134

Wetgeving maand na de laatste week van verplichte rust. De tweede betaling, voor de facultatieve moederschapsrust, gebeurt binnen de maand na de definitieve werkhervatting. Moederschapsrust Momenteel bedraagt de moederschapsvergoeding 1.127,16 €voor een verplichte bevallingsrust van 3 weken. Voor elke bijkomende week bevallingsrust ontvangt een zelfstandige moeder 375,72 € De moederschapsuitkering wordt in twee keer betaald door het ziekenfonds, tenlaatste in de maand die volgt op de laatste week van de moederschapsrust. Zelfstandige ouders de staat denkt ook aan u De komst van een baby plannen is niet altijd evident, en nog minder voor een zelfstandig werkende vrouw. Hoewel de bevallingsrust nog altijd korter is dan die van een loontrekkende moeder, gaat het de jongste jaren toch de goede kent uit en krijgen ook zelfstandige vrouwen meer bescherming wanneer zij een gezin willen stichten. H et arbeidsrecht geeft loontrekkende moeders op het vlak van zwanger- en moederschap een aantal specifieke rechten en plichten. Zo genieten zij, mits zij een aantal formaliteiten vervullen, een zekere bescherming ten aanzien van hun werkgever in verband met moederschap en hebben zij recht op specifieke uitkeringen en verlof naar aanleiding van de bevalling. Die rechten zijn ook weggelegd voor de zelfstandig werkende toekomstige mama, maar er zijn toch een aantal belangrijke verschillen. Moederschapsrust Sedert 1 januari 2009 kan de zelfstandige moeder zelf voor een groot deel haar bevallingsrust inplannen. Het tijdvak van moederschapsrust bestaat nu uit een verplichte en een facultatieve rustperiode. De zelfstandige moeder kan in totaal maximum 8 weken rust opnemen ( 9 weken bij de geboorte van een meerling ). 134 Baby& mama Verplichte periode De verplichte bevallingsrust is een periode van 3 weken : • één week verplichte voorbevallingsrust • twee weken verplichte nabevallingsrust Facultatieve periode De verplichte periode kan aangevuld worden met een periode van facultatieve ( vóór- of na- ) bevallingsrust. De facultatieve voorbevallingsrust kan opgenomen worden in de 2 weken voorafgaand aan de verplichte voorbevallingsrust. De facultatieve nabevallingsrust kan per periode van 7 kalenderdagen opgenomen worden in de 21 weken volgend op de verplichte bevallingsrust. De uitkering De moederschapsuitkering wordt door de verzekeringsinstelling in 2 schijven betaald. De eerste schijf slaat op de verplichte bevallingsrust en wordt uitbetaald binnen de Om zo’n moederschapsuitkering te krijgen, bent u verplicht om al uw beroepsactiviteiten stop te zetten tijdens de volledige duur van het moederschapsverlof. Doet u dat niet, dan verliest u het recht op een uitkering. Groot nieuws voor alle jonge mama’s die een zelfstandige activiteit uitoefenen : Wanneer u terugkomt van de materneit, kan u volop genieten van de eerste geluksmomenten in uw gezin... en u kan zich laten bijstaan voor huishoudelijke taken ! De dienstencheques die voorzien zijn in het kader van de moederschapshulp kunnen vanaf nu toegekend worden vanaf de dag van de geboorte. U moet dus geen 6 weken meer wachten om ervan te genieten. Vanaf 1 januari 2009 werd de waarde van de dienstencheques opgetrokken naar 7,50 €. Dienstencheques zijn betalingsbewijzen waarvan de aankoopprijs ten laste wordt genomen door het Sociaal Verzekeringsfonds en waarmee erkende ondernemingen of personen kunnen betaald worden voor hulp van huishoudelijke aard verricht in België, hetzij in de woonplaats van de zelfstandige ( onderhoud van de woning, de was, de strijk, bereiding van maaltijden … ). Bent u als zelfstandige net moeder geworden en hebt u na uw bevallingsrust uw beroepsactiviteit hervat, dan kunt u genieten van moederschapshulp in de vorm van 105 dienstencheques, die u ontvangt via de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. www.asti.partena.be • www.kids.partena.be www.rkw.be • www.adecco.be

135 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication