de douane. Indien de exporteur gebruik maakt van de diensten van een douane-agent moet hij deze ook goed aansturen zodat aan alle vereisten effectief wordt voldaan. Idealiter worden de wederzijdse rechten en plichten in een contract vastgelegd. Essentiële elementen: • De classificatie van de goederen. De tarief- of goederencodes delen de goederen in verschillende categorieën in. De goederencode wordt gebruikt om het goed te controleren voor export. Op basis van de tariefcode zal het importerende land toepasselijke invoerrechten vastleggen. • De waarde van de goederen. Deze waarde moet aan de hand van documenten (bv. factuur) gestaafd kunnen worden. In de meeste gevallen zal deze waarde ook als basis gebruikt worden voor de berekening van de invoerrechten in het land van bestemming. In de meeste landen worden de invoerrechten berekend als een percentage van de douanewaarde. Dit is dan de verantwoordelijkheid van de invoerder ter bestemming. De uitvoerder in België is echter aansprakelijk voor de correctheid van de informatie t.a.v. de Belgische douane. • De oorsprong van de goederen verwijst naar de economische nationaliteit van het product. In het algemeen is het land van oorsprong het land waar het product geproduceerd is of waar het voldoende bewerkt is. • De Belgische douaneautoriteiten hebben de discretionaire bevoegdheid om bijkomende documentatie te vragen die zij nodig achten om een correcte risicoanalyse te maken van de goederen, zoals een factuur en/of transportdocumenten. Voor sommige goederen zijn bijkomende documenten vereist omwille van de producteigenschappen of de kenmerken van de uiteindelijke gebruiker/bestemmeling: • Een Certificaat van Preferentiële oorsprong moet door de exporteur worden voorgelegd indien de goederen onder een preferentieel regime worden uitgevoerd naar het land van bestemming. Dit kan leiden tot de toepassing van verlaagde invoertarieven, bv. ten gevolge van vrijhandelsakkoorden tussen de EU en het betrokken land. Dergelijk certificaat vormt het bewijs dat het gunstregime op de desbetreffende goederen van toepassing is en wordt door de douane gevalideerd. Vereenvoudigingsmaatregelen zijn hier mogelijk (bv. factuurverklaringen ter bevestiging van de oorsprong). • Exportvergunningen voor bepaalde goederen kunnen om verschillende redenen opgelegd worden. Een overheid kan de uitvoer van goederen onderwerpen aan regels ter bescherming van het milieu of de consument. Enkel als aan deze regels is voldaan kan de exporteur een vergunning krijgen. Een vergunning is ook vereist voor producten met een dubbel gebruik (burgerlijk en militair, zgn. dual use goederen) om te verzekeren dat ze voor de juiste doeleinden gebruikt worden. • Exportverbod bestaat voor de uitvoer naar landen tegen welke een embargo bestaat alsook naar individuen of entiteiten die gesanctioneerd zijn (door de Belgische overheid, de EU of de Verenigde Naties) omwille van illegale praktijken. BECI opleidingen over douaneformaliteiten Contact: Nastasja Otte – nao@beci.be - +32 2 563 68 54 Deloitte Fiscaal Advies Customs and Global Trade tcachet@deloitte.com • dbertrand@deloitte.com • +32 2 600 66 76 • www.deloitte.be 30 BECI - Brussel metropool - november 2016

BRUSSEL VOETGANGERSZONE Toegankelijkheid handleiding Interparking beschikt over 24 parkings in Brussel waarvan 7 binnen het pentagon, vlakbij de uitgebreide voetgangerszone. Hoe die makkelijk te bereiken zijn, vindt u via de specifi ek aanbevolen routes voor elkeen van deze parkings op: parkingvoetgangerszone.be OVERAL DICHTBIJ

Een zachte landing voor expats INTERNATIONALE HANDEL Iedereen is ermee gebaat dat expats zo snel mogelijk integreren. Daarbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken, van relocation companies en de Expat Welcome Desk. Peter Van Dyck “ D e internationale mobiliteit blijft toenemen”, zegt Ellen Van Arenthals, global mobility consultant bij adviesbureau Mercer. “Zeker in de technologische sector wordt tegenwoordig talent uit alle werelddelen gerekruteerd.” Voor wie zich zou afvragen waarom het belangrijk is voor Brussel en haar bedrijfsleven om aantrekkelijk te blijven voor expats, de naakte cijfers: de internationale aanwezigheid in Brussel is goed voor ongeveer 121.000 banen (81.000 direct en 40.000 indirect) of anders gesteld, 16,7 procent van de tewerkstelling. Ellen Van Arenthals ziet twee belangrijke tendensen bij haar klanten. “Je hebt tegenwoordig heel wat mensen die uit China, India of Zuid-Amerika die in het kader van een opleidingstraject naar Westerse steden komen om een jaar ervaring op te doen en die expertise vervolgens naar hun thuisland of een ander land meenemen. Anderzijds stellen bedrijven vaak buitenlanders op seniorniveau aan om hier een managementfunctie te vervullen. Zij wijken af van de traditionele expat die we vroeger kenden en doorgaans drie à vier jaar hier bleef. De contracten van die internationale managers zijn vaak van onbepaalde duur.” Ondersteuning nodig De consultant van Mercer onderstreept de noodzaak van ‘een zachte landing’, zodat de expats rimpelloos kunnen inburgeren. “Sommige bedrijven kiezen er bewust voor om zelf de nodige ondersteuning te bieden, omdat ze graag het overzicht behouden. Maar steeds vaker merk je dat men de begeleiding uitbesteedt aan relocation companies, die alle voorzieningen goed kennen en op een snelle manier de werknemer en zijn omgeving kunnen voorbereiden op de integratie. Want de verhuizing naar een nieuw land is echt niet te onderschatten.” Ellen Van Arenthals (Mercer) 32 BECI - Brussel metropool - november 2016 Eléonore van Rijckevorsel en Pauline Six, allebei met een expatverleden in onder andere Azië, richtten drie jaar geleden de relocation company Bright Expats op. “Wij hebben zelf, toen we naar het buitenland verhuisden, wel wat moeten improviseren”, vertelt Eléonore van Rijckevorsel. “Uit ervaring weten we dus dat expats begeleiding kunnen gebruiken. Enerzijds leveren wij heel praktische diensten: we willen een deel van de logistieke en administratieve last, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een huis, van de expats overnemen. Daarnaast voorzien wij ook coaching. We helpen de expats serene beslissingen te nemen, zodat de transitie zonder al te hevige schokken kan verlopen. Zij hebben vooral een grote behoefte aan degelijke informatie.” Onzekerheden wegnemen Een verhuizing kan wat emoties met zich meebrengen, tot zelfs angsten en teleurstellingen. “Wij zijn natuurlijk geen psychologen, maar we merken dat we al heel wat angsten en onzekerheden kunnen wegnemen door de juiste feedback op hun vragen te geven”, getuigt Eléonore van Rijckevorsel. “We zorgen ervoor dat de expats zich begrepen voelen en laten hen nooit in onwetendheid. Wat ook helpt, is dat we met hen een road map opstellen, zodat ze weten wanneer welke stap gezet moet worden.” Buitenlandse werknemers stellen zich vooral vragen over mobiliteit, veiligheid en scholen voor hun kinderen, zo merken ze bij Bright Expats. Pauline Six: “Een goede school vinden, is dé uitdaging in Brussel. Als men zich financieel een International School kan veroorloven, is het nog relatief © R.T. © Thinkstock

Het fiscaal expatkluwen ontward Werknemers die naar een ander land uitgezonden worden, genieten doorgaans van een fiscaal gunstregime. De reglementering hierover is per land verschillend. Zo geldt in België een specifieke regeling voor een aantal niet belastbare vergoedingen (Cost of Living Allowance, huisvestingsvergoeding en tax equalization) en een vrijstelling voor dagen gepresteerd in het buitenland (het zogenaamde travel percentage). Om te vermijden dat expats meer belastingen moeten betalen dan wanneer ze de buitenlandse opdracht niet aanvaard hadden, past de Belgische belastingsadministratie een tax equalization allowance toe. Deze houdt in dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen de belastingdruk op het basissalaris in België en het land van oorsprong. In de wetenschap dat de loonberekening verschilt naargelang het land van herkomst, wordt het een boekhoudkundig kluwen als men meerdere expats in dienst heeft. gemakkelijk. Als je tussen de reguliere plaatselijke scholen moet zoeken, wordt het een pak ondoorzichtelijker. Die verzorgen amper hun PR. En dan zwijgen we nog van de inschrijvingsprocedures: die zijn angstaanjagend moeilijk. Zonder onze assistentie is het bijna onmogelijk om een geschikte Tax & Payroll Integrated (TPI), een nieuwe dienstverlening van SD Worx, maakt daarmee komaf. Onder meer Orange Belgium werkt al met deze web-based tool. De specifieke loonberekeningen voor elke expat worden dankzij het nieuwe systeem automatisch geintegreerd in het loonbeheer van alle medewerkers van het bedrijf. “Dat de loongegevens van alle personeelsleden nu aan de hand van looncodes in één systeem ingevoerd worden, resulteert in een belangrijke tijdswinst en grotere nauwkeurigheid”, vertelt Wim Lavaerts, manager international employment bij SD Worx. Tegen het einde van dit jaar zullen expats en werkgever op een platform in de cloud toegang krijgen tot de gegevens waarop de loonberekeningen zijn gebaseerd. Expats verlangen naar duidelijkheid over hun fiscaal statuut, getuigt Lavaerts. “Als er bijvoorbeeld een kind ten laste bij komt of als hun echtgenote hier ook werk vindt, dan willen ze uiteraard weten welke invloed dit zal hebben op hun belastingen.” school te vinden. Uiteindelijk lukt het altijd wel, maar het vraagt véél werk.” Hoge levenskwaliteit Wat de mobiliteit betreft, wil Bright Expats de buitenlandse werknemers een duidelijk en realistisch beeld van het verkeer geven, met aandacht voor alternatieven als fiets en openbaar vervoer. Ondanks het dichtslibbende verkeer ervaren de meeste expats Brussel als een zeer leefbare stad. Eléonore van Rijckevorsel: “Ze zijn zeer te spreken over de way of life van de Belgen. Omdat de stad zo multicultureel is, voelen vele buitenONZE CADEAUFORMULES ZIJN NIET ALLEEN LEUK. ZE BESTAAN OOK IN ALLE MATEN EN GEWICHTEN. NOG IETS DAT U MISSCHIEN NIET WIST OVER ONS. De traditionele bioscoopcheques van Kinepolis kent u wellicht al. Maar dat zijn niet de enige cadeauformules waarmee uw bedrijf kan uitpakken. 2D en 3D bioscoopcheques, Food&Drink vouchers en fi lmdoosjes in verschillende uitvoeringen (en eventueel in geschenkverpakking). Er is voor elk wat wils. Check maar op business.kinepolis.be of bel op 02 474 26 30. Meer dan alleen cinema. BECI - Brussel metropool - november 2016 33

TOPIC landers zich hier vrijwel meteen thuis. Dat deze stad dag en nacht bruist, trekt jonge werknemers aan. Ook gezinnen hebben het hier naar hun zin, met het vele groen.” Amélie Bovy, die als adviseur van de Expat Welcome Desk (het onthaalbureau van het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties) buitenlandse werkkrachten over de vloer krijgt, vangt dezelfde geluiden op. “Velen zeggen ons dat de levenskwaliteit in Brussel groter is dan in andere belangrijke Europese steden. Ze appreciëren de huizenmarkt, die ze algemeen als goedkoper ervaren, het rijke culturele aanbod, de gezondheidszorg en de gastronomie in de stad.” Geen Bronx Volgens het Quality of Living Survey 2016 van adviesbureau Mercer is Brussel van plaats 22 naar 21 gestegen in de rangschikking van meest leefbare steden ter wereld. Onze hoofdstad scoort daarmee een stuk beter dan Parijs (37), Londen (39) en New York (44). Mercer onderzocht voor het eerst ook de persoonlijke veiligheid in de wereldsteden. Daar doet Brussel het iets minder goed, met een 41ste plaats. Die veiligheid speelt ongetwijfeld een rol bij de beslissing van multinationals om expats al dan niet uit te zenden. De in Brussel gevestigde bedrijven zouden daarop kunnen inspelen via veiligheidstrainingen en bewaakte kantooromgevingen. “Veiligheid is wel degelijk een topic, maar gek genoeg niet direct gerelateerd aan de terreuraanslagen”, zegt Eléonore van Rijckevorsel. “Mensen maken zich vooral zorgen over de straatcriminaliteit in Brussel. Vele expats hebben iets opgevangen over de slechte reputatie van sommige buurten. Ze vragen zich af of ze zich ’s avonds nog alleen op straat kunnen wagen.” Haar collega Pauline Six vreest dat ze zich soms te veel laten meeslepen door de verhalen die collega’s vertellen. “De raad van die collega’s komt niet altijd overeen met de realiteit. Wij proberen zo objectief mogelijk te blijven, gestaafd met feiten. We pleiten voor gezond verstand. Brussel is de Bronx niet.” Ellen Van Arenthals van Mercer sluit zich daarbij aan. “Over de terreurdreiging krijgen we nauwelijks vragen. Wat we wél merken, is dat ondernemingen hun risk management onder de loep nemen. Ze willen zich er bijvoorbeeld van verzekeren dat hun alarmeringssystemen waterdicht zijn. Dat is niet alleen in Brussel zo, dat is een algemene tendens.” Administratieve chaos Dan laat de administratieve carrousel die expats in Brussel wacht een veel negatiever indruk na. Buitenlanders schrikken daar echt van. “En ze tonen er weinig begrip voor”, meent Eléonore van Rijckevorsel. “Ze vinden dat het veel te lang duurt voor iets geregeld kan worden. ‘Zo’n chaos hebben we nog nooit meegemaakt’, is een opmerking die we dikwijls te horen krijgen.” Dat strookt natuurlijk niet met de zachte landing die Ellen van Arenthals predikt. 3 Amélie Bovy, adviseur van de Expat Welcome Desk. 34 BECI - Brussel metropool - november 2016 Tips voor expats ontvangende bedrijven • Zorg ervoor dat expats zich goed kunnen inburgeren. Als buitenlandse avonturen van werknemers mislukken, is dit vaak te wijten aan aanpassingsproblemen: geen goede school kunnen vinden voor de kinderen, ter plaatse geen sociaal netwerk hebben om op terug te vallen... • Bereid medewerkers voor op de confrontatie met de nieuwe cultuur via trainingen. Een taalcursus is zeker aan te raden om een vlotte start in de nieuwe omgeving te garanderen. • Verwijs door naar de Expat Welcome Desk. Het is belangrijk dat expats goed geïnformeerd zijn en voorbereid worden op hun verblijf in Brussel. Info Expat Welcome Desk: www.commissioner.brussels Pauline Six (links) en Eléonore van Rijckevorsel (Bright Expats) “De overheid moet zich realiseren dat het noodzakelijk is dat alle documenten snel en in meerdere talen beschikbaar zijn”, stelt de consultant van Mercer. De Expat Welcome Desk biedt administratieve ondersteuning aan personen die zich in het kader van hun beroepsactiviteit bij Europese en internationale instellingen in Brussel vestigen. “Wanneer nieuwkomers bijvoorbeeld niet weten hoe ze hun werkvergunning moeten aanvragen, kunnen ze bij ons terecht”, legt adviseur Amélie Bovy uit. “We krijgen ook vragen over het aanslagbiljet dat expats van de fiscale administratie in mei krijgen en enkel in het Frans of het Nederlands verstuurd wordt. Ik begrijp heel goed dat expats soms door de bomen het bos niet meer zien. De administratieve procedures zijn bijzonder complex. Het taalprobleem komt daar nog eens bovenop. Idealiter komen buitenlanders nog voor ze naar Brussel verhuizen informatie bij ons inwinnen. Hoe vroeger ze onze hulp inroepen, hoe beter we hen wegwijs kunnen maken.” ● © R.T. © R.T.

DYNAMIEK TRANSITIE Een verpakkingsrevolutie in Brussel B elgië is kampioen in het sorteren van huishoudelijk verpakkingsafval. Dat weet iedereen. Minder bekend is zijn statuut van R&D specialist in het ontwerp van verpakkingen. Dit is evenzeer een belangrijk onderwerp, net vóór de Europese Week voor Afvalvermindering, die dit jaar precies focust op minder verpakkingen. “De concrete verbeteringen in sortering, recycling, milieuvriendelijk ontwerp en de studie van verpakkingsfuncties kregen steun, aanmoedigingen en een grootschalige verspreiding dankzij Preventpack, het platform dat Fost Plus en Val-i-pac hebben ontwikkeld, naast de tools Pack4Ecodesign en Pack4Recycling en onze regelmatige bezoeken aan ondernemingen”, vertelt Fost Plus woordvoerster Fatima Boudjaoui. Niet vergrendelde innovaties Bij Unilever in Vorst hebben de Dove teams jarenlang nagedacht over de miniaturisatie van de verpakking voor Dove deodoranten. Ankatrin Pessemier, Senior Brand Manager bij Unilever, begeleidde de evolutie van het compressed gamma. Hierdoor kon de vereiste hoeveelheid aluminium met 20% worden teruggeschroefd, en het drijfgas met 50%, voor hetzelfde productvolume. Het project vergde nagenoeg zeven jaar onderzoek, maar het loonde blijkbaar de moeite. Daarvan getuigt Ankatrin Pessemier : “Als 1 miljoen Belgen de voorkeur geven aan de ‘compressed’ formule, besparen we 530 ton C02 per jaar en 28 ton aluminium”. Indrukwekkende cijfers, zeker als we beseffen dat het marktaandeel van Dove, in absolute cijfers, meer dan 1 miljoen mensen bedraagt. Miniaturisatie heeft ook zijn voordelen voor het vervoer en voor de distributeur, die op die manier meer plaats vrijmaakt in de rekken. Ook de consument wint plaats in zijn badkamermeubel als hij voor de compressed formule kiest. Deze technische innovatie ging bij Unilever gepaard met een tweede, op juridisch vlak: voor de ‘compressed’ verpakking werd geen enkel octrooi aangevraagd. Dit legt Ankatrin Pessemier eenvoudig uit: “We laten de concurrenten toe deze technologie over te nemen. Wij dragen op die manier bij tot haar grootschalige verspreiding.” Dit was een wijze keuze want de winkelketen Kruidvat besliste het voorbeeld van Unilever te volgen en op haar beurt een compressed deodorant onder distributeursmerk op de markt te brengen. Verpakkingen kunnen milieuvriendelijker worden geproduceerd en bovendien voordelen opleveren voor de consument en de producent. Dit bewijzen Unilever en Suez België. Johan Debière De compressed verpakkingen van Unilever sparen 20% aluminium en 50% drijfgas uit. Goed bedacht kopje In Sint-Agatha-Berchem is Suez België bijzonder trots op zijn Cup2paper. Het is veel meer dan een voor recycling vatbaar kopje voor een warme drank. Cup2paper werd als concept bedacht door Suez België en Nederland, in samenwerking met BioLogical Solutions. Het is bedoeld voor ondernemingen die warme dranken aanbieden. De kopjes worden ter beschikking gesteld van ondernemingen, samen met een communicatiekit en een specifieke container voor de inzameling van de gebruikte kopjes. Suez komt de volle container afhalen om de inhoud te recyclen. Meteen een oplossing voor het eeuwige dilemma tussen plastic en glas, tussen wegwerp en wasbaar, en dit alles zonder sorteerfouten. De ontwerpers hebben aan alles gedacht, aangezien er op elke kopje een zone is waar de gebruiker zijn voornaam kan schrijven, zodat het kopje de ganse dag lang meekan. Lieven Fermon: “De Cup2paper formule biedt ten minste 10 voordelen: ze behoudt het aroma van de drank, is 100% voor recycling vatbaar, heeft een minimale impact op het milieu, is totaal CO2 gecompenseerd, gebruikt uitsluitend duurzaam papier, vereist geen aparte inzameling, vermindert het gewicht van het restafval, wordt uitsluitend geproduceerd met GGO-vrije maïs en draagt bij tot het duurzame imago van de ondernemingen die ze gebruiken.” Resultaat: een nieuwe commerciële activiteit voor Suez, een beter beschermd milieu en bespaarde hulpbronnen. ● Info: Laurie Verheyen, Adviseur Kringloopeconomie bij BECI, lv@beci.be, 02 210 01 75. Zie ook: www.preventpack.be www.pack4ecodesign.org www.pack4recycling.be www.cup2paper.com 36 BECI - Brussel metropool - november 2016 © R.T.

Sorteren op het werk? Met De Sorteerwinkel maakt u de klik! PMD sorteren is al een tijdje verplicht voor bedrijven. De praktijk blijkt echter minder evident. Want hoe motiveert u uw medewerkers om juist te sorteren? Waar plaatst u de afvalbakken best? En hoe maakt u duidelijk wat wel en wat niet bij PMD mag? Fost Plus wil u daarbij helpen. In De Sorteerwinkel vindt u massa’s tips en tricks om nog meer en beter te sorteren in uw bedrijf. U kunt er ook stickers, affiches en sorteergidsen bestellen of downloaden. Al het materiaal is beschikbaar in drie talen, en volledig gratis! Bestel uw gratis stickers en affiches op www.desorteerwinkel.be.

DYNAMIEK SELF-EMPLOYED CORNER Onbetaald en zenuwslopend Wanbetalers achter de veren zitten, is wellicht de meest ondankbare taak voor een zelfstandige. Het kan soms dramatisch aflopen, met eindeloze geschillen, lege bankrekeningen of een faillissement. De wetgeving op achterstallige betalingen beschermt de KMO’s op een ontoereikende manier. L ucas is architect. Zoals de meeste zelfstandigen is hij ‘s avonds en tijdens het weekend met zijn administratie en boekhouding bezig. “Het ergste vind ik nog het versturen van betalingsherinneringen. Ik beoefen dit beroep nu al 15 jaar en elke maand vervliegt op die manier een deel van mijn inkomsten. Ik word daar razend van.” Een paar jaar geleden ontsnapte Lucas op het nippertje aan een faillissement. Zijn klant haalde allerlei wazige redenen aan om de honoraria niet te betalen. “Ik heb hem voor het gerecht moeten dagen. Ik kreeg op de ganse lijn gelijk, maar toen nadien het vonnis moest worden uitgevoerd, begonnen pas de moeilijkheden. Na eindeloze procedures heb ik ten slotte opgegeven. Het mij verschuldigde geld heb ik nooit ontvangen, maar ik heb wel bijna de helft van het bedrag uitbetaald aan advocaten- en procedurekosten!” Gemiddeld verliezen ondernemingen 3,1% van hun omzet door de schuld van wanbetalers. Op Europese schaal verdwijnt op die manier jaarlijks 289 miljard euro. Stel u voor hoeveel investeringen en nieuwe banen hierdoor verloren gaan! België is een van de landen met de diepste kloof tussen de contractuele en de effectieve betalingstermijnen. Erger nog: in België is 75% van de achterstallige betalingen opzettelijk, duidelijk hoger dan het Europese gemiddelde van 68%. Hier dient gezegd dat de sancties tegen wanbetalers in sommige sectoren veel te mild blijven. Als u uw gsm-abonnement niet betaalt, wordt de dienst na twee herinneringsbrieven verbroken en mag u gepeperde nalatigheidsboetes betalen. Maar als u huisschilder bent, zal het voor u niet gemakkelijk zijn om de op het plafond aangebrachte verf weg te halen! Zo gaat in de bouwsector 5,1% van de omzet door niet terugwinbare schuldvorderingen verloren (hoger dan het Europese gemiddelde van 3,9%). Vooral KMO’s zijn getroffen. Grotere ondernemingen beschikken over krachtiger juridische middelen en ze hebben bovendien de neiging om de last naar de KMO’s te verschuiven. Ze maken gebruik van hun economisch gewicht om langere betalingstermijnen bij kleinere leveranciers af te dwingen. Uit een studie van de European Payment Index vernemen we dat 43% van de KMO’s door hun grote klanten 38 BECI - Brussel metropool - november 2016 werden benaderd om soepeler betalingsvoorwaarden voor te leggen. Talrijke KMO’s zitten dus klem tussen de druk van hun grote klanten en de behoefte aan de betaling van facturen. Veelzeggend cijfer 1 op 4 Dit is het aandeel van faillissementen dat in België aan onbetaalde facturen te wijten is. Om dergelijke ellende te vermijden, biedt IZEO aan zijn leden een inningsdienst voor achterstallige facturen. www.izeo.be IZEO eist een beter aan zelfstandigen en KMO’s aangepaste reglementering. Er wordt gereglementeerd over telefonische roaming tarieven, postorderverkoop en zelfs de productie van rijsttaarten. Waarom dan geen betere wetgeving rond betalingstermijnen? Kleine bedragen en grote zorgen Laattijdige betalingen, onvermogende klanten, geschillen … Voor kleine bedragen blijft het probleem vaak zonder oplossing. Het mechanisme om schuldvorderingen terug © Thinkstock

DYNAMIEK De aanmaning, is die doeltreffend? Een nieuwe aanmaningsprocedure werd eind 2015 ingevoerd. Voortaan is het niet meer nodig een beroep te doen op de rechter om een inningsprocedure op gang te brengen. Bovendien zal het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met de kost van de inning en andere wettelijke supplementen. Deze procedure beperkt zich helaas tot niet betwiste schuldvorderingen. Hoe kan worden bewezen dat de betwisting van een factuur gegrond is of niet? Hierover zwijgt de wet. Vanzelfsprekend gaat de ‘lastige’ klant hiervan gulzig gebruik maken en het minste voorwendsel aanwenden om de procedure lam te leggen. De wet verplicht een beroep te doen op een advocaat. Deze voorafgaandelijke kost zal de kleine zelfstandigen ontmoedigen. Bovendien voorziet de wet een maximum van 1860 euro. Boven dit bedrag kan de procedure niet meer worden toegepast. IZEO vindt dat dit maximum gevoelig moet worden verhoogd. Erger nog: de wet is niet van kracht op verrichtingen met particulieren. In talrijke sectoren hebben de zelfstandigen dus gewoon geen toegang tot deze procedure. In Frankrijk heeft de wet Macron van 2015 de administratieve boetes aanzienlijk verhoogd voor debiteurs die de betaaltermijn en niet naleven. De sancties worden bovendien openbaar bekendgemaakt. Misschien moeten we dit voorbeeld volgen? te winnen, is veel te log en te duur. Neem nu het voorbeeld van Olivier. Hij is zelfstandige fotograaf. Dit betekent veel kleine klanten en veel kleine facturen. “Eén derde van mijn klanten betaalt later dan de afgesproken termijn van 30 dagen. Ik vind dat frustrerend, zelfs als dit na twee of drie herinneringen toch in orde komt. Maar jaarlijks zit ik toch met twee of drie klanten die slechts na 90 dagen betalen, of helemaal niet. Wat moet ik dan doen? Als ik een beroep doe op een inningsbureau ben ik mijn winstmarge kwijt. Doe ik een beroep op een advocaat voor 250 euro? Natuurlijk niet! Ik mag het vergeten.” Slechts 20% van de KMO’s roept het gerecht in om achterstallige betalingen terug te vorderen. Amper 15% doet een beroep op inningskantoren. En we wensen u veel moed en sterkte toe als u leverancier van de Staat bent. In het Brusselse Gewest betaalt de SIAMU (Brandweer) 86% van zijn facturen te laat. Ook de MIVB houdt geen rekening met betalingstermijnen: de achterstallige facturen lopen op tot 102 miljoen euro! En probeer maar klacht in te dienen tegen bureaucratische logheid … In België bepaalt de zogenaamde ‘B2B’-wet van 2013 een normale betalingstermijn van 30 dagen. De wet heeft positieve gevolgen gehad, want in vier jaar tijd zijn betalingen op meer dan 90 dagen van 15 naar 8% teruggevallen. De wet voorziet echter uitzonderingen aan de hand van ‘billijke overeenkomsten’. Hiermee staat de poort wijd open voor alle druk die grote ondernemingen kunnen uitoefenen op kleine leveranciers die toch geen weerstand kunnen bieden. Bovendien is de wet slechts van toepassing op verrichtingen Slechts 20% van de KMO’s roept het gerecht in om achterstallige betalingen terug te vorderen. tussen ondernemingen of overheidsinstellingen. Ze geldt niet voor particulieren. Nu, talrijke KMO’s factureren precies aan particulieren. Bij de pakken blijven zitten, is geen oplossing Wat nu? De kleine alleenstaande zelfstandige kan moeilijk een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder. Een advocaat erbij betrekken, is waarschijnlijk een betere oplossing, maar wel duur en niet gerechtvaardigd voor kleine schulden. Inningskantoren beschikken over doortastende methodes, maar controleer wel dat ze zichzelf uitsluitend op de teruggevorderde bedragen betalen. “Het is toch wel het toppunt dat je moet betalen om zelf betaald te worden”, protesteert architect Lucas. Niets doen is de slechtste oplossing. “Ik heb daaruit geleerd”, vertelt Lucas, “en reageer nu sneller. Wanneer de betalingstermijn nadert, stuur ik een beleefd briefje naar de klant van wie ik weet dat hij laat betaalt. Ik heb ook geleerd af te zien van bepaalde zaken wanneer ik voel dat ze verkeerd kunnen aflopen.” Laten we er ook even aan herinneren dat een onbetaalde factuur nog steeds als een belastbaar inkomen wordt beschouwd. Dit geldt ook voor de btw, die u moet betalen zolang de factuur nog lopende is. Een certificaat van oninbaarheid bevestigt dat vordering definitief verloren is. Dit document wordt uitgereikt door een door de Staat erkend orgaan, zoals een inningskantoor. Met dit certificaat kan de onderneming de onbetaalde facturen als een onomkeerbaar verlies in de boekhouding opnemen. Een rondetafel om niet langer rond de pot te draaien Jaarlijks verliezen Belgische KMO’s nagenoeg 9 miljard euro door wanbetalers. Voor dit grootschalig probleem bestaat er helaas geen kant-en-klare oplossing. IZEO organiseert daarom binnenkort een rondetafel met alle beroepen die hiermee te maken hebben: gerechtsdeurwaarders, advocaten, inningskantoren, voorzitters van handelsrechtbanken enz. Wij bespreken dan de meest innoverende technieken op dit vlak en we proberen de meest doeltreffende methoden te definiëren om de situatie van KMO’s en zelfstandigen te verbeteren. ● BECI - Brussel metropool - november 2016 39 © R.T.

DYNAMIEK STARTER De pepersmaak van Misao Sandrine Vasselin promoot een nog miskende specerij die nochtans meer aandacht verdient: peper van Kivu. Dit gebeurt in het raam van een samenwerking met de lokale vereniging Cernadi Kivu. Guy Van den Noortgate O ndanks haar passie voor specerijen en kookkunst werkt Sandrine Vasselin niet in de Horeca en aanverwante beroepen, wel in de banksector. Het is enigszins per toeval dat ze (opnieuw) te maken had met deze specifieke specerij. Tijdens een familievergadering opende ze een doosje dat peper bevatte en, zoals Proust’s madeleine, wierp dit de herinneringen op van smaken uit haar kinderjaren in Afrika, meer bepaald Kivu, waar haar moeder afkomstig van is. Deze voormalige provincie bevindt zich in het oosten van Congo en is vandaag in drie provincies opgedeeld: Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Maniema. “Evenals voor koffie of cacao, bestaan er verschillende variëteiten en kwaliteiten in specerijen”, vertelt Sandrine Vasselin. “Zo bestaan er tussen 20 en 30 echt uitzonderlijke pepervariëteiten. Sommige hiervan zijn wel bekend: de peper van Sichuan, de wilde peper van Madagaskar (Voatsiperifery) en de peper van Kâmpôt. Kivupeper is een wilde peper die geweldige aroma’s ontwikkelt.” Vooraleer ze zelf haar onderneming oprichtte, die nu op gang geraakt met een productie van ongeveer 100 kg voor 2016, liet Sandrine Vasselin deze peper aan vrienden en aan vooraanstaande chefs proeven. De chefs, die steeds op zoek zijn naar kwaliteitsproducten, werden al gauw overtuigd door de aangeboden stalen. Ondertussen vergaarde mevrouw Vasselin zoveel mogelijk informatie bij specialisten in specerijen, aan wie zij ook haar product voorstelde. Opnieuw was het onthaal bijzonder positief. De vraag bestond dus, maar hoe was het met het aanbod gesteld? “Het is een wilde peper die de mensen lokaal voor eigen consumptie gebruiken”, weet Sandrine Vasselin. “Ik ben dus ter plaatse geweest, in deze streek waar ik nog familie heb, om na te gaan wat de ontginningsmogelijkheden waren van deze natuurlijke hulpbron. Ik heb steun gezocht bij de lokale vzw Cernadi, die in Kivu onderwijsprojecten voert.” Een uniek product voor fijnproevers Ze ging meerdere malen naar het hartje van het tropische woud, daar waar de wilde peper wordt geplukt. “Het zijn moeilijk toegankelijke plaatsen, vaak op meerdere uren stappen van het dorp. Bovendien is dit gebied niet veilig”, vertelt ze. De geplukte peper heeft de vorm van een rode bes die nadien moet worden bewerkt door wassen en drogen. 40 BECI - Brussel metropool - november 2016 Door uitdroging verliest de peper meer dan de helft van zijn gewicht. Daarna is hij klaar voor export in bulk via Goma en daarna Addis-Abeba per vliegtuig. “De ULB, waarmee we samenwerken, ontwikkelde al wat betreft de productie, de droging en de verwerking van de bessen. Allemaal volgens traditionele procedés.” De Kivupeper is voor fijnproevers bestemd. U vindt het product in sterrenrestaurants, gourmetzaken en biowinkels, waar het onder het merk Misao zal worden verkocht. Eerst prospecteerde Sandrine Vasselin de Belgische markt, maar het is nu al duidelijk dat Kivupeper ook in het buitenland liefhebbers zal vinden. En toch zal de productie, gelukkig genoeg, nooit industrieel worden. Hooguit denkt Sandrine Vasselin aan een kwekerij in de buurt van de dorpen binnen een jaar of drie, om het werk van de lokale medewerkers te vergemakkelijken. Naast de kwaliteit van het product, valoriseert het project een lokale en duurzame hulpbron. Voor de lokale bevolking betekent dit vaak betere inkomsten dan wat ze kan verkrijgen door arbeid in de mijnbouw. Deze inkomsten zullen bovendien lokaal worden herinvesteerd ten voordele van de bevolking. En ook in België zullen er banen ontstaan voor de distributie van de Misao producten. ● Informatie: www.misao.be Invest in starters Zeker doen: word lid van de gemeenschap van investeerders om jonge innoverende ondernemingen in Brussel te ondersteunen! • U neemt deel aan de economische ontwikkeling van Brussel. • U zorgt voor verscheidenheid in uw investeringen. • U geniet fiscale voordelen dankzij de ‘tax shelter’ voor startups. Hier moet u zijn: starters@beci.be

DYNAMIEK DE PRESTATIES VAN DE MENS ALS ECONOMISCHE MOTOR Word een bedrijfsatleet Onze maatschappij is volop aan het veranderen. De hiërarchische modellen van weleer ruimen de plaats voor een veel vlakkere piramide en een netwerkstructuur. De bediende wordt nu een medewerker die niet langer gehoorzaamt, maar bijdraagt. Hij voert niet gewoon uit, want hij is nu medeverantwoordelijk. D e overgang van een model waar het werk werd verdeeld, naar een nieuw paradigma waar de rollen worden verdeeld, gaat gepaard met verantwoordelijkheid voor elk individu. Dit betekent ook extra stress. De taken worden talrijker en ingewikkelder. De tijd om elke opdracht uit te voeren, vermindert en iedereen moet, ook onder stress, zijn prestaties op niveau houden. Typisch voor topatleten. Alain Goudsmet, oprichter van Mentally Fit en mental coach van Olympische sporters, merkt heel wat gelijkenissen tussen atleten en managers: aan beide kanten bestaan trainings en wedstrijden, comfortzones, ruimte voor verbetering, talent en potentieel. Daarom hanteert hij het concept van ‘bedrijfsatleet’. In zijn aanpak houdt hij rekening met vier pijlers waarop de complexiteit van de menselijke prestaties berusten: het hoofd, het hart, het lichaam en de geest. Ze worden allemaal geanalyseerd en ontwikkeld. Er wordt dus gewerkt op de mentale, emotionele, lichamelijke en geestelijke dimensies. Van deelname tot overwinning “Zelfs de beste bedrijfsatleet kan kiezen tussen verandering en vooruitgang enerzijds of weerstand en vertraging van de evolutie van de onderneming, anderzijds. Er bestaan namelijk meerdere prestatieniveaus die u van uw medewerkers kunt verwachten, zonder enig waardeoordeel. Maar de onderneming die echt het topniveau wil bereiken, zal meerdere evolutiestadia moeten overwinnen en de overstap moeten maken van een deelnamecultuur naar een overwinningscultuur.” “In de deelnamecultuur bereikt de onderneming haar doelwit wanneer ze een speler is naast de andere”, aldus Alain Goudsmet. “In de sportwereld stemt dit overeen met de eerste kwalificatie voor de Olympische Spelen.” Daarop volgt de prestatie: “We zijn erbij. Laten we dus onze kans benutten om een medaille in de wacht te slepen. Dit is de KMO die een groot internationaal contract wint.” In de overwinningscultuur volstaat het niet meer aanwezig te zijn of van medailles te dromen: u moet ze gaan halen! Dit is wat iedereen nastreeft. Een voorbeeld in de sport is Roger Federer op een tennisterrein van Wimbledon … Een dergelijke overwinningscultuur bestaat natuurlijk alleen dankzij mensen en teams. Om op lange termijn te presteren, moet de organisatie op de efficiëntie van mens en team kunnen rekenen. Vandaar de zoektocht naar een perfecte dosering van vrijheid en structuur, rollen en regels, individuele prestatie en gemeenschappelijke doeltreffendheid. Dit bereikt u niet zonder oefening en begeleiding. Zoals in de sport volstaat het niet over schitterende spelers te beschikken: ze moeten bovendien vlot samenspelen! Wat is het beste teamwerk? Hoe geeft u vrijheid zonder controle te verliezen? “Het moet worden afgebakend!’, antwoordt Alain Goudsmet. “Zo kunnen de mensen hun rol voor 100% vervullen en toch vrijheid genieten. Paradoxaal genoeg leidt de verduidelijking van de regel niet tot een beperking maar tot een bevrijding.” Dit stramien moet op zijn minst drie aspecten op elkaar afstemmen: het gemeenschappelijk doel, de regels en de rollen. “Laten we meer aandacht besteden aan het tempo dan aan de snelheid. Zoals in de F1-competitie is het niet de snelste op het circuit die zegeviert. Zoals de technici rond de formule 1 wagen, dient u in bedrijfsverband de tijd te nemen om de parameters van uw team te controleren en regelmatig te werken op de prioriteiten van uw medewerkers. Investeer in uw werkkrachten en u investeert ook in duurzame prestaties.” “Vandaag hangt het succes af van de capaciteit om werkelijk een bedrijfsatleet te worden. Daarom behandelen we managers als topsporters, teams als Dream Teams en ondernemingen als honderdjarige clubs: met de nodige nauwgezetheid, focus op prestatie en een langetermijnvisie.” ● De volgende stap Uw lichaam is uw werktuig. Ernaar luisteren en het eerbiedigen: daarom presenteren BECI en Mentally Fit een waaier van ‘bedrijfsatleten’-opleidingen, bestaande uit onafhankelijke modules van een halve dag. De volgende afspraken: 21.11 Welke verschillen tussen positieve druk en een negatieve stress? 12.12 In topconditie op het goede moment Informatie: Emilie Lessire, tel. +32 2 643 78 11 ele@beci.be BECI - Brussel metropool - november 2016 41 © Thinkstock

COMMUNITY Algemene vergadering van BECI Eer aan onze leden De algemene vergadering van BECI vereert jaarlijks de trouwste leden. Dit jaar kregen twee leden de ‘grote zilveren medaille’ voor 75 jaar lidmaatschap. ADB en Drugmand & Meert zijn namelijk lid sinds 1941. Zeven organisaties kregen een onderscheiding wegens 50 jaar lidmaatschap en negen andere voor 25 jaar. De heer Christophe Drugmand, gedelegeerd bestuurder van Drugmand & Meert Ets., ontvangt het diploma voor 75 jaar lidmaatschap uit de handen van BECI Voorzitter Thierry Willemarck. Dorel Belgium, hier vertegenwoordigd door de heer Ingmar van den Berg, commercieel directeur: 50 jaar lidmaatschap bij BECI. De heer Charles Simar, zaakvoerder van de firma Psimar. Eveneens 50 jaar lidmaatschap voor Laretex, vertegenwoordigd door de heer Gregory Dehandschutter. De kleine gouden medaille voor Mr Lambert van Deuren, advocaat. De heer Rudolf Mecs, Managing Director van Studio Tech. De medailles voor 2016 Grote zilveren medaille (75 jaar lidmaatschap) • ADB • Drugmand & Meert Ets. De heer Theo De Beir (Agrementor Brussels) krijgt de bronzen medaille voor 25 jaar lidmaatschap. De heer Angelo Portolani, zaakvoerder van B.C.D. Express. Kleine gouden medaille (50 jaar lidmaatschap) • Dorel Belgium • Jones Lang LaSalle • Laretex • Michel Van de Wiele • PwC - PricewaterhouseCoopers Belgium • Randstad Group Belgium • van Deuren Lambert Kleine bronzen medaille Een bronzen medaille voor de heer JeanThierry Snyers d’Attenhoven, van het Center for Creative Leadership. 42 BECI - Brussel metropool - november 2016 Mevrouwen Ségolène Geeraert (links) en Françoise Vidts, van het kantoor Matray, Matray & Hallet, naast de heer Thierry Willemarck. (25 jaar lidmaatschap) • Agrementor Brussels • BCD Express • Center for Creative Leadership • Dartevelle Pierre • Devimo-Consult • Ef Education • Matray, Matray & Hallet • Psimar • Studio Tech

COMMUNITY Een informatiesessie als appetizer voor de lancering, in januari, van onze tweede vormingscyclus Milieubeheer. Eind september onthaalde onze partner KBC Brussels een discussiepanel van de Transmission Hub. Van links naar rechts: Myriam Malou (MM Management), Anne Bataille (Créaset), Olivier Kahn (moderator), Luc Van Acker (Nickel Car) en Isabelle Hamburger (Vervloet). Om de week van de mobiliteit af te ronden organiseerden BECI, Brussels Metropolitan, KBC Brussels, Brussel Mobiliteit en de Brusselse ministers van Mobiliteit en Economie het event Mobile Together, onder het thema ‘Ondernemen en mobiliteit: zullen starters de mobiliteit in Brussel kunnen redden?’ Op 6 oktober nam bij Google een honderdtal personen deel aan de e-Day, die zich toespitste op digitalisering en het gebruik ervan in de elektronische en internationale handel. Het Stage Networking Event, op 11 oktober: een samenkomst tussen werkgevers en de wereld van het onderwijs, in aanwezigheid van minister Gosuin. BECI - Brussel metropool - november 2016 43

COMMUNITY NEWS LEDENTREFPUNT ISOPIX, an experienced team of professional photographers Portraits of business leaders - Conferences - Business reports - Business reception - Year reports - Brochures - Press releases and Press Conferences - Cocktails - Inaugurations - Exhibitions - Working lunches. Increase the image of your business through the work of professional photographers who know how to establish good contact to put at ease the person who’s being photographed. Our experience in this field is a guarantee for quality images and remarkable creativity. We have photographers in Brussels and all over Belgium and a network of photographers in most European countries. Contact us: Bernadette Lepers: bernadette.lepers@isopix.be Tel +32 2 420 30 50 Our portfolios: http://corporate.isopix.be 600 000 bezoekers voor de Open Bedrijvendag Ongeveer 600.000 mensen namen op 2 oktober in gans het land deel aan de Open Bedrijvendag. Tijdens dit initiatief, waar BECI als partner optreedt, openden meer dan 300 ondernemingen hun deuren voor het publiek. ‘Iedereen geconnecteerd’, luidde het thema van deze 23e editie. De dag focuste bovendien op recycling en afvalbeheer, en de deelname van starters. Zo konden 13 ondernemingen die minder dan drie jaar oud zijn, op zondag 2 oktober het publiek onthalen. De Open Bedrijvendag is bedoeld om de interne activiteit van ondernemingen beter bekend te maken, een kijkje te nemen achter de schermen en enkele productiegeheimpjes vrij te geven in fabrieken en ateliers die meestal niet voor bezoek toegankelijk zijn. Enkele veelzeggende cijfers over de opkomst: 10.500 bezoekers op de verscheidene Infrabel sites, 44 BECI - Brussel metropool - november 2016 7.000 bezoekers bij SCA Hygiene Products (ex Mabelpap) in Stembert, 1.300 in het Domaine du Chant d’Eole, in Quévy-le-Grand, 1.300 bij BMW Brussels, 750 bezoekers bij Westinghouse in Nijvel, 800 in de Brasserie de Namur en 400 bezoekers bij TVH Equipment in Nijvel. In Vlaanderen openden de ondernemingen hun deuren onder het thema ‘S.T.E.M.’. Dat staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. De volgende editie van de Open Bedrijvendag is gepland op 1 oktober 2017. Ondernemingen kunnen nu al registreren. Informatie: http://www.jde.be/entreprises De Belgen en hun smartphone De Global Mobile Consumer Survey van Deloitte polste in meerdere landen naar de gewoonten van mobiele telefoongebruikers. In 2016 bracht de studie voor België meerdere trends aan het licht. Zo bijvoorbeeld dat drie Belgen op vier tegelijk een smartphone en een laptop bezitten. 23% gebruikt wekelijks zijn mobiele telefoon om websites te bezoeken of shopping apps te gebruiken. Slechts 4% gebruikt de smartphone om een product te betalen. De mensen zijn eerder geneigd hun telefoon op drukke momenten ter hand te nemen dan tijdens pauzes of ontspanning. En meer dan de helft van de Belgische gebruikers grijpt naar zijn telefoon binnen de 30 minuten na het ontwaken. “Ons onderzoek maakt duidelijk dat de Belg een voorkeur heeft voor zijn smartphone boven alle andere apparaten. Hij wil vlotjes online kunnen gaan, waar hij zich ook bevindt – en op elk ogenblik van de dag”, verduidelijkt Vincent Fosty, TMT Industry Leader bij Deloitte. “Opvallend genoeg gebruiken de mensen hun telefoon eerder als ze naar de televisie kijken of wanneer ze aan het werk zijn, dan tijdens rustperiodes, zoals op de trein of de bus.” Uit de studie vernemen we bovendien dat het succes van de smartphone in België de prestaties van

COMMUNITY NEWS andere apparaten overschaduwt. De overstap naar 4G volgt een stijgende lijn (4G is nu het belangrijkste datanetwerk), maar Wifi geniet nog steeds veel vertrouwen (de voorkeur van twee gebruikers op drie). Volgens het onderzoek van Deloitte gebruikt slechts één op vier mensen tussen 18 en 24 zijn mobiele telefoon dagelijks om te bellen. Sms’jes blijven de meest populaire communicatiemethode onder alle leeftijdsgroepen. Sociale netwerken hebben de plaats van e-mail ingenomen, maar dit laatste blijft nog steeds erg populair. Info : www2.deloitte.com/be Bruxelles Formation huldigt een nieuw gebouw in Bruxelles Formation en minister Didier Gosuin, belast met beroepsopleiding, huldigden op 16 september het gebouw in dat op nummer 157 van de Adolphe Maxstraat, voortaan onderdak biedt aan het centrum bf.bureau & services, de nieuwe Espace Public Numérique de Formation (EPN) en het referentiecentrum beezy. brussels. werkruimte en een vormingsaanbod voor alle Brusselse werkzoekenden. Dit alles wordt nog aangevuld door een reeks diensten (toegankelijke werkruimte, beschikbaarheid van computers, e-learning platform enz.). Van zijn kant bestaat het referentiecentrum beezy.brussels, dat zich toespitst op stedelijke beroepen en het openbaar ambt, sinds december 2012. Zijn rol bestaat erin deze beroepen te promoten en voor te bereiden op de examens van de Selor en de DBDMH. LEDENTREFPUNT Brussels Innova 2016: een explosieve 65e editie! De uitvindersbeurs Brussels Innova vindt plaats van 17 t.e.m. 19 november 2016 in Hal 10 van Brussels Expo: kom en ontdek de geheimen van de Big Bang! Welke uitvindingen zijn dit jaar ontsproten aan de bruisende breinen van onderzoekers, creatieve geesten en uitvinders uit de hele wereld? Ontdek het in de kleurrijke gangen van Hal 10 van Brussels Expo tijdens deze nieuwe editie van Brussels Innova! Hier ziet u een aantal verbazingwekkende uitvindingen en innovaties. Zoals elk jaar worden de beste uitvindingen en innovaties beloond tijdens de prijsuitreiking van de wedstrijd Brussels Eureka, die plaatsvindt op zaterdag 19 november 2016. Brussels Innova staat niet alleen voor 250 internationale innovaties die worden getoond in de Belgische en internationale paviljoens, maar ook voor: Een tentoonstelling over de geheimen van het universum “Deze nieuwe toegankelijke vestiging in het centrum van Brussel focust op de beroepen van de tertiaire sector en getuigt van onze innovatiewil op het vlak van beroepsopleiding. Tegelijk zorgt het voor een toenadering tussen vormingsspecialist Bruxelles Formation en tewerkstellingsspecialist beezy.brussels”, verklaarde minister Gosuin. Het centrum bf.bureau & services organiseert kwalificerende vormingen met de hulp van verscheidene partners, meer bepaald voor een aantal knelpuntberoepen. Het is toegankelijk voor elke Brusselse werkzoekende en gebruikt momenteel 31 cursuszalen (waarvan 16 met computerapparatuur), verdeeld over zes verdiepingen. De EPN Formation is bedoeld om activiteiten op afstand aan te moedigen en te ontwikkelen, dankzij een BECI - Brussel metropool - november 2016 45 De tentoonstelling «Het universum: Kant A – Kant B» neemt u mee op ontdekking van onze moderne kijk op het Universum en zijn geheimen. Ideeën vinden elkaar dankzij de deeleconomie Door de deeleconomie kunnen onderdeeltjes van elementaire ideeën worden samengevoegd om de innovatie te versnellen, dankzij collectieve intelligentie. Kom naar Innova 2016 en word de ontdekkingsreiziger van het universum van morgen! Info: 17-19/11/2016 10 tot 18 u (zaterdag tot 17u) Gratis toegang op www.brussels-innova.com

COMMUNITY NEWS LEDENTREFPUNT FacilityLockers lanceert een collibeheerdienst Het bedrijf beschikt over een ruime ervaring in het ontwerp van communicatiecampagnes op allerlei ondergronden en in allerlei media. Onlangs lanceerde het bureau het nieuwe product ‘Brussels EventWire’, voor klanten die de resultaten van hun seminars en conferenties binnen 24 uur op de sociale netwerken, via video’s, interviews en persberichten wensen te verdelen en bekend te maken. Informatie: www.communicationpackage.com Cécile Jodogne op bezoek bij Telelingua Telelingua International ontving in zijn Brusselse kantoren Cécile Jodogne, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Buitenlandse Handel. Daar waar FacilityLockers zijn geïnstalleerd, wordt de ontvangst van online aankopen binnenkort letterlijk zo eenvoudig als het openen van een deur. De in 2013 opgerichte onderneming biedt de installatie van intelligente locker-systemen aan. Ze zijn bestemd voor residentiële gebouwen en kantoren in België. Deze Brusselse startup ontwikkelde dus een logistieke oplossing voor het welbekende «last-mile delivery» probleem. De lockers beperken zich niet tot de ontvangst van colli. Dankzij de beheersoftware wordt de geadresseerde onmiddellijk per e-mail of sms verwittigd van de aankomst van het pakje. Met een uniek toegangscode kan hij dan de locker openen en het pakje in ontvangst nemen. Het merendeel van het proces verloopt dus automatisch. Meteen ook het einde van de overwerkte receptionistes en van de pakjes die zich opstapelen omdat ze nog niet werden opgehaald. Meer over de FacilityLockers op de website. FacilityLockers Spiraalbuisstraat 18, 1050 Elsene www.facilitylockers.com - info@facilitylockers.com Telelingua is een vertaalbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het projectbeheer van meertalige technische, medische en farmaceutische vertalingen. De minister zei onder de indruk te zijn van de dynamiek van deze 100 % Belgische onderneming die haar diensten aanbiedt over de hele wereld en bovendien prijzen in de wacht sleepte als de Best Exporter Company in 2011 en de Brussels Best Exporter Award (categorie diensten) in 2013. Communication Package viert vijfjarig bestaan Het bureau Communication Package viert zijn vijfde verjaardag en aanzienlijke verwezenlijkingen, zoals een preselectie binnen het MCI consortium, om bijstand te leveren aan het Directoraat Generaal van de Internationale Samenwerking en Ontwikkeling bij de Europese Commissie (DG DEVCO-EuropeAid) in de wereldwijde verspreiding van zijn initiatieven. “Deze nieuwe referentie bevestigt onze ervaring met de aanbestedingen van de Europese Commissie en onderstreept de kwaliteit van ons werk. Wij positioneren ons als een team communicatiedeskundigen voor samenwerking en ontwikkeling, voornamelijk in het raam van de externe projecten die de Europese Unie in Afrika en Latijns-Amerika voert”, verklaart Carlos Corao, algemeen directeur van Communication Package. 46 BECI - Brussel metropool - november 2016 «Het is fascinerend om zien hoe deze Brusselse KMO al 30 jaar lang blijft groeien in een sector die constant in beweging is en waarin de concurrentie wereldwijd is. Het bewijst dat je ver kan geraken met de juiste knowhow en vooral inzet, niet alleen van de directie maar van het hele team», zei de minister. De minister was getuige van het hele serviceproces bij Telelingua, vanaf de ontvangst van een brondocument tot de levering van de afgewerkte vertaling. «In de huidige globalisering helpen wij onze klanten hun exportcijfers te verhogen door hun documenten en communicatie aan te passen aan de markten waarop zij zich richten. De wereld ligt aan hun voeten, dankzij vertaling», aldus Jean-Didier Boucau, CEO van de Telelingua-groep Telelingua werd in 1985 in Brussel opgericht en telt vandaag in totaal acht filialen in de Verenigde Staten, Europa en China. De groep heeft ongeveer 220 mensen in dienst, waarvan een vijftigtal in Brussel. Informatie: www.telelingua.com

DE ADRESSEN FRITUUR DE SPIEGEL Koningin Astridplein – 1090 Jette CHEZ CLEMENTINE Sint-Jobsplein 40 – 1180 Ukkel CHEZ FERNAND Georges Henrilaan 187 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe FRITUUR LA BARRIERE Parklaan 5 – 1060 Sint-Gillis FRIT’FLAGEY Flageyplein – 1050 Elsene ZOOM BRUSSELSLIFE Frietkoten in Brussel Zin in aardappelen die op-en-top Belgisch bereid zijn? In de hoofdstad wemelt het van de frietkoten en ze zijn vaak een omweg waard! Op ons menu: de beste Brusselse frietkoten om een kleine, middelgrote of grote portie frieten naar binnen te werken ... Frédéric Solvel & Hélène REMY Brussel bezoeken zonder een puntzak friet te proeven is majesteitsschennis! Maar we willen koning Filip niet krenken... hier volgen een paar adresjes waar je dit wonder van de Belgische gastronomie kunt proeven zoals de traditie het wil! Elke Brusselse buurt heeft zo haar EIGEN topkot ... een adres dat hele hordes lokt, maakt niet uit hoelang de wachtrij is! Brussel, een stad waar het er heet aan toegaat De bekendste frituren in Brussel, zoals Frituur De Spiegel, Chez Clémentine, Chez Fernand of Frituur La Barrière (frituur van het park), herken je makkelijk aan de file die er staat. Inderdaad, de wachttijd is een teken van kwaliteit en kwaliteitsfrietjes moet je verdienen! Frit’Flagey is niet alleen bekend om zijn stek op het Flageyplein, maar ook een monument in het genre. Ook hier moet je geduld oefenen! Het gerucht doet de ronde dat frituur “Chez Antoine” op het Jourdanplein het klassement aanvoert. Hoewel niet iedereen het erover eens is dat het het beste frietkot in Brussel is, is dat adres alvast het populairste in de hoofdstad. In het stadscentrum kun je voor een democratisch prijsje en snelle service op elk uur van de dag (en vooral nacht) terecht bij Fritland. FRITUUR CHEZ ANTOINE Jourdanplein 1 – 1040 Etterbeek FRITLAND Henri Mausstraat 49 – 1000 Brussel FRITUUR TABORA Taborastraat 2 – 1000 Brussel FRITUUR BOMPA Kroonlaan 71 – 1050 Elsene FRITUUR MERCIER Kardinaal Mercierplein 1 – 1090 Jette FRITUUR PANNENHUIS Charles Demeerstraat - 1020 Laken FRITUUR CHARLES Dumonplein 24 – 1150 Sint-Pieters-Woluwe FRITUUR RENE Verzetsplein 14 – 1070 Anderlecht Klein maar dapper Sommige kleine tentjes zoals Frituur Tabora of Frituur Bompa verdienen ook een vermelding. Ze zijn hun gewicht in goud waard ... of goudgele frieten natuurlijk! In Jette kun je bij frituur Mercier je frietjes op het terras of in een café op het Kardinaal Mercierplein nuttigen. Naast metrostation Pannenhuis kent de cuisson van aardappelen geen geheimen meer voor Steve, de sympathieke uitbater: proef zijn frietjes en ze laten je nooit meer los! Wie nog een hongertje heeft na een avond stappen: bijna al zijn frietkoten zijn de hele nacht open. Monumenten Met de paplepel ingegoten … Flink wat Brusselse frietkoten beheersen de kunst om patatjes goudgeel te bakken al generaties lang: in Frituur Charles op het Dumonplein van Sint-Pieters-Woluwe en in Frituur René op het Verzetsplein van Anderlecht staat het vet nu al 50 jaar heet. BECI - Brussel metropool - november 2016 47

BRUSSELSLIFE NIET TE MISSEN MET HET GEZIN 25.11 | 01.01.2017 WINTERPRET Een maand lang maakt kerstmagie zich meester van het Brusselse stadscentrum. Meer dan 200 chalets, paardenmolens, een reuzenrad, schaatsbaan en een gigantische kerstboom op het mooiste plein ter wereld. Stadscentrum | Gratis | www.visitbrussels.be 19.11 | 27.11 WOONBEURS COCOON Fans van mooie interieurspulletjes kunnen hier weeral hun hart ophalen. 10 dagen lang tonen meer dan 200 exposanten hun laatste nieuwe snufjes. Van de keuken over verlichting tot de badkamer ... hier vindt iedereen wat naar zijn smaak, portemonnee en stijl. Brussels Expo | € 8 online | www.cocoon.be 26.10.16 | 05.03.17 PICASSO. SCULPTURES TENTOONSTELLING Meer dan 80 sculpturen staan hier te kijk. Ze drukken de onpeilbare creatieve kracht uit van een kunstenaar die bleef innoveren door allerlei materialen en technieken toe te passen. BOZAR | € 19 | www.bozar.be 03.12.2016 SINTERKLAASSTOET Het is stilaan een traditie: elk jaar trekt Sinterklaas door de straten in het stadscentrum om dan vanop het balkon van het stadhuis lekkers rond te strooien. Grote Markt | Gratis | www.ilotsacre.be AVONDACTIVITEITEN 02.12 | 09.12 FESTIVAL VAN DE MEDITERRANE FILM Een week lang palmt het Med, voor intieme vrienden, de Botanique, Cinéma Aventure en Bozar in. Tientallen films uit de regio rond de Middellandse Zee gaan de strijd met elkaar aan. Brussels Gewest | van € 5 tot € 10 www.cinemamed.be 24.09.16 | 22.04.17 ANIMA ZATERDAGEN Op zaterdagmiddag verwennen we onze oogappeltjes met een heleboel korte tekenfilms. Flagey | € 5 per sessie | www.animafestival.be 10.12 | 29.12 DE NOTENKRAKER THEATER De kleinste ukjes ontdekken Hoffmanns toverachtige sprookje op muziek van Tsjaikovski. Théâtre Royal du Peruchet | € 9 www.theatreperuchet.be ONDER DE LOEP — CULTUUR Het TTO krijgt een nieuwe zaal Het Guldenvliestheater huldigt een tweede zaal in op zaterdag 22 november 2016: de Little TTO. Guldenvliestheater Guldenvliesgalerij 396 1050 Elsene www.tto.be Daarmee wordt een oude droom waar ... het vermaarde theater aan de Naamsepoort opent eindelijk zijn kleinkunsttheater. “Niet te afgeborsteld, niet geschilderd, een beetje rock-’n-roll, de Little TTO is een wildebras, maar zal altijd opkijken naar zijn grote broer …” Dat is het doel van Nathalie Uffner, artistiek directeur van het TTO. De zaal is intiemer dan de eerste en biedt ruimte voor een honderdtal zitjes. Intiem, maar ook moduleerbaar: er komen voorstellingen met zitplaatsen of met staanplaatsen. 48 BECI - Brussel metropool - november 2016 50.000 euro in 30 seconden Om dit project in goede banen te leiden lanceerde het Guldenvliestheater een crowdlending-actie (particulieren lenen rechtstreeks aan een onderneming) in maart 2016. Het theater had 50.000 euro nodig om zijn budget voor de renovatiewerken in de tweede zaal rond te krijgen. Dat bedrag van 50.000 euro was al bereikt na 30 seconden! Het moet gezegd dat het rendement interessant was voor investeerders: 7 % op 4 jaar! 24.11 | 27.11 NOCTURNES VAN DE ZAVEL Sinds een vijftiental jaar nodigen 150 handelaars in de Zavelbuurt het publiek hartelijk uit om rond te kuieren op het charmante plein en in de omliggende straten, rijkelijk versierd vlak voor de eindejaarsfeesten. Zavel | € 9 | www.sablon.org 12.11 | 27.11 FESTIVAL ARS MUSICA Editie 2016 van dit internationale festival voor hedendaagse muziek staat in het teken van Japan. In totaal staan er ruim 50 concerten op het programma op een twintigtal locaties, waaronder de BOZAR en de Botanique. Brussels Gewest | vanaf € 7 www.arsmusica.be Hélène Remy © Cinéma Public film

BRUSSELSLIFE BRUSSELAAR VAN DE MAAND Alex Vizorek is helemaal geen bedreigd kunstwerk Net als Walter stapte Alex Vizorek met succes de planken op. Hij is radiomaker op France Inter en tegenwoordig zien we hem ook regelmatig op tv. Hij heeft nog maar pas zijn diploma van Solvay op zak, maar beseft al dat hij geen alledaagse weg zal inslaan. Alex gaat studeren aan de gerenommeerde Cours Florent en legt zich erbij neer dat ook deze richting niet tot een carrière à la Delon zal leiden. Hij schrijft zijn eigen show: “Alex Vizorek is een kunstwerk”. In de titel zie je de arrogantie van sommige Solvay-oud-leerlingen en hun overdosis zelfvertrouwen. Van het podium naar de studio Al snel na zijn show - aangepord door de jonge, hoger, en hoger, en hoger rijzende Verrassende zijsprong: Solvay-alumnus stapt podium op met zijn fratsen WIST JE DIT? Het bekende deuntje “Kili Watch” is Brussels In de jaren ‘60 weerklinkt een vrolijk deuntje op de internationale rockscene: Kili Watch. Wist je dat er vier Brusselaars achter de liedjestekst schuilen? Kili kili kili kili watch watch watch watch ké um ken ké ala… Je hebt het melodietje zeker al meegeneuried, zonder te vermoeden dat het Brussels is. In 1960 schuimen acht jonge muzikanten de hippe feestjes in de hoofdstad af om de Brusselse jeugd aan het dansen te brengen. Ze laten zich “La Jeune Equipe” noemen. Begin juli mag de groep het verjaardagsfeest van een nieuwe club op de Grote Markt opluisteren. De zaak heet “Les cousins” naar de nieuwste film van Chabrol en is zo klein dat er maar vier leden van de groep binnen kunnen. Het is een waar succes. Ze worden ontdekt door een Belgische platenbaas en “The Cousins” nemen hun eerste titel op in studio Philips, op enkele passen van het Kapelplein … Ze krijgen als eerste Belgische artiesten een gouden plaat voor een rock-’n-rollnummer. Olivia Regout BECI - Brussel metropool - november 2016 49 producer Giles Morin (van Kings of Comedy) - stapt hij in Les Enfants de Chœur op Vivacité. Vervolgens maken Vizorek en zijn vis Sigmund zich meester van het tv-scherm op zondag, op de RTBF. Zijn straffe koffie vrolijkt de ochtenden bij La Première op. Nadien laat France Inter zijn oog op hem vallen in Parijs, waar hij Charline Vanhoenacker als sidekick krijgt. Sindsdien lijkt het hek van de dam! Alex’ agenda is goedgevuld: elke dag een uitzending voorbereiden, een radiocolumn dinsdagochtend, comedy op woensdag, La Première donderdag, France 5 vrijdag en in het weekend op de planken. Kortom, Alex is een werkezel met humor, want tussen alle bedrijven door moet hij ook nog een stapje in de wereld zetten om stof voor zijn werk te vinden. “Rijk ben ik niet, maar ik kan wel zeggen dat ik hetzelfde verdien als mijn jaargenoten aan de ULB,” buldert hij van het lachen. Uit het oog. In het hart Alex woont bijna permanent in Parijs en gaat daar naar shows van zijn landgenoten kijken. Spijtig genoeg komen sommige pleziertjes er niet meer zo vaak van: schransen bij Relais St Job, neerstrijken op zijn geliefde markt op het Kasteleinsplein, met volle teugen genieten in La Bastoche aan het kerkhof in Elsene, zijn café Montmartre en natuurlijk de Comedy Club. “Gelukkig vond Virginie Hocq voor ons een echt Belgisch frietkot, vlakbij de Grands Boulevards. Daar bakken ze de frietjes twee keer en krijg je er een fris pintje bij,” legt hij uit. Pierre Chaudoir © www.cdandlp.com © Mathieu Buyse

BRUSSELSLIFE TOP BRUSSELSLIFE TOP 5 van kunstwerken in de Brusselse metro De 69 Brusselse metrostations vormen de grootste ondergrondse kunstgalerij in Brussel. Meer dan 80 werken van Belgische kunstenaars sieren de stations, perrons en gangen. Frédéric SOLVEL 1 Hallepoort: François Schuiten Passage inconnu 2 Voor zijn monumentale werk aan de Hallepoort bedacht François Schuiten een universum dat rechtstreeks wortelt in zijn stripverhalen die hem in 2002 de grote prijs van het stripfestival in Angoulême opleverden. Het werk is in harmonieuze kleuren gehuld en oogt tegelijk modern en authentiek. De wolkenkrabbers wijzen naar de oppervlakte, terwijl de oude tram 81, net als in station Beurs, zijn opvolgers voorbij ziet rijden met de Hallepoort op de achtergrond … Stokkel: Hergé Kuifje in de metro Kuifje zie je overal in Brussel en Brussel zie je overal in de avonturen van de reporter uit Le Petit Vingtième. Op twee bas-reliëfs aan weerszijden van de perrons staan meer dan 140 figuren uit Kuifje-albums afgebeeld, tot groot plezier van pendelaars van 7 tot 77 jaar. Kuifje opent de stoet, gevolgd door personages die hij overal ontmoette, van Congo tot San Theodoros. 3 Vandervelde: Paul De Gobert – De grote mol en de kleine schilder Sta je in station Vandervelde te wachten, dan maak je met Paul De Gobert een reis door de tijd. Zijn acrylfresco’s tonen de omgeving rond het station voordat die ten prooi viel aan de verstedelijking: de Woluwevallei, haar dalen en enkele huizen. De vier jaargetijden volgen elkaar op in de schilderingen en ondertussen neuriet jouw metrobuur, die een wachtdeuntje te horen krijgt aan de lijn, Vivaldi ... 4 Weststation: Stephan Vanfleteren Mode in retro Voor zijn portrettengalerij in het Weststation bedacht Stephan Vanfleteren een origineel recept: creaties van grote Belgische ontwerpers worden gedragen door eendagsmannequins. Prent je de gezichten goed in... misschien kruisen ze je wel in de metro. 5 Montgomery: Jean-Michel Folon Magic City We hoeven Folon, zijn affiches en vliegende mensen niet meer voor te stellen ... tussen 1975 en 1983 sloten ze het nachtprogramma op Antenne 2 af. De muurschildering die de kunstenaar maakte, brengt enkele magische zonnestralen tot in het ondergrondse metronet. 50 BECI - Brussel metropool - november 2016 © luniversdezoe.files.wordpress © www.brusselspictures.com © stibstories.be/flickr

COMMUNITY TOETREDINGSAANVRAGEN DOOR VOORLEGGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR Almedia Sergio NP Louis Schmidtlaan 2D - 1040 Brussel afg.: Sergio Almeida Ancropic - Adventech/Trekk4x4 BVBA Mercuriusstraat 24 - 1930 Zaventem Nace: 29201 - Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen 29320 - Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen 45111 - Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) afg.: Antonin de Crombrugghe C-UP NP Boondaalse Steenweg 349 - 1050 Brussel Nace: 70220- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 82990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g 96099 - Overige persoonlijke diensten afg.: Marius Magy Compass Management BVBA Warandeveldstraat 64 - 1120 Brussel Nace: 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 82990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. afg.: Vincent Nanni EFJ Consult EBVB Woluwelaan 115 - 1831 Diegem Nace: 49410 - Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 51210 - Goederenvervoer door de lucht 5229043 - Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer afg.: Jamal El Farouri Entreprises Générales du Bâtiment Orban NV Orbanlaan 209 - 1150 Brussel Nace: 41201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen afg.: Danielle Orban Environment & Economics for Total Quality VZW Windmolenberg 5 - 1200 Brussel Nace: 71121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters afg.: Pascale Sinnaeve Epidote Consulting BVBA Louizalaan 367 - 1050 Brussel Nace: 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 82990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. afg.: Cédric Garrigues Ezzaoui Nisrine NP Kasteel Beyaerdstraat 48 - 1120 Brussel afg.: Nisrine Ezzaoui G.E.I. Génie Civil NV Mozartlaan 4 - 1620 Drogenbos Nace: 7112101 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz. 7112102 - de industriële vormgeving 7112104 - Uitwerking van afg.: José Dermont GTG Sports VOF Mechelstraat 124 - 1850 Grimbergen Nace: 46190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 90021 - Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 93199 - Overige sportactiviteiten, n.e.g. afg.: Tom Gillis Haulot Roxane NP Alsembergse Steenweg 295 - 1190 Brussel Nace: 55100 - Hotels en dergelijke accommodatie 86909 - Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. - afg.: Roxane Haulot IQ-KBE - Koezio NV Werkhuizenkaai 163 - 1000 Brussel Nace: 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 82990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. afg.: Philippe Crickx J’adore BVBA Kersbeeklaan 308 - 1180 Brussel Nace: 10820 - Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 46389 - Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 47242 - Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels afg.: Frederik Bernard JohnRizzo BVBA de Wansijnstraat 44 - 1180 Brussel Nace: 4321102 - onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) 58290 - Overige uitgeverijen van software 62020 - Computerconsultancy-activiteiten afg.: John Rizzo Low Europe BVBA Wetenschapsstraat 14 - 1040 Brussel Nace: 64200 - Holdings 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering afg.: Sally Low Move2 NVBA Rue Grande Duchesse Charlotte 28 - 9515 Luxembourg afg.: Jean-Luc Hannosset de Moxhe Raquez Estelle NP J.B. Vandenboschstraat 76 - 1652 Alsemberg afg.: Estelle Raquez Starleads NV Frankenstraat 79 - 1040 Brussel afg.: Alexis le Holey TAG / Mini Archi BVBA Regentlaan 24A - 1000 Brussel Nace: 74104 - Activiteiten van interieurdecorateurs 74109 - Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 74201 - Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen afg.: Ana Maia Van der Poorten drukkerijk NV Diestsesteenweg 624 - 3010 Kessel-Lo Nace: 18120 - Overige drukkerijen afg.: Dirk Van der Poorten INDEX VAN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES DIE IN DIT NUMMER STAAN ADB Agrementor Brussels Atrium Audi Awex BCD Express BeCRO BioLogical Solutions BMW Brussels Brasserie de Namur Bright Expats Brussel Invest & Export Brussel Mobiliteit Brussels Metropolitan Brussels Waste Network Bruxelles Formation Bureau Économique de la Province de Namur Center for Creative Leadership Cernadi CGSP Chameleon Chez Antoine Chez Clémentine Chez Fernand Coca-Cola Communication Package Créaset Deloitte Devimo-Consult Domaine du Chant d’Eole Dorel Belgium Dove Drugmand & Meert Ets. Ef Education Enterprise Europe Network 42 42 11-12 6-8 11-12 42 15-16 36 44-46 44-46 32-34 11-12 ; 15-16 43 43 36 44-46 24 42 40 5 19-21 47-50 47-50 47-50 15-16 44-46 43 30 ; 44-46 42 44-46 42 36 42 42 22 ; 24 ; 27 Euroclear European American Enterprise Council Expat Welcome Desk FacilityLockers Febelfin Flanders Invest & Trade Fost Plus Frankenhuis Frit’Flagey Fritland Frituur Bompa Frituur Charles Frituur De Spiegel Frituur la Barrière Frituur Mercier Frituur René Frituur Tabora Google Impulse Infrabel ING Innova Isopix IZEO Jones Lang LaSalle KBC Brussels Kruidvat Laretex Maroc Export Mastercard Matray, Matray & Hallet Mentally Fit Mercer Mini Archi Misao 6-8 24 32-34 44-46 15-16 11-12 ; 24 36 27 47-50 47-50 47-50 47-50 47-50 47-50 47-50 47-50 47-50 43 11-12 ; 15-16 ; 27 44-46 6-8 44-46 44-46 38-39 42 43 36 42 11-12 6-8 42 41 32-34 19-21 40 MIVB MM Management Mode and Design Center Brussels NATO Nestlé Belgilux Nickel Car NKVK-Beluned Ogone Oribany Pipaillon Psimar PwC - PricewaterhouseCoopers Belgium Randstad Group Belgium Rigobert Rijskdienst voor Ondernemend Nederland SCA Hygiene Products SD Worx Siamu Studio Tech Suez België Swift TaleMe Telelingua International Théâtre de la Toison d’Or Trenker TVH Equipment Unilever Val-i-Pac Veramtex Vervloet Visit Brussels Vlaio VUB Westinghouse 38-39 ; 47-50 43 27 5 15-16 43 28 6-8 27 22 42 42 42 4 27 44-46 32-34 38-39 42 36 6-8 27 44-46 47-50 19-21 44-46 36 36 27 43 15-16 24 5 44-46 BECI - Brussel metropool - november 2016 51

COMMUNITY AGENDA aan de hand van krachtige grafieken in Excel! 06.02.2017 Management & RH, Personal Improvement Tot 04.2017 It’s co-solutions Time! 09.11.2016 Maak van uw evaluatiegesprekken een beleidsmiddel voor motivatie 21.11.2016 Wat is het verschil tussen positieve druk en negatieve stress? 02.12.2016 Inspirerende leider, efficiënte manager en motiverende coach: leer verschillende rollen te spelen 12.12.2016 In topvorm op het juiste ogenblik Handelsrecht Tot 02.2017 Cycle de formation à la médiation civile et commerciale (1) Verkoop, marketing en bedrijfscommunicatie Tot 04.2017 It’s co-solutions Time! 17.11.2016 LinkedIn & Twitter: de winnende combinatie voor B2B-zichtbaarheid! 17.11.2016 Een geslaagd event organiseren 01.12.2016 Hoe u uw verkoopprocedure op de aankoopcyclus van de klant afstemmen, dankzij de Buying Clock® 08.12.2016 Onderhandelen: win-win attitude... 09.12.2016 Maak het beheer van uw sociale netwerken makkelijker met Hootsuite! 15.12.2016 Het is waar, het staat in de krant: hoe omgaan met de pers? 16.02.2017 Boeiende en overtuigende presentaties met PowerPoint 18.05.2017 Ontwerp onweerstaanbare e-mails die uw doelpubliek aanzetten tot lezen! ICT 22.11.2016 Doe uw gegevens voor zich spreken 52 BECI - Brussel metropool - november 2016 Een gratis persoonlijke assistent, bestaat dat echt? Absoluut: Outlook! 20.04.2017 Excel: hoe haal je in slechts 3 muisklikken waardevolle informatie uit een database? ➜ Emilie Lessire +32 2 643 78 11 – ele@beci.be Opleidingen op maat U vindt de opleiding niet die u zoekt? Contacteer ons! Ons opleidingsaanbod wordt opgesteld in functie van de vragen die u ons stelt. U wilt uw vaardigheden ontwikkelen, uw medewerkers beter laten presteren, de teamgeest in uw onderneming versterken? ➜ Emilie Lessire +32 2 643 78 11 – ele@beci.be Sociale wetgeving 07 of 10.11.2016 Protection des données à caractère personnel : nouveautés et impacts sur votre gestion RH (2) 08, 15, 22 en 29.11.2016 L’essentiel du droit du travail (1) 14.11.2016 Tout savoir sur le règlement de travail (2) 17.11.2016 Sécurité au travail, risques industriels et terrorisme : quelles obligations, quelles responsabilités ? (1) 24.11.2016 Slimme extra-legale voordelen ➜ Frédéric Simon +32 2 643 78 17 – fs@beci.be Milieu, stedenbouw, mobiliteit Tot 06.2017 Opleidingscyclus Milieubeheer 2016-2017 ➜ Laura Rebreanu +32 2 643 78 26 – lr@beci.be Bedrijfsoverdracht 24.11.2016 Hub Overdracht – Speed dating 01.12.2016 Hub Overdracht – Discussiepanel ➜ Erick Thiry +32 2 643 78 36 – eth@beci.be (1) Enkel in het Frans (2) 09.11.2016 Idées reçues en matière de prestations de service sur le marché français (1) 16.11.2016 Vente en ligne: la TVA sur le marché belge et étranger (1) 16 tot 20.11.2016 Food B2B meetings België-Frankrijk 24.11.2016 Impact van het nieuw douanewetvoek voor import- en exportbedrijven 29.11.2016 Se faire payer par ses e-acheteurs belges et étrangers (1) 1.12.2016 Food Afterwork 13.12.2016 Astuces, pièges et risques juridiques d’un e-business (1) 03.01.2017 Matchmaking event : CES 2017 05.2017 Zakenreis naar Iran ➜ Beci’s International Department +32 2 643 78 02 - jpm@beci.be 17.11.2016 After Work 15.12.2016 After Work Xmas Edition 16.12.2016 Welcome Lunch 19.12.2016 Zinner Circle ➜ Beci Events +32 2 643 78 13 – events@beci.be De voertaal is Frans maar de documentatie is ook (volledig of gedeeltelijk) in het Nederlands beschikbaar

BEDRIJFSOVERNAMES Als eerste organisatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor bedrijfsoverdrachten/overnames publiceert de Transmission Hub van BECI de volgende aanbiedingen: Overnemers Voor onze investeerders zijn wij op zoek naar ondernemingen die aan de volgende criteria beantwoorden: Activiteitsector Informatica (ontwikkeling van specialistische software) Farmaceutische producten en/of medisch materiaal Uitzendkantoor Van 15 tot 25 Wallonië / Brussel Van 5 tot 15 België Belgische privé investeerders Belgische onderneming uit de sector van de uitzendarbeid Gezochte omzet (in M€) Van 5 tot 35 Gezochte ligging België Overnemer Buitenlands computerbedrijf Overlaters Wij zoeken overnemers voor de volgende ondernemingen: Activiteitsector Gepersonaliseerde chocolade en snoep B2B verkoop van specerijen Omzet (in M€) Van 1 tot 2 miljoen Direct marketing Van 3 tot 4 miljoen Van 1 tot 2 miljoen Aantal werknemers Reden van overdracht Van 1 tot 10 Pensionering Van 1 tot 10 Pensionering Van 1 tot 10 Pensionering Indien u belangstelling hebt voor een van deze ondernemingen of een te overlaten onderneming kent in bovenvermelde sectoren, verzoeken wij u in contact te treden met de Transmission Hub: Erick Thiry, Coördinator van de Transmission Hub eth@beci.be • +32 2 643 78 36

www.professional.peugeot.be NEW SUV 3008 PEUGEOT NOOIT EERDER GING EEN SUV ZO VER NETTO VAA* NEW SUV 3008 VANAF 53€/MAAND FISCALE AFTREK* TOT 90% PEUGEOT i-COCKPIT® / DIGITALE HEAD-UP DISPLAY / GECONNECTEERD 3D-NAVIGATIESYSTEEM** NEW SUV PEUGEOT 3008 * Deze maandelijkse netto bijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald worden door een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffi ng: 53,5%; deze voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en Peugeot België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel. **Standaard of in optie beschikbaar naargelang de versies. 3,8 - 6,0 L /100 KM 103 - 136 G /KM Avenue de Finlande 4-8 à B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15. Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be V.U.: Peugeot Belgique-Luxembourg S.A., n° BCE 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024,

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication