66

COMMUNITY Beci - Kamer van Koophandel Brussel NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 OKTOBER 2017 Samenstelling van het bureau van de Vergadering De zitting wordt om 16u30 geopend door de Voorzitter, dhr. Thierry Willemarck, die de vergadering leidt. De leden die de aanwezigheidslijst nog niet zouden hebben ondertekend, worden verzocht om deze statutaire formaliteit te vervullen. Enkele leden hebben zich verontschuldigd. Hun brieven werden opgenomen in het dossier van de zitting. Zetelen naast de Voorzitter: dhr Alexandre Cleven, Ondervoorzitter, dhr. Olivier Willocx, Gedelegeerd bestuurder en Mevr Joëlle Evenepoel, Bestuurder Secretaris Generaal. Mevr. Joëlle Evenepoel wordt aangewezen als secretaris van de zitting. Statutaire voorschriften De datum en de agenda van de Algemene vergadering werden vastgelegd overeenkomstig de statuten. De oproeping en de agenda verschenen in onze magazines “Bruxelles Métropole” en “Brussel Metropool” van juni en september 2017. Deze magazines werden aan elk lid afzonderlijk per post bezorgd. 1. Goedkeuring van de notulen van de gewone Algemene vergadering van 5 oktober 2016 De notulen van de gewone Algemene vergadering van 5 oktober 2016 zijn verschenen in onze magazines “Bruxelles Métropole” en “Brussel Metropool” van april 2017. Deze notulen worden unaniem goedgekeurd. 2. Verslag van de Raad van bestuur Het jaarverslag werd integraal opgenomen in onze magazines “Bruxelles Métropole” en “Brussel Metropool” van september 2017. De vergadering keurt dit verslag eenparig goed. 3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2016-2017 A. Voorstelling van de jaarrekeningen De jaarrekeningen en het begrotingsontwerp van Beci - Kamer van Koophandel Brussel werden uitgedeeld bij het binnenkomen van de vergaderzaal. 64 BECI - Brussel metropool - april 2018 Bovendien werd, conform de statuten, het detail van de jaarrekeningen en van de begroting ter beschikking gesteld van de leden op de maatschappelijke zetel, acht dagen vóór de algemene vergadering. Dhr. Olivier Willocx, Gedelegeerd bestuurder, stelt de resultaten van het afgelopen boekjaar voor. B. Verslag van de Commissarisrevisor Het verslag opgesteld door E&Y bedrijfsrevisoren concludeert zonder voorbehoud dat de balans op 30 juni 2017 een getrouw beeld weergeeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Beci-Kamer van Koophandel Brussel. De algemene vergadering keurt de rekeningen voor het boekjaar 2016-2017 eenparig goed. 4. Begrotingsontwerp voor het boekjaar 2017-2018 en bepaling van de bijdrage voor het boekjaar 2017-2018. De heer Olivier Willocx stelt het begrotingsontwerp voor dat de Raad van bestuur heeft opgesteld en dat is gebaseerd op de meest objectieve vooruitzichten wat betreft de inkomsten en de uitgaven voor het boekjaar 2017-2018. De Raad van bestuur stelt voor om de bijdragen voor het boekjaar 2017-2018 met 2% te indexeren. Wat de beroepsverenigingen betreft, wordt hun bijdrage, zoals vorige jaren, berekend in functie van het aantal aangesloten leden. De algemene vergadering keurt het begrotingsontwerp en de verschillende bijdragen unaniem goed. 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen CATEGORIE ONDERNEMING A C D E Natuurlijke persoon Onderneming die gewoonlijk niet meer dan 19 werknemers tewerkstelt Van 20 tot 49 werknemers Van 50 tot 99 werknemers Op vraag van de voorzitter stemt de algemene vergadering unaniem in om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van bestuur en de Commissarisrevisor. De voorzitter dankt de vergadering voor haar vertrouwen. 6. Verkiezing van de Raad van bestuur De statuten voorzien dat 6 leden van de Raad van bestuur een sabbatjaar moeten inlassen. Het gaat om: Alexandre Cleven, Catherine Henry, Mohamed Mechbal, Sadik Ouriaghli, Rodolphe Van Weyenbergh en Jean-Charles Wibo. 3 leden van de Raad van bestuur verlaten ons. Het gaat om Vincent Querton, Sam Van de Kerckhof en Philemon Wachtelaere. De voorzitter houdt eraan te vermelden hoezeer wij hun samenwerking op prijs hebben gesteld en wil hen bedanken voor hun actieve en constructieve bijdrage aan onze werkzaamheden. Hij stelt de algemene vergadering voor om hen een warm applaus te geven. Tot slot leest de voorzitter de namen voor van de personen die een geldige kandidatuur hebben ingediend voor de vorming van een nieuwe Raad van bestuur: Terug uit sabbatjaar: Brigitte Borremans, Theo De Beir en Jean-Claude Vandenbosch. Nieuwe kandidaturen: Murielle Eyletters (Présidente Association Belge des femmes chefs d’entreprise) en Martine Tempels (Senior Vice President Telenet). Aangezien er evenveel kandidaten als te begeven mandaten zijn, moet er niet BEDRAG 2017-2018 EXCL BTW 216 € 609 € 985 € 2.745 €

67 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication